Informace pro delegující do OVK

Dle § 18  zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volbu do Evropského parlamentu, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK (dle §16 ost. 1 písm.c), jmenuje členy na neobsazená místa primátor města.


Delegování
 členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě.

Delegace musí být doručena nejpozději do 24. 4. 2019 do 16:00 hod.

Následně budou složeny jednotlivé okrskové volební komise, proběhne odeslání pozvánek na 1. zasedání OVK jednotlivým členům.

Členové OVK jsou povinni zúčastnit se všech zasedání.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

SEZNAM/DELEGACE

dle § 18 odst. 4) zákona č. 62/2003 Sb. musí obsahovat:

- jméno a příjmení delegovaného,

- datum narození delegovaného,

- adresa místa trvalého pobytu, příp. přechodného pobytu (např. jde-li o občana jiného členského státu), 

- jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popř. jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.

- seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.

Dalšími doporučenými údaji jsou:

- telefonní číslo delegovaného,

- doručovací adresa delegovaného,

- e-mail delegovaného,

- ID datové schránky delegovaného,

- údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen (pokud tento údaj chybí, zařadí jej do okrskových volebních komisí primátor).

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK ukládá zákon).

Na konci stránky je k příp. využití doporučený vzor delegování členů a náhradníků do OVK.

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu: Jolana Pešková, tel.: 577 630 139.KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 18):

občan ČR nebo občan jiného členského státu,

a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK).

 

 

1. ZASEDÁNÍ OVK:

 

Dle § 16 (2) zák. č. 62/2003 Sb. oznámení o svolání 1. zasedání OVK:
- primátor zasílá delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,
- na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
- nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a 
- současně toto oznámení vyvěsí na úřední
 desce magistrátu (odkaz zde), oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.


TERMÍNY 1. ZASEDÁNÍ OVK (pro město Zlín):

pátek 3. 5. 2019, Interhotel Moskva Zlín

pro OVK 1 - 25 - od 10:30 hod.,

pro OVK 26 - 50 - od 14:00 hod.,

pro OVK 51 - 74 - od 16:30 hod.

 

Z důvodu zákonného termínu delegování členů politických stran do OVK  (nejpozději do středy 24. 4. 2019 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 29. - 30. 4. 2019.

Školení ČSÚ k vyhodnocení výsledků voleb:

OVK 1 - 25, středa 15. 5. 2019, 9 - 12 hod.,

OVK 26 - 50, čtvrtek 16. 5. 2019, 9 - 12 hod.,

OVK 51 - 74, pondělí 20. 5. 2019, 9 - 12 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost 16. etáž ZK.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + 1 člen OVK (místopředseda) na 1. zasedání OVK.Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.  Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

Dle vyhlášky MV ČR č. 409/2003 Sb. §10:  
v případě, že se předseda nebo člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

 

 

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny - po schváleném navýšení:

předseda 2200 Kč,

místopředseda  2 100 Kč,

člen 1800 Kč.


Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní volební komise.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

Dle vyhlášky MV ČR č. 409/2003 Sb. §10:  
v případě, že se předseda nebo člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce (zákonný termín zveřejnění: 9. 4. 2019).

doporučený vzor delegování do OVK

.xlsx doporučený VZOR delegování do OVK 14,44 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '19»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky