Ochrana ovzduší

grafy
Monitoringy
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
Revize kotlů na pevná paliva

Závazná stanoviska dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

.xls Informace o podaných žádostech (§ 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší 436 kB

Platná legislativa

Oblast ochrany ovzduší je upravena zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a nezbytnými prováděcími předpisy (Vyhlášky MŽP). Základní přehled je uveden níže, avšak plné znění právních předpisů naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Vyhlášky Ministerstva životního prostředí:
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Stav ovzduší

Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení 
Znečišťující látka Doba 
průměrování
Mez pro posuzování 
[ľg.m-3] 
Imisní limit 
[ľg.m-3] 
LV
    Dolní 
LAT 
Horní 
UAT 
 
SO2 1 hodina  -  - 350 
max. 24x za rok
  24 hodin 50 
max. 3x za rok 
75 
max. 3x za rok 
125 
max. 3x za rok 
NO2 1 hodina 100 
max. 18x za rok
140 
max. 18x za rok
200 
max. 18x za rok
  kalendářní rok 26 32 40
PM10 24 hodin 25 
max. 35x za rok
35 
max. 35x za rok
50 
max. 35x za rok
  kalendářní rok 20 28 40
PM2,5 kalendářní rok 12 17 20
Pb kalendářní rok 0,25 0,35 0,5
CO maximální denní 8hod. klouzavý průměr 5000 7000 10000
Benzen kalendářní rok 2 3,5 5
Poznámka: 
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

Smogová situace

Smog je obecně charakterizován jako chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností, které je již zpravidla škodlivé pro lidské zdraví. Literatura popisuje dva typy smogových situací, zimní a letní. Letní smog (někdy se také označuje jako fotochemický, losangelský nebo oxidační) se tvoří z oxidů dusíku a uhlovodíků, jejichž zdrojem jsou především výfukové plyny z autodopravy. Tyto látky reagují za slunečního záření v létě a vzniká tzv. přízemní ozon, který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Maxima dosahuje v poledne a odpoledních hodinách. Zimní smog (někdy se označuje jako londýnský nebo redukční) vzniká převážně na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích nebo v hustě osídlených oblastech z klasických škodlivin a zesilují ho teplotní inverze a bezvětří. Maxima dosahuje zpravidla brzy ráno.

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit stanovený zákonem.
Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů a respiračních potíží, dráždění očí až záněty spojivek, při častém opakování snížení délky života. Smogem jsou ohroženy především malé děti a starší lidé; těhotné ženy; alergici, astmatici; cukrovkáři, kardiaci, revmatici, alkoholici, toxikomani; lidé se sníženou imunitou.

Další informace naleznete na:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/qa.html

dokumenty ke stažení

.pdf Nespalujte odpad doma 743,27 kB

Informace pro provozovatele zdrojů znečištění

Zdroje znečišťování ovzduší

Zdroje znečišťování ovzduší se do doby platnosti zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů respektive do 31.8.2012 dělily na mobilní (automobily, letadla, lesnické či zemědělské stroje) a stacionární.
Tento zákon o ochraně ovzduší rozděloval stacionární zdroje znečišťování ovzduší následovně:

Podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorii:

  1. zvláště velkých,
  2. velkých,
  3. středních
  4. a malých zdrojů znečišťování ovzduší

Podle technického a technologického uspořádání na

  1. spalovací zdroje
  2. spalovny odpadu
  3. a ostatní stacionární zdroje (nebo též ostatní zdroje)

Spalovací zdroje se do jednotlivých kategorií zařazují dle jejich tepelného příkonu nebo výkonu a to následovně:
Zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší – do této kategorie patří zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu
Velké spalovací zdroje - zde se řadí ty zdroje, jejichž jmenovitý tepelný výkonu vyšším než 5 MW do 50MW a nespadají do kategorie zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší
Jmenovitý tepelný výkon spalovacího zdroje od 0,2 MW do 5 MW včetně je určující pro kategorizování jako střední zdroj znečišťování ovzduší
Malé spalovací zdroje mají jmenovitý tepelný výkon nižší než 0,2 MW.
Spalovny dopadu - patří do kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojů a podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují na
a) spalovny nebezpečného odpadu,
b) spalovny komunálního odpadu a
c) spalovny jiného než nebezpečného a komunálního odpadu.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jež nabyl účinnosti 1.9.2012 dělí zdroje znečišťování ovzduší na:
1. zdroje VYJMENOVANÉ v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- zdroje jejichž celkový jmenovitý příkon, projektovaná kapacita, spotřeba surovin, emise znečišťujících látek apod. dosahují určité stanovené meze nebo dosahují nad tuto stanovenou mez
Více viz. Příloha č. 2 zákona o ochraně ovzduší
2. zdroje NEVYJMENOVANÉ v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- veškeré zdroje jejichž celkový jmenovitý příkon, projektovaná kapacita, spotřeba surovin, emise znečišťujících látek apod. je nižší než tato stanovená mez

Informace o žádostech

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Dle § 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí.

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«listopad '18»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky