Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny je určena pro příjem elektronické (digitální) pošty určené pro statutární město Zlín – Magistrát města Zlína a Městskou policii Zlín.

Na adrese elektronické podatelny posta@zlin.eu je možné učinit elektronická podání.

Elektronická adresa je jediná adresa, na kterou lze zasílat emailová podání tak, aby bylo odesílateli zaručeno včasné zaevidování a zaslání potvrzení o doručení zprávy. Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení.

Elektronické adresy konkrétních zaměstnanců úřadu slouží převážně pro běžnou elektronickou korespondenci mezi zaměstnanci města a pro případné stručné dotazy občanů. Nejsou však primárně určeny pro příjem externí emailové pošty, jelikož nelze zajistit ověření pravosti a neměnnosti doručeného dokumentu. Takováto podání nesplňují zákonné podmínky pro doručení a není možné zaručit jejich doručení a vyřízení. V takových případech je pak potřeba následného doplnění podání nebo nové zaslání podání na oficiální adresu posta@zlin.eu.

Maximální přípustná velikost jedné emailové zprávy včetně příloh je 10 MB.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

U emailových podání, která nejsou elektronicky podepsaná, požadujeme od odesílatele jeho kontaktní adresu, ve které uvede své jméno, příjmení a poštovní adresu. 

Podání mohou být zasílány ve formátech

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně. Dostupný podatelně je tehdy, je-li ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém může úřad po domluvě s odesílatelem převzít dokumenty v digitální podobě.

Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

Statutární město Zlín přijímá dokumenty na těchto přenosných technických nosičích dat: CD, DVD, USB flash disk.
Dokument na přenosném technickém nosiči dat musí být doručen ve formátu, který statutární město Zlín přijímá. Je-li doručen v jiném formátu, jeho přijetí se odmítne a podatel o této skutečnosti bude vyrozuměn.

Na technických nosičích dat lze podávat zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty, které pro jejich velikost není možné zaslat jiným způsobem. Dokumenty doručené na technických nosičích dat se podrobují antivirové kontrole a při zjištění infekce se nepřijímají. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

Potvrzení podání podané prostřednictvím ePodatelny

Doručení zprávy podepsané elektronickým podpisem, elektronickou pečetí nebo uznávaným elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným el. podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu pro el. podpis) se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení zprávy odesílateli nedojde, zpráva nebyla doručena.

Doručení zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem, elektronickou pečetí nebo uznávaným elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným el. podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu pro el. podpis) a je převzata do spisové služby se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Doručení zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem, elektronickou pečetí nebo uznávaným elektronickým podpisem a není převzata do spisové služby, ale je zaslána přímo na emailovou adresu konkrétního zaměstnance, je považováno za běžnou emailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován a není o ní vedena evidence.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně zasláním zprávy. Text odpovědi je variabilní.

Příklad odpovědi přijatého podání:
„Vaše podání (název)….bylo přijato elektronickou podatelnou Magistrátu města Zlína dne…..(datum)….v....(přesný čas).“

Příklad odpovědi, kdy podání nebylo přijato:
„Zpráva (název) byla přijata elektronickou podatelnou Magistrátu města Zlína dne  ..(datum). Vzhledem k tomu, že zpráva byla zašifrována, nelze považovat podání za učiněné.“

Úřad zasílá datovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn např. výskyt chybného datového formátu, neúplného doručení nebo škodlivého kódu

Pokud úřad při příjmu elektronického dokumentu zjistí, že dokument v digitální podobě je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo že dokument v digitální podobě není dostupný podatelně, a je možné z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě el. dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad takový dokument nezpracovává.

Elektronické dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, se považují za nedoručitelné a úřad je neukládá, ale zničí. Pokud je možné zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesilatele, neprodleně jej úřad vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popřípadě o zničení dokumentu, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

Pravidla pro doručování dokumentů datovou schránkou

Dle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Identifikátor datové schránky: 5ttb7bs

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy včetně přílohje 20 MB.

Seznam zástupců SMZ a zaměstnanců MMZ s kvalifikovaným elektronickým podpisem

Primátor SMZ

Náměstci primátora

Tajemnice MMZ

Útvar interního auditu

Odbor dopravy

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor majetkové správy

Odbor kanceláře primátora

Odbor kulturní centrum

Odbor kultury a památkové péče

Odbor městské zeleně

Odbor občansko-správních agend

Odbor právní

Odbor realizace investičních akcí

Odbor sociálních věcí

Odbor stavebních a dopravních řízení

Odbor školství

Odbor vnitřní správy

Odbor živnostenský

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení cestovního ruchu a informací

oddělení koordinace projektů

oddělení krizového řízení a obrany

oddělení personální a vzdělávání

oddělení prevence kriminality a sportovišť

oddělení prostorového plánování

oddělení veřejnosprávní kontroly

Seznam použitých právních předpisů v platném znění

  1. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
  2. Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
  3. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
  4. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
  5. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
  6. Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
  7. Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

Související dokumenty

.doc Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně MMZ - náměstí Míru 12, Zlín 63 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«prosinec '19»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)