Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon) ukládá povinnost tzv. evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů  o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to v rozsahu stanoveném v § 9 až 11 zákona. V případě statutárního města Zlína je tímto evidenčním orgánem tajemník Magistrátu města Zlína, který může vedením registru pověřit i jinou osobu.

Registr oznámení vedený zdejším evidenčním orgánem, umožňuje mj. ukládat a zpřístupňovat oznámení veřejných funkcionářů na internetu.

Veřejní funkcionáři

Pro účely zákona se veřejnými funkcionáři rozumějí v případě statutárního města Zlína:

  • člen zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člen zastupitelstva města, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
  • primátor a náměstci primátora,
  • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • vedoucí úředníci, kteří nakládají s finančními prostředky města jako příkazci finančních operací ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota jednotlivé finanční operace přesáhne 250 000 Kč nebo se bezprostředně podílejí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky nebo rozhodují ve správním řízení (s výjimkou blokového řízení).

Veřejní funkcionáři podávají svá oznámení formou čestného prohlášení  v zákonem stanovených lhůtách, tj. do 30.6. následujícího kalendářního roku nebo do 30 dnů od ukončení své funkce.

Žadatelé o přístup k informacím a registr oznámení

  • Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt žadatele, adresu pro doručování a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
  • Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán  uživatelské jméno a přístupové heslo k registru.
  • Veškeré údaje vedené v registru, se kterými se žadatel o nahlédnutí seznámí nesmějí být dále zveřejňovány a mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Uvedené přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

dokumenty ke stažení

.doc Žádost o nahlédnutí do registru oznámení 40 kB
.doc Žádost o nahlédnutí do registru oznámení 44,5 kB
.doc Čestné prohlášení 144,5 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '17»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky