Odbor právní

Adresa

budova MMZ
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Vedoucí odboru

Pavla Šafaříková, Mgr.
tel.: 577 630 164
e-mail: pavlasafarikova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Pavla Šafaříková, Mgr.
tel.: 577 630 164
e-mail: pavlasafarikova@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St :  8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Související odkazy

Právní normy

 • zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nyní je to zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák.č. 89/2012, občanský zákoník
 • zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nyní je to zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 • zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák.č. 119/2002 Sb., o zbraních
 • obecně závazné vyhlášky (OZV) a nařízení města 

Činnost odboru

Právní odbor v samostatné působnosti zajišťuje oblast právní dle z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), oblast veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, oblast vymáhání pohledávek dle z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a oblast obecně závazných vyhlášek.

V oblasti přenesené působnosti, tj. výkonu státní správy, zodpovídá za oblast přestupků podle z.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a z. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů a výkon rozhodnutí podle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád a podle z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dalších souvisejících předpisů.

Oddělení veřejných zakázek

Adresa

budova MMZ
náměstí Míru 464
761 40 Zlín

Vedoucí oddělení

Romana Červíková, Mgr.
tel.: 577 630 216
e-mail: romanacervikova@zlin.eu

 • provádí administraci výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejné zakázky SMZ
 • připravuje materiály k projednání RMZ a ZMZ
 • tvoří interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek SMZ
 • zajišťuje evidenci agendy spojené se zadáváním veřejných zakázek SMZ

Oddělení přestupkové

Adresa

L. Váchy 602 (budova bývalého Okresního úřadu)
761 40 Zlín

Pověřena zast. vedoucí oddělení

Tereze Hanáčková, Bc.
tel.: 577 630 763
e-mail: terezahanackova@zlin.eu 

 • projednává přestupky proti veřejnému pořádku (např. neuposlechnutí výzvy úřední osoby, rušení nočního klidu nebo vzbuzení veřejného pohoršení), přestupky proti občanskému soužití (např. ublížení na cti urážkou, nedbalostní ublížení na zdraví, vyhrožování, schválnosti nebo jiné hrubé jednání), přestupky proti majetku (krádež, zpronevěra, podvod), dále pak projednává přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě (tj. např. porušování obecně závazných vyhlášek vydaných městem) a přestupky na úseku zbraní a střeliva,projednává a rozhoduje o jiných správních deliktech podle zák. č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení)
 • vyhotovuje zprávy pro potřeby státních orgánů dle zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním,

Přestupkové řízení může být zahájeno vůči konkrétní fyzické osobě, a to ve věci spáchání jednání, které má znaky přestupku (je třeba uvést, kdo konkrétně se jednání mající znaky přestupku dopustil, na jakém místě, v jakou dobu a čím), je potřeba také označit svědky události. Výsledkem tohoto řízení je správní rozhodnutí, ve kterém je buď výrok o vině obviněného s uložením sankce, nebo výrok o zastavení řízení. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok, poté odpovědnost za něj zaniká. Správní orgán nemá možnost v přestupkovém řízení vydat rozhodnutí, ve kterém by občanovi uložil povinnost zdržet se svého jednání, nebo povinnost něco konat.

Přestupky ublížení na cti urážkou
Přestupku proti občanskému soužití - ublížení na cti urážkou se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch. Výše uvedený přestupek se projednává jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka ("navrhovatel"). Návrh lze podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. K podání návrhu na projednání je nutno znát osobu, jež se měla uvedeného jednání dopustit, datum a čas. Návrh může podat každá dotčená osoba přímo u správního orgánu, neboť součástí podání návrhu je i poučení o právech a povinnostech navrhovatele. Přestupky ublížení na cti urážkou nelze projednat z úřední povinnosti, ale pouze na návrh postižené osoby. 

Související odkazy

Oddělení vymáhání pohledávek

Adresa

budova MMZ
Zarámí 4421
761 40 Zlín

Vedoucí oddělení

Ivana Leopoldová, Ing.
tel.: 577 630 377
e-mail: ivanaleopoldova@zlin.eu

 • na základě podkladů předaných příslušnými útvary zajišťuje vymáhání pohledávek SMZ vzniklých z titulu výkonu samostatné i přenesené působnosti;
 • provádí potřebné právní úkony směřující k vymožení předaných pohledávek včetně příslušenství v souladu s obecně závaznými právními předpisy, podává návrhy na vymáhání pohledávek u soudu, návrhy na nařízení exekuce, přihlášení pohledávek do dědického řízení, veřejné dražby, uplatňuje pohledávky při prohlášení konkurzu nebo při likvidaci či zrušení společnosti, při insolvenčním řízení;
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek vzniklých na základě pokut, správních rozhodnutích a ostatních rozhodnutí správních orgánů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění;
 • zajišťuje agendu spojenou s vymáháním pohledávek, včetně zastupování SMZ v soudních řízeních.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '19»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)