Odbor dopravy

Rozdělení správy pozemních komunikací – referenti OD
Plán zimní údržby
Pravidla zřizování parkovacích míst
Pravidla pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům

Vedoucí odboru

Ing. David Neulinger
tel.: 577 630 728
e-mail: davidneulinger@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Bc. Nikola Vaculíková
tel.: 577 630 744
e-mail: nikolavaculikova@zlin.eu

Úřední hodiny

Po, St : 8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Související odkazy

Právní normy

ČSN : č. 73 6110 "Projektování místních komunikací"
ČSN : č. 73 6102 "Projektování křižovatek na pozemních komunikacích"

Činnosti odboru 

Oddělení investic

Pracovníci zabezpečují činnosti na části úseku investiční dopravní výstavby města, a to zejména:

 • zabezpečují předprojektovou, územní a projektovou přípravu investičních dopravních akcí, tj. nových dopravních staveb, rekonstrukcí a oprav,
 • zajišťují potřebné podklady pro majetkoprávní řízení, územní řízení, stavební povolení a kolaudační řízení k dopravním investičním akcím,
 • zabezpečují výběr projektantů a dodavatelů staveb v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a interními předpisy,
 • zpracovávají podklady pro převod investic do majetku města a provozovatelských organizací,
 • koordinuje investiční činnost ve vztahu k Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, a Ředitelství silnic Zlínského kraje a spolupracuje při realizaci společných dopravních akcí,
 • zajišťují výkupy pozemků pro investiční akce a majetkové vypořádání pozemků historicky zastavěných místními komunikacemi,
 • působí jako objednatel služeb a zároveň jako koordinátor výkonu a rozsahu služeb společnosti Dopravní společnost Zlín – Otrokovice s.r.o., v oblasti městské hromadné dopravy,
 • působí jako objednatel služeb pro obchodní společnost Technické služby Zlín, s.r.o. ,v následujícím rozsahu :
  • pro zajištění úklidu chodníků a místních komunikací, včetně zajištění
  • zimní údržby,
  • pro zajištění čistoty a pořádku v obci,
  • pro zajištění zřízení nového veřejného osvětlení, včetně údržby veřejného osvětlení,
  • pro zajištění provozu SSZ (světelné signalizační zařízení), na křižovatkách a přechodech pro pěší,
  • pro zajištění nových prvků městského mobiliáře, včetně jejich údržby,
  • pro provoz městského tržiště "Pod kaštany",
  • pro provoz městských parkovišť,

V souvislosti s plněním úkolů uvedených výše provádějí dále:

 • přípravu podkladů a projednávání žádostí města o státní dotace na dopravní investiční akce,
 • vypracování návrhů pro komplexní dlouhodobé plánování investiční výstavby v dopravě,
 • hospodaří s vyčleněnými investičními prostředky akcí,

Řídí, koordinují a kontrolují činnost externích pracovníků pověřených výkonem inženýrské činnosti. Plní další úkoly v oblasti samostatné působnosti města podle pokynů nadřízených a samosprávných orgánů.

Oddělení provozně-technické

Pracovníci Oddělení provozně-technického Odboru dopravy zabezpečují činnosti týkající se provozního chodu dopravy, a to zejména:

 • zabývá se podněty veřejnosti i státních orgánů souvisejícími s bezpečností silničního provozu a organizací dopravy na území SMZ a projednává je s dotčenými orgány státní správy za účelem nalezení vhodného opatření
 • zajišťuje přípravu a realizaci změn místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na území SMZ (vč. zajištění podkladů pro stanovení dopravního značení a následné fyzické kontroly činnosti zhotovitele)
 • na základě obdržených podnětů provádí analýzu silničního provozu prováděním místních šetření a měřením průjezdních rychlostí a intenzit dopravy pomocí statistického měřícího zařízení
 • na základě obdržených podnětů provádí obhlídku a vyhodnocení stavu nahlášených dlouhodobě odstavených vozidel, vede jejich evidenci, popř. podává žádost silničnímu správnímu úřadu k zahájení řízení o odstranění vraku, vč. následného zajištění odtahu a likvidace vraku.
 • zajišťuje provoz, úpravy a opravy světelných signalizačních zařízení a dopravních telematických systémů na území SMZ
 • zajišťuje provoz, úpravy a opravy zařízení pro úsekové měření rychlosti a digitálních ukazatelů okamžité rychlosti na území SMZ
 • zabývá se podněty veřejnosti i státních orgánů souvisejícími s bezpečností silničního provozu a organizací dopravy na území SMZ a projednává je s dotčenými orgány státní správy za účelem nalezení vhodného opatření
 • na základě obdržených podnětů provádí analýzu silničního provozu prováděním místních šetření a měřením průjezdních rychlostí a intenzit dopravy pomocí statistického měřícího zařízení
 • zajišťuje opravy a obnovu stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení na komunikacích v majetku SMZ
 • přebírá podněty DI PČR, městské policie, KMČ i veřejnosti na dopravní závady na území SMZ a zajišťuje jejich odstraňování, popř. předávání podnětů ostatním správcům komunikací
 • zajišťuje odstraňování vegetace zakrývající dopravní značení, zasahující do rozhledových trojúhelníků v křižovatce, popř. zasahující do průjezdního profilu komunikace (dle vlastnictví pozemku buď předáním úkolu na OMZ nebo vyzváním vlastníka pozemku s případným následným zajištěním ořezu ze strany externího zhotovitele)
 • zajišťuje opravy veřejného osvětlení
 • provádí místní šetření za účelem zjištění závad či zajištění fyzické kontroly činnosti zhotovitele
 • zajišťuje vzájemnou koordinaci realizace plánovaných staveb SMZ a dále koordinaci realizace staveb mezi SMZ a provozovateli inženýrských sítí, popř. dalšími subjekty

V souvislosti s plněním úkolů uvedených výše provádějí dále:

 • zabývají se oblastí BESIP
 • spolupracuje s ŘSD a ŘSZK
 • zajišťuje samosprávní část agendy vyhrazování parkovacích míst v součinnosti s OSaDŘ
 • zajišťuje správu a aktualizaci pasportu komunikací SMZ a připravuje podklady pro rozšiřování a změny pasportizace silniční sítě vyplývající z přebírání nových i stávajících komunikací do majetku SMZ

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '21»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)