Statut

Statut fondu na opravy a modernizace bydlení

Čl. I
Úvodní ustanovení

(1) Fond na opravy a modernizace bydlení (dále jen "fond") je zřízen usnesením Zastupitelstva města Zlína (dále jen "Zastupitelstvo") č. 25/2Z/2006 ze dne 21. 12. 2006, jako trvalý účelový fond statutárního města Zlína dle § 84, odst. 2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Hospodaření fondu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "SFRB") na opravy a modernizace bytů, vše v platném znění.

(2) Prostředky fondu jsou poskytovány přísně účelově, tj. na konkrétní opravu nebo modernizaci bytu, bytového domu nebo rodinného domu.

(3) Prostředky fondu jsou účtovány odděleně.

(4) Na poskytování prostředků z fondu není právní nárok.

Čl. II
Účel fondu

Fond je zřízen k podpoře oprav a modernizací vlastníkům (fyzickým osobám, právnickým osobám i statutárnímu městu Zlínu) bytů, bytových domů a rodinných domů na území statutárního města Zlína (dále jen "město") formou poskytnutí úvěrů.

Čl. III
Finanční prostředky fondu

(1) Výše finančních prostředků fondu je stanovena schváleným popř. upraveným rozpočtem města pro daný kalendářní rok.

(2) Fond je tvořen přijatými úvěry ze SFRB, splátkami jistin a úroků z úvěrů poskytnutých vlastníkům bytového fondu a úroky z bankovního účtu.

(3) Fond může mít i další zdroje – např. dary od fyzických nebo právnických osob.

Čl. IV
Správní rada fondu

(1) Zastupitelstvo schvaluje členy Správní rady fondu, která projednává a navrhuje ke schválení, popř. k zamítnutí Zastupitelstvu poskytnutí úvěrů z fondu. Projednává a může navrhovat ke schválení Zastupitelstvu změny Statutu fondu.

(2) Správní rada fondu má lichý počet členů a schází se k jednání podle potřeby.

(3) Správní rada fondu na svém prvním zasedání volí předsedu, pokud není usnesením Zastupitelstva stanoveno jinak. Předseda Správní rady fondu ve spolupráci s tajemníkem Správní rady fondu svolává a připravuje jednání Správní rady fondu.
(4) Tajemníkem Správní rady fondu je zaměstnanec města zařazený do příslušného odboru Magistrátu města Zlína, který zabezpečuje správu fondu.

(5) Správní rada fondu jedná a usnáší se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady fondu.

(6) O jednání Správní rady fondu musí být vyhotoven písemný zápis, který musí nejméně obsahovat datum a místo jednání, seznam přítomných členů a přijatá usnesení.

(7) Člen Správní rady fondu, u něhož dochází při projednávání některé žádosti ke střetu zájmů tím, že je on sám nebo jeho blízký rodinný příslušník zaměstnancem, představitelem či členem některého orgánu žadatele, sdělí tuto skutečnost před projednáváním příslušné žádosti ve Správní radě fondu a v tomto případě nehlasuje.

Čl. V
Použití finančních prostředků fondu

(1) Prostředky fondu lze použít:
a) k úhradě nákladů spojených s opravami nebo modernizacemi bytů, bytových domů a rodinných domů (dále též "byt"), včetně nákladů spojených s vedením peněžního účtu u banky,
b) ke splácení úvěrů podle § 4 nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) může město použít prostředky fondu pouze za předpokladu, že
a) na opravy nebo modernizace bytů použije nejméně 50% finančních prostředků z jiných zdrojů než z úvěrů poskytnutých SFRB,
b) do fondu bude pravidelně, minimálně v ročních intervalech převádět prostředky nejméně ve výši částky, která odpovídá podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do splatnosti úvěrů poskytnutých SFRB, zvýšené o 3 % ročně,
c) minimálně 20% prostředků fondu bude použito na opravy nebo modernizace bytů jiných fyzických nebo právnických osob; tento limit nemusí být dodržen jen v případě, že jiné fyzické nebo právnické osoby byly způsobem v místě obvyklým seznámeny s možností poskytnutí prostředků z fondu a neprojevily o ně zájem,
(3) Ustanovení odst. 2 písm. b) se nepoužije v případě, kdy finanční prostředky fondu budou využity na opravy a modernizaci bytů, které byly postiženy povodněmi v roce 2002 a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v tomto období.

Čl. VI
Účel úvěru

(1) Úvěr lze čerpat na následující účely související s modernizací a opravou bytu:
a) obnova krytiny nebo konstrukce střechy,
b) dodatečná izolace domu proti vodě,
c) obnova fasády včetně oplechování,
d) zateplení obvodového pláště domu,
e) rekonstrukce technického zařízení bytu (rozvody elektřiny, vody, plynu, kanalizace a souvisejícího zařízení),
f) výměna oken,
g) výměna vchodových dveří bytového nebo rodinného domu,
h) přestavba bytu pro potřeby zdravotně postižených,
i) oprava a rekonstrukce havarijního stavu balkónů a lodžií.
Jednotlivé tituly lze kumulovat s výjimkou titulů uvedených pod písm. c) a d), které nemohou být poskytnuty současně na jeden dům nebo byt.
(2) Úvěr nelze poskytnout na:
a) výstavbu nebo rozšíření bytu,
b) opravu nebo modernizaci nebytových prostorů ,
(3) Na opravu téhož bytu se poskytuje úvěr v průběhu deseti let jen jednou. Výjimku může udělit Zastupitelstvo jen v naléhavých případech havarijního charakteru nebo když to dovoluje nezájem o úvěr ostatních vlastníků bytů za předpokladu, že předchozí úvěr je plně splacen.

Čl. VII
Subjekty oprávněné žádat o úvěr

Úvěr z fondu může být poskytnut fyzické nebo právnické osobě, která:
a) je občanem České republiky či některého ze států Evropské unie pokud se jedná o fyzickou osobu nebo má sídlo v České republice či v některém ze států Evropské unie pokud se jedná o právnickou osobu,
b) výše ročního čistého příjmu žadatele by měla být 1,5 násobkem požadované výše úvěru (neplatí pro společenství vlastníků bytových jednotek)
c) nemá záznam v rejstříku trestů,
d) nemá peněžité závazky vůči městu po lhůtě splatnosti,
e) nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění,
f) není v konkurzním nebo vyrovnacím řízení.

Čl. VIII
Výše úvěru, jeho úročení, splatnost a zajištění

(1) Maximální výše jednoho poskytnutého úvěru na opravu nebo modernizaci činí:
a) 500.000,- Kč, pokud bude úvěr použit na opravu nebo modernizaci společných částí bytového domu o minimálně 5 bytových jednotkách,
b) 100.000,- Kč v ostatních případech.
(2) V případě bytu ve společném jmění manželů se poskytuje jen jeden úvěr a smlouva o úvěru je podepisována oběma manžely. V případě více spoluvlastníků bytu se poskytuje jen jeden úvěr a smlouva o úvěru je podepisována všemi spoluvlastníky, uvedenými v listu vlastnictví v katastru nemovitostí.
(3) V případě, že vlastníci bytů v bytovém domě založili společenství vlastníků jednotek, smlouvu o úvěru podepisuje statutární orgán společenství vlastníků jednotek a ručitelská prohlášení podepisují vlastníci bytových jednotek.
(4) Úvěr je úročen roční úrokovou sazbou 3% a jeho splatnost je nejvýše osm let.
(5) Úvěr musí být zajištěn některým z těchto způsobů:
a) do 50 000,- Kč min. 1 ručitelským prohlášením
b) do 100 000,- Kč min. 2 ručitelskými prohlášeními
c) do 300 000,- Kč min. 3 ručitelskými prohlášeními
d) do 500 000,- Kč min. 5 ručitelskými prohlášeními
(6) Ručitel (občan) doloží k podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru:
a) potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů,
b) čestné prohlášení ručitele, že ručí/neručí za jiné úvěry.
V případě, že ručitel neručí za jiné úvěry musí jeho průměrná výše čistého měsíčního příjmu dosahovat minimálně 10% výše úvěru. V případě, že ručitel ručí i za jiné úvěry, průměrná výše jeho čistého měsíčního příjmu musí po odečtení měsíčních splátek úvěrů, za které ručí, dosahovat minimálně 10% výše úvěru.
(7) Ručitel (právnická osoba a osoba samostatně výdělečně činná) doloží k podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru:
a) čestné prohlášení, že ručí/neručí za jiné úvěry,
b) kopii daňového přiznání potvrzenou příslušným finančním úřadem včetně příloh, musí být splněna podmínka, že výše zisku po zdanění za předcházející období musí být vyšší než výše poskytnutého úvěru,
c) potvrzení nebo čestné prohlášení, že nemá nedoplatky ani sjednaný splátkový plán na správě sociálního zabezpečení, ve zdravotní pojišťovně a finančním úřadu.
Jestliže je ručitelů více postačuje, aby jejich průměrná výše čistého měsíčního příjmu v součtu dosahovala minimálně 10% výše úvěru.
(8) Na místo ručitelských prohlášení může být ve všech uvedených případech úvěr zajištěn zástavou nemovitosti. Výše zajištění musí dosahovat minimálně 120 % poskytnutého úvěru. V případě zajištění úvěru zástavou nemovitosti musí být splněny tyto podmínky:
a) zástavní smlouva je uzavírána se zástavcem, případně zástavci současně se smlouvou o úvěru. V případě, že nemovitost je ve spoluvlastnictví několika osob - spoluvlastníků, je vyžadován souhlas všech spoluvlastníků formou podpisu zástavní smlouvy, není-li předmětem zástavy pouze spoluvlastnický podíl jednoho ze spoluvlastníků.
b) zástavní právo k nemovitosti vzniká vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí.
c) do zástavy jsou přijímány nemovitosti, při jejichž zastavení ve prospěch města Zlína bude město Zlín jako první v pořadí.
d) majetek je oceněn cenou obvyklou (tržní) formou znaleckého posudku dle zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí České Republiky č. 540/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
e) doklady, potřebné k zajištění nemovitosti, které musí žadatel o úvěr předložit, znalecký posudek zastavované nemovitosti ne starší než 60 dní, doklad o nabytí nemovitosti, doklad o pojištění nemovitosti včetně potvrzení o zaplacení pojistného). Vinkulace pojistného plnění musí být předložena před čerpáním úvěru.
f) nárok na poskytnutí peněžních prostředků na účet vzniká teprve po předložení výpisu z katastru nemovitostí s vyznačením zástavního práva ve prospěch města.
g) veškeré doklady si vyřizuje a hradí žadatel o úvěr.
(9) V případě, že je město členem či podílníkem právnické osoby, jíž se úvěr poskytuje, snižuje se výše zajištění úvěru v poměru, v jakém se město na právnické osobě účastní.

Čl. IX
Výběrové řízení

(1) Fyzická nebo právnická osoba žádající o úvěr z fondu (dále též "žadatel") může získat úvěr na základě výběrového řízení vyhlašovaného Správní radou fondu.
(2) Podmínky a termín výběrového řízení musí být zveřejněny v Magazínu města Zlína, na webových stránkách města a na úřední desce města. Lhůta pro podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení je 45 dní.
(3) Žádost, na základě které se žadatel přihlašuje do výběrového řízení, se podává na formuláři, který si vyzvedne spolu se Statutem fondu v Městském informačním středisku Magistrátu města Zlína. Formulář a Statut fondu budou zároveň k dispozici i na webových stránkách města v elektronické podobě.
(4) Žádost musí obsahovat:
a) základní údaje o žadateli,
b) základní údaje o ručiteli, popř. o jiném způsobu ručení,
c) identifikaci bytu, bytového nebo rodinného domu,
d) účel/y opravy nebo modernizace,
e) předpokládané náklady opravy nebo modernizace a termín jejího dokončení; při kumulaci více účelů, na které bude úvěr použit, je třeba popis těchto účelů provést odděleně, včetně rozpisu požadavků výše úvěru na tyto jednotlivé účely,
f) údaje o ostatních zdrojích zajištění financování opravy nebo modernizace,
g) údaje o zadluženosti žadatele, včetně výhledu vývoje zadluženosti po dobu splácení úvěru.
(5) Přílohou žádosti musí být:
a) kopie živnostenského listu nebo koncesní listiny, je-li žadatel jejich držitelem,
b) předběžná dohoda s dodavatelem o provedení stavebních prací, obsahující odhad jednotlivých nákladů a orientační celková cena; pokud jsou stavební práce prováděny svépomocně, vyhotovuje žadatel přehled o odhadu jednotlivých nákladů a orientační celkovou cenu sám,
c) potvrzení nebo čestné prohlášení o stavu zadluženosti, včetně daňových nedoplatků a pohledávek ze zdravotního a sociálního pojištění,
d) potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, je-li žadatel zaměstnancem,
e) rozvahu, výkaz zisku a ztrát, pokud je žadatel povinen tyto dokumenty vyhotovovat,
f) daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období, potvrzené finančním úřadem, pokud měl žadatel povinnost jej podat,
g) jiné potvrzení, prokazující příjem žadatele, pokud jej nelze dostatečně prokázat ostatními způsoby.
(6) Správní rada fondu je oprávněna pro účely výběrového řízení vyzvat žadatele k předložení dalších doplňujících údajů nebo dokladů.
(7) Vyhodnocení žádostí a doporučení žadatelů ke schválení v zastupitelstvu provádí Správní rada fondu.
(8) Pokud žádost nebo její přílohy nebudou splňovat náležitosti a požadavky stanovené tímto Statutem, bude vyřazena z výběrového řízení. Vyřazeny budou rovněž žádosti, které byly městu doručeny po uplynutí stanovené lhůty k podání žádostí.
(9) Pokud si jeden žadatel podá více žádostí, Správní rada fondu bude postupovat dle odst. 10 a 11 tohoto článku.
(10) V případě, že aktuální objem finančních prostředků ve fondu je roven nebo vyšší než součet požadovaných finančních prostředků u všech vyhovujících žádostí v daném výběrovém řízení, doporučí Správní rada přidělení úvěru všem vyhovujícím žadatelům v jimi požadované výši.
(11) V případě, že aktuální objem finančních prostředků ve fondu je nižší než součet požadovaných finančních prostředků u všech vyhovujících žádostí v daném výběrovém řízení, navrhne Správní rada poskytnutí úvěru v:
a) poměrné výši všem vyhovujícím žadatelům,
b) požadované výši vyhovujícím žadatelům v pořadí podle okamžiku doručení jejich žádosti o úvěr,
c) požadované výši vyhovujícím žadatelům v pořadí podle výše zajištění, jaké za úvěr poskytují,
nebo upřednostní jeden nebo více účelů, na nějž mají být úvěry poskytnuty a v rámci těchto účelů doporučí podle aktuálního objemu finančních prostředků ve fondu dle písm. a) až c).
(12) O žadatelích, kterým bude úvěr poskytnut rozhoduje Zastupitelstvo na základě doporučení Správní rady fondu a Rady města Zlína. Současně Zastupitelstvo rozhodne o případných náhradnících, pokud by z jakéhokoliv důvodu některý z vybraných žadatelů smlouvu o úvěru neuzavřel. Proti rozhodnutí Zastupitelstva není možné se odvolat.
(13) O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni bez zbytečného odkladu.

Čl. X
Smlouva o úvěru

(1) Žadatele, kterému Zastupitelstvo schválí poskytnutí úvěru (dále též "příjemce"), vyzve město bez zbytečného odkladu k uzavření smlouvy o úvěru (dále též "smlouva"). Nárok na uzavření smlouvy zaniká, pokud příjemce neuzavře s městem smlouvu do 45 dnů od doručení oznámení o výsledku výběrového řízení.
(2) V případě, že to stavební předpisy vyžadují, je příjemce povinen před uzavřením smlouvy městu předložit doklad o ohlášení opravy nebo modernizace stavebnímu úřadu nebo stavební povolení či územní souhlas k jejímu provedení.
(3) Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) identifikaci smluvních stran,
b) celkovou výši úvěru,
c) úrokovou sazbu,
d) lhůtu pro čerpání maximálně do 6 měsíců od uzavření smlouvy, tuto lhůtu lze prodloužit dodatkem pouze 1x a to na dobu maximálně 6 měsíců,
e) způsob čerpání úvěru,
f) lhůtu splatnosti úvěru,
g) splátkový kalendář (datum a výše splátek) a způsob splácení úvěru (příkazem, složenkou apod.),
h) účel úvěru,
i) sankční ujednání,
j) dohodu o otevření účtu u peněžního ústavu určeného městem a souhlas příjemce s kontrolním působením tohoto peněžního ústavu při zjišťování účelového nakládání s úvěrem,
k) souhlas příjemce úvěru s kontrolním působením města, včetně přístupu pověřených zaměstnanců města do bytu, na jehož opravu nebo modernizaci je úvěr poskytován,
l) povinnost příjemce oznámit jakékoliv změny z titulu vlastnictví a způsobu užívání bytu nebo změny jeho ekonomické situace,
m) ujednání o tom, že peněžní prostředky z úvěru budou uvolňovány na základě doložených originálů daňových dokladů za provedené práce (včetně dodacích listů, rozpisů prací, protokolů o předání a převzetí prací, apod.),
n) závazek provádět opravu nebo modernizaci v souladu se stavebními předpisy,
o) v případě převodu bytu je původní vlastník povinen tuto skutečnost písemně oznámit Správní radě fondu před podpisem smlouvy o převodu bytu, na jehož opravu nebo modernizaci byly prostředky z fondu poskytnuty. Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytu, na jejichž opravy nebo modernizace byly prostředky z úvěrového fondu poskytnuty, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, může závazek převzít nový vlastník ve výši a za podmínek, sjednaných ve smlouvě o úvěru, pokud nový vlastník písemně sjedná s městem převzetí v plném rozsahu veškerých práv a závazků ze smlouvy o úvěru vyplývajících.
(4) Město předá podepsané smlouvy do 14 dnů od podpisu smlouvy zástupcem města příjemci, který si v určeném peněžnímu ústavu nejpozději do 30 pracovních dnů zřídí účelový účet, na nějž město převede peněžní prostředky z fondu.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

(1) V případě, že město použije prostředky fondu, neplatí pro něho Čl. VII, Čl. VIII, Čl. IX a Čl. X.
(2) Změny, doplňky nebo vydání nového Statutu fondu podléhají schválení v Zastupitelstvu.
(3) Tento Statut ruší Statut schválený Zastupitelstvem dne 18. 10. 2007, č. usnesení 8/8Z/2007.
(4) Statut fondu nabývá platnosti a účinnosti schválením Zastupitelstvem dne 24. 1. 2013, č. usnesení 6/17Z/2013.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«prosinec '18»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky