Ochrana ovzduší

Zpráva o kvalitě ovzduší 2018
Monitoringy
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
Revize kotlů na pevná paliva

Závazná stanoviska dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

.xls Informace o podaných žádostech (§ 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší 579 kB

Platná legislativa

Oblast ochrany ovzduší je upravena zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a nezbytnými prováděcími předpisy (Vyhlášky MŽP). Základní přehled je uveden níže, avšak plné znění právních předpisů naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Vyhlášky Ministerstva životního prostředí:
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Stav ovzduší

Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení 
Znečišťující látka Doba 
průměrování
Imisní limit Maximální počet překročení
SO2 1 hodina 350 µg.m-3 24x za rok
  24 hodin 125 µg.m-3 3x za rok 
NO2 1 hodina 200 µg.m-3 18x za rok
  1 kalendářní rok 40 µg.m-3 0
PM10 24 hodin 50 µg.m-3 35x za rok
  1 kalendářní rok 40 µg.m-3 0
PM2,5 1 kalendářní rok 20 µg.m-3 0
Pb 1 kalendářní rok 0,5 µg.m-3 0
CO maximální denní 8hod. klouzavý průměr 10 mg.m-3 0
Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 0
Poznámka: 
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

Smogová situace

Smog je obecně charakterizován jako chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností, které je již zpravidla škodlivé pro lidské zdraví. Literatura popisuje dva typy smogových situací, zimní a letní. Letní smog (někdy se také označuje jako fotochemický, losangelský nebo oxidační) se tvoří z oxidů dusíku a uhlovodíků, jejichž zdrojem jsou především výfukové plyny z autodopravy. Tyto látky reagují za slunečního záření v létě a vzniká tzv. přízemní ozon, který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Maxima dosahuje v poledne a odpoledních hodinách. Zimní smog (někdy se označuje jako londýnský nebo redukční) vzniká převážně na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích nebo v hustě osídlených oblastech z klasických škodlivin a zesilují ho teplotní inverze a bezvětří. Maxima dosahuje zpravidla brzy ráno.

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit stanovený zákonem.
Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů a respiračních potíží, dráždění očí až záněty spojivek, při častém opakování snížení délky života. Smogem jsou ohroženy především malé děti a starší lidé; těhotné ženy; alergici, astmatici; cukrovkáři, kardiaci, revmatici, alkoholici, toxikomani; lidé se sníženou imunitou.

Další informace naleznete na:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/qa.html

dokumenty ke stažení

.pdf Nespalujte odpad doma 743,27 kB

Informace pro provozovatele zdrojů znečištění

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, na který se vztahuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů,

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů dělí zdroje znečišťování ovzduší na:
1. zdroje VYJMENOVANÉ uvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, jsou zdroje jejichž celkový jmenovitý příkon, projektovaná kapacita, spotřeba surovin, emise znečišťujících látek apod. dosahují určité stanovené meze nebo dosahují nad tuto stanovenou mez. Více viz. příloha č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
2. zdroje NEVYJMENOVANÉ v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší jsou veškeré zdroje jejichž celkový jmenovitý příkon, projektovaná kapacita, spotřeba surovin, emise znečišťujících látek apod. je nižší než tato stanovená mez v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Informace o žádostech

Dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Dle § 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí.

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '19»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)