Oprava chodníků mezi ul. Příkrá a ul. Lesní čtvrť III, Zlín

Popis akce:

Podélné chodníky
Oprava chodníku bude spočívat ve výměně konstrukce včetně nového krytu. Ten je navržen z betonové dlažby tl 60mm šedé barvy (200/100/60mm). Šířka opravovaného chodníku zůstane nezměněna - 1,20m. Příčný sklon je navržen 2%. Ohraničení chodníku bude provedeno parkovým obrubníkem BO 8/25 (80/250/1000mm), z jedné strany zapuštěným a z druhé převýšeným 60mm (vodící linie pro nevidomé osoby). V místech kde je stávající podezdívka nebo malá opěrná zídka se parkový obrubník BO 8/25 neumísťuje. Dlažba se dorazí až ke stávající hraně opěry. Odvodnění chodníků je navrženo podélným a příčným sklonem 2% do drenážního pásu šířky 250mm. Pás tvoří těžené kamenivo (kačírek) tl. 150mm štěrkodrť v tl. 350mm. Drenážní trubka DN 100 je obalená geotextílií a je položená na těsnícím materiálu. Drenáž je odvodněná drenážními šachticemi DN 300, nebo dvorními vpusti. Tyto odvodňovací objekty jsou propojeny kanalizačními přípojkami PVC DN150 do stávající kanalizace. V místě, kde chodník vyúsťuje na komunikaci se osadí nájezdová obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) převýšená 20mm a za ní varovný pás z reliéfní dlažby šedé barvy tl. 400mm. Kolem nově položené nájezdové obruby se komunikace zapraví asfaltem š. - 0,5m a tl. 40mm. Styčná spára se zalije bitumenovou zálivkou. Chodník směřující kolem dětského hřiště, bude opraven tak, že zapuštěný parkový obrubník bude osazen do výšky terénu pro plynulý odvod vody do terénu. Tento chodník bude ještě opatřen dvěma zálivy s parkovými lavičkami.

Příčné (spojovací) chodníky
Pro velký podélný sklon se u příčných chodníků zřizují terasovité schody. Tyto schody tvoří parkový obrubník BO 8/25 převýšený buď to 150mm, 160mm nebo 170mm - záleží na velikosti podélného sklonu. Rozmístění a poloha nových terasovitých stupňů viz výkres č. 07. Terasovité chodníky budou odvodněny podélným a příčným sklonem 2% do stávajícího terénu a budou ohraničeny zapuštěným parkovým obrubníkem BO 8/25 (80/250/1000mm). Po celé délce příčných chodníků se osadí nové jednostranné ocelové zábradlí výšky 1,0m, průměru 50mm, natřené barvou v odstínu RAL 9006. Betonová patka stojin zábradlí o rozměru 680mm x 300mm, bude provedená z betonu C 16/20 XC2 a položená na štěrkopískovém podsypu tl. 100mm.

Obvodový chodník
Obvodovým chodníkem se rozumí chodník začínající u řadových garážích na ul. Lesní čtvrť III, a končící před točnou MHD na ul. Příkrá. Chodník vedoucí v ulici Lesní čtvrť III, bude proveden z betonové dlažby šedé barvy tl. 60mm a jeho šířka bude 1,35m. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), převýšeným 100mm na niveletu komunikace vč. jednořádku ze žulové kostky. Ze strany terénních úprav je navržen parkový obrubník BO 8/25 (80/250/1000mm), převýšený 60mm nad niveletu chodníku (vodící linie pro nevidomé osoby). Chodník vedoucí v ulici příkrá bude proveden z betonové dlažby šedé barvy tl. 80mm a jeho šířka bude 1,65m. (možnost mechanizované zimní údržby). Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), převýšeným 100mm na niveletu komunikace vč. jednořádku ze žulové kostky. Ze strany terénních úprav je navržen parkový obrubník BO 8/25 (80/250/1000mm), převýšený 60mm nad niveletu chodníku (vodící linie pro nevidomé osoby).
Chodníky budou odvodněny podélným a příčným sklonem 2% na stávající komunikaci, kde voda odteče do stávajících uličních vpustí a do nově navržených obrubníkových vpustí. PV1, PV2. Kolem nově položené silniční obruby s jednořádkem ze žulové kostky se komunikace zapraví asfaltem š. - 0,5m a tl. 40mm. Styčná spára se zalije bitumenovou zálivkou.

Oprava sjezdů – ulice Příkrá
Oprava sjezdů je navržena z betonové dlažby tl 80mm (200x200x80mm) šedé barvy. Sjezdy mají navrženou šířku max. 4,00m. Příčný sklon sjezdů je navržen 2%, přičemž u napojení na komunikaci je sklon zvětšen – max. 12.50%. (dl. 0,60m). Sjezd je od komunikace oddělen nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm), vč. jednořádkem ze žulové kostky. Tento obrubník je od nivelety komunikace převýšen 20mm. Přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým bude proveden zkosenými přechodovými kusy BO25/15 – dl. 1,0m. U komunikace bude v šířce vjezdu položena reliéfní dlažba (varovný pás) š. 400mm šedé barvy. U sjezdu který má zaužívanou šířku větší jak 8,0m se osadí vodící linie z drážkové dlažby šedé barvy pro nevidomé v šíři 0,40mm, která bude umístěna před zapuštěnou betonovou obrubou. Kolem nově položeného nájezdového obrubníku vč. jednořadku ze žulové kostky, se komunikace zapraví asfaltem š. - 0,5m a tl. 40mm. Styčná spára se zalije bitumenovou zálivkou.

Oprava betonových terénních schodišť
V trase chodníků jsou navržena venkovní terénní schodiště šířky 1,20m. Schodiště jsou navržena jako přímé jednoramenné (kromě schodiště S1 – dvojramenné) , s jednotným profilem stupně – 160/310 mm. Schodiště jsou navržena jako kompaktní schodišťová deska založená na podestových nosnících - v nezámrzné hloubce. Schodišťová deska tl. 130 mm je navržena z monolitického betonu C25/30-XFI, vyztuženým ocelovou svařovanou kari sítí SZ6 – 150/150. Podestové nosníky a deska budou založeny na ŠP podsypu tl. 100 mm. Schodiště budou na obou stranách (v případě že jsou po stranách opěrní zídky, schodnice se nedělají) opatřeny betonovou schodnicí š. 100mm. založenou na ŠP podkladě. Podél schodiště se osadí jednostranné ocelové zábradlí výšky 1,0m, průměru 50mm, natřené barvou v odstínu RAL 9006. U schodiště S4, je navržen přístup pro kočárky.

Doplnění veřejného osvětlení
Pro dostatečné osvětlení opravovaného chodníku bude instalováno 7 sadových stožárů výšky 6m (výška světelného bodu nad zemí). Sadové stožáry veřejného osvětlení budou osazeny parkovým svítidlem se sodíkovou výbojkou 70W.
Nově budované stožáry VO budou napojeny na stávající rozvody VO, napojení bude provedeno z nejbližšího stávajícího stožáru VO. Na stávajícím stožáru VO, bude umístěna venkovní pojistková skříň VRIS 2K pro napojení nově navržených sadových stožárů. Nově navržené stožáry VO budou napojeny zemním kabelovým vedením kabelem AYKY-J 4x16, uloženém v celé délce v chráničce DN63. Společně s kabelem bude na dně výkopu položen zemnicí vodič FeZn 10. V místě křížení s komunikací bude navíc kabel uložen do chráničky DN110.

Napojovací místa
Napojení na stávající rozvody veřejného osvětlení bude provedeno na stávajícím světelném bodě.
Přechod z venkovního vedení na kabelové bude proveden pomocí pojistkových skříní VRIS, osazených na energetických sloupech na začátku kabelové trasy přes pojistky 25A pro větev sadových stožárů.

dokumenty ke stažení

.pdf _situace 2254,16 kB

Kontakt:

Magdaléna Zmeškalová
tel.: +420 577 630 722
email.: magdalenazmeskalova@zlin.eu

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '20»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)
'), } ] }); --->