Příloha č. 1
Poučení navrhovatele:
Dle ust. § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přestupcích"), v případě, bude-li řízení vedené na návrh zastaveno podle ust. § 76 odst. 1 písm. a), b), c) a j) zákona o přestupcích (skutek se nestal, nebo není přestupkem, skutek nespáchal obviněný z přestupku, spáchání skutku nebylo obviněnému z přestupku prokázáno, navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ač řádně a včas předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu nedostavil), je navrhovateli uložena povinnost nahradit náklady spojené s projednáváním návrhového přestupku, které jsou stanoveny vyhl. č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb., ve výši 1.000,- Kč.

Příloha č. 2
P o u č e n í při správním řízení:
Ústní jednání je ve smyslu ust. § 49 odst. 2 správního řádu neveřejné a zúčastnění byli poučeni takto: Přítomní jsou povinni zachovávat v jednací místnosti klid a pořádek, nemluvit bez vyzvání ani jinak jednání nerušit. Pokud by někdo z přítomných přes předchozí upozornění - napomenutí rušil jednání, může mu být podle ust. § 62 odst. 1 správního řádu uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč, u vojáků a příslušníků policie by věc byla odevzdána k vyřízení podle kázeňských předpisů. Toho, kdo hrubě naruší pořádek, může dle ust. § 63 odst. 1 správního řádu správní orgán také vykázat z místa jednání.

Je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti. Ten, komu byla přestupkem způsobená škoda, může v řízení uplatnit nárok na její náhradu. Ke spolehlivému zjištění její výše je povinen předložit při ústním jednání o přestupku doklady o jejím rozsahu a výši (v Kč). Taková osoba (fyzická či právnická) pak v řízení vystupuje jako účastník řízení - poškozený a dle ust. § 79 odst. 3 správního řádu nemá nárok na náhradu nákladů, které mu v řízení vznikly. Ten, kdo podal ve smyslu § 68 zákona o přestupcích návrh na projednání přestupku je účastník řízení - navrhovatel a dle ust. § 79 odst. 3 správního řádu nemá nárok na náhradu nákladů, které mu v řízení vznikly. Účastníci řízení (obviněný z přestupku, poškozený, navrhovatel a vlastník věci, která byla nebo může být zabrána) spolupracují se správním orgánem v průběhu celého řízení. Dle § 14 správního řádu oznámí účastníci řízení správnímu orgánu skutečnosti nasvědčující vyloučení pracovníka správního orgánu (tj. podjatost úřední osoby), jakmile se o nich dozví. Účastníka řízení, který nemůže v řízení jednat samostatně, zastupuje zákonný zástupce (§ 31 správního řádu). Účastníci řízení, jejich zákonní zástupci a opatrovníci si mohou zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí nebo prohlášením o zplnomocnění do protokolu. Dle § 36 správního řádu má účastník řízení právo navrhovat důkazy a jejich doplnění a klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním ohledání (po celou dobu řízení, až do vydání rozhodnutí).

Dle § 38 odst. 4 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisů a pořizovat si z nich výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí. Dle § 52 správního řádu je účastník řízení povinen označit na podporu svých tvrzení důkazy. Dle § 55 odst. 1 správního řádu je každý, kdo není účastníkem, povinen vypovídat jako svědek, musí vypovídat pravdivě, nesmí nic zamlčet. Dle § 55 odst. 4 správního řádu může výpověď odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. Přestupku dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích se dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést. Přestupku dle § 21 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích se dopustí ten, kdo úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení anebo úmyslně uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu.

Dle § 79 odst. 4 správního řádu nahradí správní orgán svědkovi hotové výdaje a mzdu, která mu prokazatelně ušla. Nárok je třeba uplatnit do 8-mi dnů poté, co náklady vznikly, jinak zaniká. Dle § 72 zákona o přestupcích svědek není účastníkem řízení a z tohoto důvodu nemá právo nahlížet do spisu a být seznámen s rozhodnutím.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)