Odbor stavebních a dopravních řízení

Rozdělení města
Pravidla zřizování parkovacích míst

Adresa

stavebně správní řízení:dopravně správní řízení:
budovy MMZ budova MMZ
nám. Míru 12 nám. Míru 12
761 40 Zlín 761 40 Zlín

Vedoucí odboru

Petr Skácel, Ing.
tel.: 577 630 128
e-mail: petrskacel@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Bc. Hana Sovadinová
tel.: 577 630 228
e-mail: hanasovadinova@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

viz. elektronická podatelna

Úřední hodiny

Po, St: 8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Související odkazy

Právní normy

 • zák. č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • vyhl. č. 137 Ministerstva promístní rozvoj ze dne 9. června 1998, o obecných technických požadacích na výstavbu
 • prováděcí vyhláška č. 104/1997
 • zák. 111/1994 o silniční dopravě
 • zák. 361/2000 Sb o silničním provozu
 • zák. 266/1994 Sb. o drahách
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • prováděcí vyhláška č. 104/1997
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

Činnost odboru (zejména)

Stavebně správní řízení:

 • vede veškerá územní řízení, stavební řízení a kolaudační řízení,
 • vydává stanoviska, zda zemědělský pozemek je nebo není součástí zastavěné části obce podle územně plánovací dokumentace
 • provádí vstupní konzultace s investorem, související s umísťováním a povolováním staveb, účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací nebo jejich změn
 • vyřizuje stížnosti občanů, připomínky a podněty z oblasti stavebně správní a územně správní, které spadají do oblasti jeho regionu
 • projednává s investorem umístění, účinky, potřeby a důsledky připravovaných staveb
 • vyjadřuje se k odvolání, která napadají rozhodnutí stavebního úřadu v souvislosti s postoupením spisového materiálu Krajskému úřadu, odboru územního plánování a stavebního řádu Zlínského kraje
 • spolupracuje s jinými státními orgány
 • zajišťuje konzultaci projektu podle podmínek daných v územním rozhodnutí
 • dbá na uchování kulturních a historických hodnot a na zachování kvalitních souborů moderní architektury
 • ve spolupráci s Odborem právním podává návrh na výkon rozhodnutí (exekuci) příslušnému soudu nebo exekučnímu úřadu prostřednictvím soudu v případech, kdy nebyla splněna povinnost, vyplývající z pravomocných rozhodnutí vydaných Stavebním úřadem MMZ (zejména rozhodnutí o odstranění a vyklizení stavby)
 • provádí archivaci územně plánovacích dokumentací a jejich změn
 • kontroluje provedení stavby v souladu se stavebním povolením
 • zajišťuje výkon státního stavebního dohledu dle příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek v rozsahu přenesené působnosti výkonu státní správy
 • provádí specializované kontroly a státní stavební dohled podle obvyklých postupů, tuto činnost vykonává v územní působnosti Odboru stavebních a dopravních řízení 
 • provádí přestupková a správní řízení o ukládání pokut podle ust. § 105 a § 106 stavební zákon
 • zjišťuje porušení stavebního zákona, podmínek stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a vyhotovuje o nich zápisy se všemi náležitostmi tak, aby mohly sloužit jako podklad k řízení o uložení pokut
 • provádí zápisy do stavebního deníku
 • na úseku samostatné působnosti obce přiděluje čísla popisná, evidenční u samostatných staveb dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, včetně evidence čísel popisných, evidenčních a orientačních. 

Dopravně správní řízení:

 • zajišťuje vedení správního řízení ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • vede správní řízení ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zajišťuje vyjádření ke stavebním řízením, investičním záměrům a PD ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zajišťuje vedení správní řízení ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zajišťuje vydávání průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze trolejbusové ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace
 • rozhoduje o změně kategorie komunikace, dojde li ke změně dopravního významu
 • rozhoduje o napojení komunikace na místní komunikaci a komunikaci II. a II. třídy
 • vede stavební řízení a vyjadřuje se ke stavebním akcím ve smyslu zákona 183/2006 Sb. –stavební a kolaudační řízení
 • vykonává dohled speciálního stavebního úřadu pro
 • stavby komunikací, vydává stavební povolení
 • ukládá pokuty za porušení zákona č. 13/1997 Sb.
 • vyjadřuje se k územnímu, stavebnímu , kolaudačnímu řízení pro SÚ
 • vydává závazná stanoviska k územnímu řízení
 • projednává správní delikty podle § 42 a a 42 b u komunikací I. třídy.
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací a komunikací II. a III. třídy:přeprava těžkého nákladu,
 • vydává rozhodnutí o ZU- povolení umístění inženýrských sítí
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci podzemních vedení inženýrských sítí.
 • vydává povolení o zvláštním užívání na překopy a protlaky
 • vydává rozhodnutí o uzavírkách komunikací-částečných a úplných
 • vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a veřejného prostranství pro sportovní, kulturní akce
 • stanovuje dopravní značení u uzavírek komunikací a vyhrazených parkovacích místech
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • provádí výkon státního dozoru nad silnicemi II.a III.třídy, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi
 • provádí státní stavební dohled ve smyslu stavebního zákona
 • vede správní řízení o omezení provozování dráhy a drážní dopravy na dráze trolejbusové
 • vede správní řízení o vydání , změně a odejmutí licence k provozování drážní dopravy
 • vede správní řízení-schvalování jízdních řádů drážní dopravy
 • vydává a ruší úřední povolení k provozování dráhy trolejbusové
 • posuzuje a ověřuje odbornou způsobilost k řízení drážního vozidla ve smyslu zákona č.266/1994 o dráhách v platném znění
 • vydává průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. o drahách
 • vede správní řízení ve smyslu zákona č. 111/1994 o silniční dopravě , v platném znění
 • vede správní řízení pro zvláštní užívání komunikacíII.a III. třídy a místních komunikací
 • stanovuje a kontroluje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III. třídy a místních komunikacích
 • vydává souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích
 • odstraňování vraků
 • vyřizuje stížnosti občanů

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)