Ochrana oznamovatelů a provoz vnitřního oznamovacího systému

Oznamování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“)

Ochrana oznamovatelů a provoz vnitřního oznamovacího systému

Základní informace

 Kdo může oznamovat

 Co se oznamuje

Jak se oznamuje:

Ochrana oznamovatelů v podmínkách statutárního města Zlína

Whistleblowing označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v souvislosti s prací oznamovatelů (tzv. whistleblowerů).

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují. Ochrana oznamovatelů je základním prostředkem boje proti korupci a dalšímu nežádoucímu jednání, které je v rozporu s veřejným zájmem.

Kdo může oznamovat

Oznámení může podat fyzická osoba (oznamovatel) a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpis Evropské unie upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu s výše uvedenou Směrnicí rozumí zejména

Oblasti oznámení

Ochrana oznamovatelů se týká oznámení zejména v následujících oblastech:

 1. zadávání veřejných zakázek,
 2. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
 3. dalších oblastí dle čl. 2 Směrnice.

Ochrana osob

K oznámením a jejich obsahu nemá přístup nikdo jiný než příslušná osoba, určená primátorem statutárního města Zlína a tajemníkem Magistrátu města Zlína. Oznámení je uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu pokud:

 1. měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé; (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé),
 2. oznámené informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice, a
 3. oznámení bylo podáno v souladu se Směrnicí buď prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, případně bylo podáno přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.

Je zakázáno vůči oznamovateli uplatnit odvetná opatření. Odvetným opatřením se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které je vyvolané oznámením a které oznamovateli působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

Opatření na ochranu oznamovatele se vztahuje přiměřeně i na další osoby dle čl. 4 odst. 4 Směrnice.

Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracovávání osobních údajů se provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se nezpracovávají, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

Veškeré informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách statutárního města Zlína na adrese www.zlin.eu/gdpr.

Interní oznamovací kanál

Statutární město Zlín zřídilo vnitřní oznamovací systém k podávání oznámení. Oznámení je přijímáno v následujících formách

 1. písemně na adresu wb@zlin.eu,
 2. jako vhodnou formu doporučujeme s ohledem na ochranu obsahu oznámení použít zaheslovaný soubor a heslo sdělit pomocí sms na tel. čísla +420 778 400 296 nebo +420 778 400 297,
 1. v kanceláři č. 503 nebo č. 505 budovy Magistrátu města Zlína na adrese Zarámí 4421,
 1. 577 630 368,
 2. 577 630 378,
 1. poštou na adresu „statutární město Zlín, ochrana oznamovatele, Zarámí 4421, 760 01 Zlín“,
 2. obálka musí být viditelně označena „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“.

Externí oznamovací kanál

Ministerstvo spravedlnosti (www.justice.cz) převezme po uplynutí transpoziční lhůty (tzn. od data 17.12.2021) úkoly spojené se zavedením a fungováním externího oznamovacího kanálu. Ministerstvo spravedlnosti tak bude přijímat a posuzovat oznámení, poskytovat metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plnit další úkoly stanovené Směrnicí.

Zveřejnění (zpřístupnění informací o porušení veřejnosti)

Oznamovatel může oznámení uveřejnit, nastane-li jeden z níže uvedených případů:

 1. v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření,
 2. nečinností by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení,
 3. není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)