Miroslav Adámek - odpovědi na dotazy

Miroslav Adámek odpověděl na všechny dotazy, které mu zájemci adresovali v rámci rubriky Ptejte se primátora na webu města ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2011.

Dotaz č. 1

Datum: po 31.10.2011 8:47
E-mail: nsk@post.cz

Vážený pane primátore, jaký je Váš názor na výsledky architektonických soutěží na úpravu podchodu, části Gahurova prospektu a parku? Není načase aby vedení města přiznalo, že výsledky jsou nekvalitní a rozhodně nezlepší vzhled města?

Odpověď:

Dobrý den,
děkuji za dotaz. Architektonické soutěže na modernizaci centra města jsou velmi diskutovaným tématem. Od počátku tvrdím, že jde o velmi vhodnou formu výběru, demokratickou volbu či chcete-li, soutěží odborníků. A o odborných tématech by měli rozhodovat odborníci. Věřím, že až budou vítězné návrhy realizovány, bude naše město hezčí.

Dotaz č. 2

Datum: po 31.10.2011 8:59
E-mail: barella23@hotmail.com

Dobry den pane primatore, zajimalo by me, jake projekty pripravuje Mesto Zlin pro rodiny s detmi. Dekuji

Odpověď:

Dobrý den,
děkuji Vám za dotaz a snad při své odpovědi na nic nezapomenu. V přístím roce zrealizujeme hned několik významných investičních akcí. Pokračovat budeme ve výstavbě projektu multigeneračního hřiště (hřiště č. 122) na Vysoké mezi a to částí Dětské hřiště v hodnotě cca tři miliony korun. Počítáme také s rekonstrukcí trojhřiště č. 156, 158, 159 na Křibech na Jižních Svazích – v tomto případě jde o investici za čtyři miliony korun, ještě ale není jisté, zda tento záměr nebude realizován po etapách. Rekonstrukce by se mělo dočkat také hřiště č. 138 na ulici Česká na Jižních Svazích, jde o investici v hodnotě cca 1,2 milionu korun. Ve výčtu nesmí chybět ani výměna stávajícího povrchu hřiště č. 308 na Letné za nový umělý trávník v hodnotě cca 1,1 milionu korun. V příštím roce dojde také na menší rekonstrukce a provozní opravy, půjde o investice v řádu 100 až 200 tisíc korun.

Pro rodiny s dětmi je určitě také zajímavou informací, že budou probíhat úpravy chodníků tak, aby byly bezbariérové, rekonstruovat se bude park Komenského nebo Městské divadlo. Připravujeme výstavby cyklostezek - to je pro nás zásadní úkol, protože obyvatelé města včetně rodin s dětmi opravdu na síť kvalitních cyklostezek dlouho čekají -, dále zateplování škol a školek, zrekonstruovaná bude budova mateřské školy na Malcové.
Ve své odpovědi zmíním také kulturní akce, které jsou vhodné pro děti a jejich rodiče a které se uskuteční ještě letos:

Dotaz č. 3

Datum: po 31.10.2011 13:31
E-mail: lucie.vojtova@tiscali.cz
--------------------------------

Vážený pane primátore, chtěla bych se zeptat na volná místa v mateřských školách a jak město bude i v budoucnu řešit tuto situaci. Nemile mě překvapilo, že se nebudou otevírat původně zamýšlené 2 nové třídy v MŠ Malenovice, protože dle magistrátu je volných míst ve školkách dostatek. Tomu bych chtěla odporovat, protože můj syn (narozený v lednu 2008) se do žádné školky nedostal. Pro úplnost dodám, že ještě rok budu pobírat RP na mladší dítě, ale na druhou stranu pracuji na částečný úvazek. Příští rok se budu vracet do práce na plný úvazek a proto se budu snažit umístit do MŠ 2 děti najednou, ale pokud se to nepodaří, tak o práci přijdu. Myslím, že by bylo pro město výhodnější najít místa v MŠ pro všechny děti (i pro ty, kterým budou 3 roky v průběhu školního roku) než pak vyplácet sociální dávky a dávky v nezaměstnanosti.

Také by mě zajímalo, zda-li město neuvažuje o využití tzv. kontejnerových sestav, než pomine nynější vlna dětí v předškolním věku. Děkuji za odpovědi, Lucie Vojtová

Odpověď:

Vážená paní Vojtová,
statutární město Zlín aktivně reaguje na zvyšující se zájem zákonných zástupců o předškolní vzdělávání svých dětí. Za sedm let samo město zřídilo 12 nových tříd MŠ, dvě třídy zřídilo arcibiskupství olomoucké a minimálně tři další třídy jiné subjekty.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, říká ve svém

§ 179 odst. 2:
"Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově. Za tímto účelem obec

a) zřídí mateřskou školu, nebo
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou
obcí nebo svazkem obcí; v takovém případě je obec povinna na každé dítě s místem trvalého pobytu na jejím území, které navštěvuje mateřskou školu zřízenou jinou obcí, hradit této obci její neinvestiční výdaje podle § 178 odst. 6 připadající na jedno dítě této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak".

Znamená to tedy, že ze zákona je obec povinna zajistit docházku do mateřské školy pouze pro předškoláky. Přesto statutární město Zlín zřizuje celkem 24 mateřských škol, do nichž dochází v současné době, k 1. 11. 2011, 2 258 dětí. Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání na další školní rok probíhá v dubnu. Pokud jsou volná místa, jsou děti přijímány i v průběhu školního roku. Volná místa vznikají např. přirozenou migrací obyvatel, rozhodnutím zákonných zástupců o ukončení docházky dítěte do MŠ apod.
Přehled o případných volných místech v MŠ ve Zlíně v průběhu roku naleznete na www.zkola.cz, hned na úvodní stránce, vpravo, druhý odkaz zespodu.

Je možné, že některé požadavky zůstanou z kapacitních důvodů neuspokojeny, protože nelze budovat a financovat provoz prázdných či poloprázdných tříd s hypotetickým zaplněním v průběhu roku, rozšíření kapacit je možno řešit až na základě aktuálních požadavků, laicky řečeno, až jsou neumístěné děti. Rejstřík MŠ vede krajský úřad. Na mzdy dává stát, normativy jsou přesně nastaveny.
Nikdy se zájem a případná potřeba míst nedá odhadnout, bohužel, se 100% ní přesností. Mateřská škola totiž není povinná, jsou i rodiče, kteří tuto službu nepožadují. Nelze odhadnout, kolik maminek si určí délku rodičovské dovolené na 2, 3 či 4 roky. Těžko lze předvídat, jak do požadavků o umístění dětí do MŠ zasáhne aktuální míra nezaměstnanosti na území města, ani to, kolik zákonných zástupců dá přednost soukromým MŠ, hlídáním prarodiči či formou au-pair.

Demografické údaje pravidelně vyhodnocujeme, v případě, že současná kapacita nebude pro školní rok 2012/2013 dostačující, máme připraveny varianty jejího rozšíření.
Obecně podporujeme jakéhokoliv zřizovatele MŠ, minimálně tím, že mu poskytneme volné prostory v budovách města, které nevyužíváme. O formě a výši podpory vždy rozhoduje Zastupitelstvo města Zlína.
Mnohé z neumístěných dětí mohou zatím využít služeb městských jeslí, (Statutární město Zlín zřizuje troje jesle), případně služeb soukromých MŠ na území města.
V loňském a letošním roce muselo město navíc vyčlenit prostředky i na koupi či vybudování nové MŠ na Mladcové. Současný objekt MŠ byl soudem přidělen v dědickém řízení dědičce restituenta a následně prodán. Městu nebyl, bohužel, nabídnut ke koupi.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ve správním řízení, dle zákonných kritérií, ředitelka MŠ, odvolacím orgánem je kraj, svou kontrolní činnost vykonává Česká školní inspekce, zřizovatel přispívá MŠ na provoz, investice apod. Obec ani její zástupci o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání nerozhodují. Rovněž stanovení kritérií pro přijímání dětí je, dle platné legislativy, v kompetenci ředitelky MŠ. Na žádost zákonného zástupce musí být vždy zajištěna docházka pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to pro děti s místem trvalého pobytu na území obce a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově.

V případě otevírání nových tříd budou občané o této skutečnosti s předstihem informováni prostřednictvím médií i webových stránek města, zazní tam i termín přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání do těchto nových tříd.

Po vyhodnocení aktuální situace byly vytipovány pro další rozšiřování tříd MŠ jiné, vhodnější lokality.
Kontejnery mají své klady i zápory, diskuse o tomto řešení proběhla, zatím bylo vždy možno řešit jiným způsobem. Uvidíme, jaké počty dětí bude nutno umístit v dalším školním roce.

Dotaz č. 4

Datum: po 31.10.2011 13:33
E-mail: jano.kar@seznam.cz
--------------------------------

Má město Zlín finanční přínos z prodeje dřeva vzniklého při kácení obecních stromů ve Zlíně? Je nějaká evidence kolik m3 dřeva se takto získá a kde skončí?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
veškeré dříví do deseti centimetrů je předmětem výkupu dvou subjektů, které zvítězily ve výběrovém řízení. Odbor městské zeleně se tedy k prodeji dříví z veřejné zeleně vůbec nedostane. Evidence je k dispozici na odboru, finanční přínos se pohybuje mezi 100 - 120 tisíci korun ročně.

Dotaz č. 5

Datum: po 31.10.2011 13:54,
E-mail: petrsurbek@seznam.cz

Dobrý den, rád bych se zeptal na Váš názor na kontroverzní umístění nové zastavitelné plochy Bx873 ve schvalovaném územním plánu na parcele trvalého travního porostu v Přírodním parku Želechovické paseky. A potažmo na umisťování dalších nových "staveb na zelené louce" v PP, které by hrozilo v případě schválení tohoto precedentního případu. Domnívám se, že veřejný zájem, který by měl územní plán hájit především, je zde jednoznačně na straně přírodního parku zřízeného pro ochranu krajinného rázu.

Nikoliv na straně vlastníka pozemku, který chce pouze více zbohatnout na prodeji pozemku, když bude stavebním. Veřejný zájem je navíc doložen podpisy více než 200 občanů podepsaných pod námitkou k ÚP. Podrobnosti k tomuto případu jsem předkládal prostřednictvím kanceláře místní části Kudlov a jsou rovněž shrnuty v posledním vydání týdeníku Sedmička. Děkuji, Petr Šurbek

Odpověď:

Vážený pane Šurbku,
uvedená plocha byla řádně projednána s dotčeným orgánem hájícím zájmy ochrany přírody a krajiny se souhlasným stanoviskem.

Vyhláška o zřízení přírodního parku Želechovické paseky nezakazuje ve vymezeném území výstavbu, není zde vyhlášena stavební uzávěra. Orgán ochrany přírody vycházel z toho, že je v této lokalitě adekvátní příjezdová komunikace a dochází k doplnění stávající výstavby. Nebude narušena volná krajina. V okolí plochy se nenachází žádný významný krajinný prvek ani není vymezen územní systém ekologické stability, který by byl dotčen. Mohu Vás ale uklidnit: podle informací, které mám k dispozici, může v této lokalitě vzniknout maximálně jeden nový dům.

Dotaz č. 6

Datum: po 31.10.2011 14:58
E-mail: marek.rokosky@krcpartners.com
--------------------------------

Vazeny pane Primatore, pouzivate jiz nyni SW pro elektronicke aukce? Pokud ano, vybrali jste jej na zaklade vyberoveho rizeni? Vymenili by jste tento SW za jiny, ktery je levnejsi, ale se stejnou funkcnosti?dekuji za odpoved. Marek Rokosky

Odpověď:

Vážený pane Rokoský,
v současné době sw pro e-Aukce nemáme, ani nevyužíváme jako službu, ale připravujeme na základě zhodnocení nabídek uzavření "smlouvy o poskytování služeb spočívajících v implementaci a provozu elektronického systému procesu zadávání veřejných zakázek", jehož součástí je i e-Aukce. Na poslední část dotazu neumím zodpovědně odpovědět, protože cena a funkčnost nejsou jediným hodnotícím kritériem, i když důležitým, k odpovědnému zhodnocení je potřeba posoudit i mnohé další parametry řešení.

Dotaz č. 7

Datum: po 31.10.2011 16:15
E-mail: mrazkova.j@avonet.cz

Dobrý den, jako předsedkyně SVJ Benešovo nábřeží 3947-3948 bych se chtěla zeptat na stav chodníků po rekonstrukci plynového vedení na Benešově nábřeží, kde jsou chodníky v katastrofálním stavu. Kdy můžeme očekávat jejich uvedení do původního stavu nebo alespoň do stavu, kdy nehrozí úraz?

Druhá otázka se týká množství a kvality zelených ploch ve Zlíně: budou se omezovat plochy parků v souvislosti s novým územním plánem? Pokud ano tak kde a proč? A pokud ne, čím podle Vás vzniklo nedorozumění s ekologickými aktivisty,kteří uvádí že se plochy omezovat budou a uvádějí fakta z připravovaného územního plánu? Děkuji předem za odpovědi. Jana Mrázková

Odpověď:

Vážená paní Mrázková,
k Vašemu prvnímu dotazu: podle informací, které mám k dispozici, proběhlo v úterý tohoto týdne předání staveniště, za město se ho zúčastnili zaměstnanci z Odboru realizace investičních akcí, kteří dokonce přizvali i jednoho z místních občanů, který stavbu kritizoval. Výsledek je ten, že zástupci města vyjádřili mnoho připomínek ke kvalitě a rozsahu uvedení komunikací a zeleně do původního stavu a staveniště nepřevzali. Jen dodám: přítomný občan, který jako Vy stav chodníků kritizoval, byl s naším přístupem velmi spokojený.

K Vašemu druhému dotazu: Máte určitě na mysli výroky pana Davidova. Mohu Vás ujistit, že jde o nedorozumění. Nepočítáme s žádným rušením zeleně v centru Zlína. Z lokalit, které uvedl pan Davidov jako místa, která mají být zastavěna, je výjimkou prostor za Městským divadlem, tam se skutečně se zástavbou počítá a to už od roku 2004. Pan Davidov ale uvádí například i univerzitní park u pomníků Baťů nebo park na Lorencově ulici, tam se stavět nemůže, protože tyto parky byly zastupitelstvem zahrnuty mezi tzv. nezastavitelné plochy. Těchto ploch je 21.
Ze seznamu, který pan Davidov uvedl, bych se ještě zmínil o zeleni mezi obytnými bloky na Zarámí, na Dlouhé a na ul. Vodní – u cukrárny Maruška. Tam nejenže nepočítáme se zástavbou, ale dokonce se bude tato zeleň už brzy obnovovat. K dále zmiňované ploše za autobusovým nádražím: zůstane zachována, pouze část na západní straně použije v rámci jednoho ze svých projektů UTB.

Ještě pro doplnění: pan Davidov vycházel z chystaného územního plánu, což je dokument zpracovávaný a vydávaný v měřítku 1:10 000. Od tohoto měřítka se odvíjí podrobnost, s jakou jsou jednotlivé funkční plochy zobrazovány. Nelze v něm tedy zakreslovat každý park nebo louku malé velikosti. A právě to pana Davidova zřejmě zmátlo. Ochrana ploch zeleně ale nevyplývá pouze z toho, že jsou zobrazeny v územním plánu jako plochy zeleně (ty se dají kdykoli změnit), vyplývá zejména z toho, že většina těchto ploch je v majetku města, které ji chrání. To, že si město své zeleně cení vyplývá i z výkresu hodnot, který je součástí návrhu územního plánu a v kterém je vyznačena významná zeleň na území města, u které by nikdy nemělo dojít ke její zástavbě.

Dotaz č. 8

Datum: po 31.10.2011 16:45
E-mail: magi68@seznam.cz

Pane primátore, myslíte si, že pracujete pro občany Zlína víc než bývalá paní primátorka? Z Vašeho posledního článku to moc jasné není, připadá mi "prázdný", ale zato je krásně popsána kancelář, včetně bloku tiskového mluvčího. Opravdu originální. To tu ještě nebylo. Mám z toho článku pocit, že byste dal přednost operačnímu sálu před službou občanům. A mimo jiné jak se Vám líbí v Kongresovém centru? Děkuji za odpověď . Marek Gill

Odpověď:

Vážený pane Gille,
máte určitě na mysli texty, které vyšly minulý týden v Deníku. Právě jeho redakce přišla s nápadem popsat mojí kancelář, inspiraci našla u německého Bildu. Bral jsem to jako dobrý nápad, pracovna primátora je pro mnoho lidí zajímavým místem, kam se třeba ještě nikdy nepodívala. Berte tento text a fotografii jako jakési odlehčení tématu.

Nechci porovnávat, zda pracuji pro občany Zlína více než bývalá paní primátorka. To posouzení je na jiných, na Vás, na občanech. Mohu Vás ujistit, že pro město se já i mí kolegové z koalice snažíme dělat maximum. Stejně tak Vás mohu ujistit, že teď pracuji pro občany Zlína a to je pro mě hlavní priorita. K operačnímu sálu a své předchozí profesi – medicíně, se vracím jen v případech srovnávání nebo tehdy, kdy jsem na to přímo dotázán.

Asi Vás zajímají konkrétní výsledky, kterých jsme za rok na radnici dosáhli. Pokusím se být stručný. Pustili jsme se do témat, které lidi zajímají, které se jich dotýkají. Třeba do oprav chodníků, finišujeme s přípravou projektu Chodníky 300, který rekonstrukce a výstavbu těchto komunikací pro pěší výrazně zlevní, maximální úsilí věnujeme rozšíření klíčové komunikace I/49 v Malenovicích, také tato stavba za poslední rok výrazně pokročila, převedli jsme přímo pod magistrát správu městských bytů, což nám umožní se o ně efektivněji starat a rychleji reagovat na požadavky nájemníků, podařilo se otevřít nové třídy ve školkách, budeme na základě architektonických soutěží modernizovat centrum města, pořádek jsme udělali v hokejovém klubu, máme novou vyhlášku, která konečně úspěšně řeší pití alkoholu na veřejnosti, výrazně jsme zefektivnili správu městských společností, spoustu pozornosti věnujeme městské policii, našli jsme řadu úspor v chodu úřadu, podařilo se oficiálně vrátit do majetku města budovu bývalého soudu a okolních pozemků za více než dvacet milionů korun, finišujeme s přípravou nového územního plánu. Těch věcí je hodně a jsem za to moc rád. O naší práci se snažíme veřejnost v maximální možné míře informovat, odpovídáme na všechny dotazy, které dostáváme.

Dotaz č. 9

Datum: út 1.11.2011 13:03
Email: JurajdovaMarie@seznam.cz

Dobrý den, v projektu Zlín - Zdravé město je pod úkolem "Udržovat, obnovovat a zřizovat zeleň" uvedeno, že by měla být zajišťována postupná výměna alergenních druhů dřevin za nealergenní. Když jsem se v diskusním fóru MMZ v minulých letech dotazovala, co se bude dít s břízami na Jižních Svazích (vyskytují se tam v hojném počtu zejména v okolí škol a školek), bylo mi odpovězeno, že zdravé stromy se kácet nebudou. Přitom se na Jižních Svazích kácejí stromy, jehličnany i listnáče a to nepříliš staré a zdravé. Bříz, které byly nasázeny většinou po dvojicích (co kdyby se jedna neujala) a mnohde jsou jich celé hájky neubývá a tím, že někde nemají dost místa jsou i různě pokroucené a nakloněné. Závidím nebožtíkům na Lesním hřbitově, ti se skácení bříz "dočkají", my živí alergici asi ne. Kontroluje někdo plnění úkolu z výše uvedeného projektu?

Odpověď:

Dobrý den,
alergenní druhy dřevin přenáší alegreny na vzdálenosti mnoha kilometrů. Nelze tedy konstatovat,že pokácením bříz se situace úplně vyřeší. Odbor městské zeleně ale postupně provádí probírky dřevin na sídlišti Jižní svahy včetně bříz. Mnohdy se kácení setkává s masivním odporem obyvatel a stává se že kácení je i zastaveno Českou inspekcí životního prostředí. Musíme si uvědomit, že všechny stromy jsou chráněny zákonem a tuto skutečnost využívají i občané, kteří mají na kácení jiný názor. Nicméně postupná obměna alergenních dřevin pokračuje každoročně.

Dotaz č. 10

Datum: út 1.11.2011 19:49
E-mail: rusavak@centrum.cz
--------------------------------

Pane primátore, jako domovník domu Na Honech II/4918,9 musím na každé domovní schůzi poslouchat nářky spolubydlících,týkající se neutěšené situaci s parkováním na naší ulici. Doporučujeme nalajnovat místa k stání a před vhody vyznačit žlutou čarou zákaz zastavení. Ušetřilo by to zbytečné pardonování značky zákaz stání a pomohlo by to práci záchranného systému.Jen doplňuji přijďte se nškdo kompetentní podívat od ás z balkonů a zjistíte o kolik míst by se takto zvedla parkovací plocha. Děkuji Ing. Jaroslav Kříž

Odpověď:

Vážený pane inženýre,
vodorovné dopravní značení (VDZ) bude ve vaší lokalitě s největší pravděpodobností provedeno v příštím roce. Odbor realizace investičních akcí magistrátu, který zajišťuje obnovu vodorovného dopravního značení má již plán obnovy VDZ na místních komunikacích ve Zlíně pro letošní rok zcela naplněn. Proto není možné jak z časových tak finančních důvodů provést výše uvedenou obnovu VDZ ještě v letošním roce.
Umístění vodorovného dopravního značení "žlutá čára" před jednotlivými vchody je z našeho pohledu nekoncepčním řešením, neboť zákaz stání vyplývající ze zákona je již zdůrazněn svislým zákazovým značením (dublování zákona). Dodržování ustanovení výše uvedeného zákona a dopravních značek je v kompetenci MP Zlín a Policie ČR.

Dotaz č. 11

Datum: st 2.11.2011 8:47
E-mail: titansc@email.cz

Dobrý den. Dočká se místní část Kudlov v blízké době vhodného sportoviště , které nebylo minulé vedení schopno řešit ? Vozár P.

Odpověď:

Vážený pane Vozáre,
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína požádal v letos v říjnu o stavební povolení na volnočasový areál na Kudlově. V příštím roce by mohla být zahájena realizace, pokud se ovšem najde dostatečné množství finančních prostředků

Zvažujeme ale i jiná řešení. Je to ale financích. Dělám pro vyřešení tohoto problému maximum, ale samozřejmě nemohu Kudlov upřednostňovat před jinými místními částmi z toho důvodu, že tam bydlím. Je mi ale jasné – stejně jako všem sousedům – že Kudlov sportoviště nebo volnočasový areál opravdu potřebuje a čeká na něj dlouho. 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)