Informace pro voliče

Informace pro voliče

Právo volit

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Ve městě Zlín může jít k volbám a využít své volební právo poprvé 207 voličů, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou 18 let. V pátek 23.5. se bude hlasovat v době od l4.00 do 22.00 hodin, v sobotu 24.5. v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Seznam voličů - upozornění pro voliče, kteří se přestěhují v době od 14. 4. 2014 do 21. 5. 2014

Do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu budou u Magistrátu města Zlína zaneseni ti voliči – občané ČR, kteří ke dni 13.4.2014 budou na území města přihlášeni k trvalému pobytu.
S ohledem na nové ustanovení § 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou voliči, kteří se přestěhují v době od 14. 4. 2014 do 21. 5. 2014 do jiné obce automaticky vyškrtnuti ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě svého předchozího trvalého pobytu a v místě svého nového trvalého pobytu budou moci hlasovat pouze v případě, že předloží potvrzení o vyškrtnutí vydané na základě jejich žádosti obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu.

Případně je možné, aby volič, který hodlá změnit místo svého trvalého pobytu do 8. 5. 2014 do 16:00 hodin (nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu), požádal nejprve o vydání voličského průkazu, který mu pak umožní hlasování v kterémkoli volebním okrsku.

Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu mohou voliči, kteří se v době od 14. 4. 2014 do 21. 5. 2014 přestěhují ze Zlína do jiné obce , podat v listinné podobě opatřené podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to tak, aby žádost byla  Magistrátu města Zlína doručena nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. do 21. 5. 2014 do 16:00 hodin. V téže lhůtě lze žádost podat také osobně u Magistrátu města Zlína,pracoviště Prštné, L.Váchy 602, dveře č. 222.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech23. a24. května 2014 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do čtvrtka 8. 5. 2014 do 16:00 hodin. V téže lhůtě lze žádost o průkaz také osobně a to na pracovišti ve Zlíně, Prštné, L.Váchy 602, dveře č. 222.

Dne 8.5.2014 je státní svátek, příjímání žádostí bude zajištěno na výše uvedeném pracovišti  v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Voličské průkazy lze předávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od  8.května 2014 voličský průkaz lze předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej lze voliči zaslat.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek alespoň 3 dny předem, v modrých obálkách formátu A5. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky také přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

Návštěva s přenosnou volební schránkou

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky na radnici úřadu- pracovišti Odboru kanceláře primátora, tel. 57 76 30 188  a také na pracovišti v  Prštném, evidence obyvatel,  na telefonní čísla 57 76 30 765 nebo 766, nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

 

Prokazování totožnosti a státního občanství

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu. Telefonní číslo na pracoviště agendy občanských průkazů je 57 76 30 633, 614.

Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a dále to, že je na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Způsob hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Při pobytu voliče v nemocnici či obdobném zařízení v době voleb

Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů

přede dnem voleb (3. května 2014) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu

a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a

zařízení, nebo

b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten

zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče.

O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.

Voliči, kteří mají ve správním obvodu Statutárního města Zlína  trvalý pobyt a budou umístěni v době voleb ve zdravotnickém či obdobném zařízení,které se nachází ve městě Zlín,

budou moci hlasovat do přenosné schránky jen v případě, že zájem o volby nahlásí při pobytu v zařízení a zároveň  budou mít předem vyřízený voličský průkaz. Pokud budou přede dnem voleb propuštěni do domácnosti, mohou volit ve svém volebním okrsku na tento předem vydaný voličský průkaz. 

Karel Švehlík

vedoucí oddělení správního, OOSA

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '19»
PÚSČPSN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky