Organizační struktura tvorby strategie

Zpracování dokumentu Strategie Zlín 2030 je komplexním procesem, do něhož jsou zapojeni zástupci politické reprezentace města, pracovníci Magistrátu města Zlína, zástupci významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholdeři, odborní experti a veřejnost. Následující část obsahuje výčet hlavních aktérů a jejich role v rámci tvorby strategie.

Zastupitelstvo města Zlína (ZMZ)
• ZMZ projednává a schvaluje finální podobu Strategie Zlín 2030 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
• Někteří členové ZMZ jsou členy koordinačního výboru a pracovních skupin.
• Členové ZMZ se mohou zúčastnit připomínkovacího procesu v průběhu zpracování strategie.

Rada města Zlína (RMZ)
• RMZ projednává finální podobu Strategie Zlín 2030 a doporučuje ji ZMZ ke schválení v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
• RMZ projednává a bere na vědomí dílčí výstupy z procesu tvorby strategie.
• RMZ jmenuje garanta tvorby strategie, schvaluje ustavení koordinačního výboru společně s jeho předsedou a členy výboru, schvaluje ustavení pracovních skupin společně s jejich předsedy.
• Někteří členové RMZ jsou členy koordinačního výboru a pracovních skupin.
• Členové RMZ se mohou zúčastnit připomínkovacího procesu v průběhu zpracování strategie.

Garant (primátor města)
• Člen RMZ odpovědný za oblast strategického rozvoje, jmenovaný Radou města Zlína.
• Garant řídí tvorbu strategie a předkládá výstupy procesu tvorby strategie Radě a Zastupitelstvu města Zlína.
• Garant je současně předsedou koordinačního výboru.

Koordinační výbor (KV)
• Kolektivní poradní orgán garanta, ustavený Radou města Zlína, složený z předsedů pracovních skupin, zástupců politické reprezentace města a tzv. stakeholderů.
• KV projednává a koordinuje výstupy pracovních skupin spolu s výstupy zpracovatele z analytické, návrhové a implementační části strategie.

Pracovní skupiny (PS)
• Poradní a iniciační orgány v oblasti dílčí tematické náplně strategie, ustavené spolu s předsedy těchto skupin Radou města Zlína.
• RMZ schválila ustavení sedmi pracovních skupin pro tvorbu strategie a jedné pracovní skupiny pro implementaci strategie.
• Členy pracovních skupin navrhují předsedové pracovních skupin a realizační tým.
• Závěry a doporučení pracovních skupin se předkládají koordinačnímu výboru prostřednictvím zápisů z jednání zaslaných koordinátorem tvorby strategie.

Realizační tým (RT)
• Tým složený zejména ze zaměstnanců oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína, zajišťující organizační a technické podmínky pro zpracování strategie, přenos informací mezi zapojenými aktéry, komunikaci se zpracovatelem strategie a připomínkování průběžných výstupů zpracovatele strategie.

Koordinátor tvorby strategie
• Člen realizačního týmu a hlavní kontaktní osoba se zpracovatelem strategie a s ostatními aktéry tvorby strategie.
• Koordinátor spolupracuje na metodickém řízení postupu zpracování strategie, je zástupcem města Zlína ve věcech technických dle smlouvy o dílo se zpracovatelem strategie.

Zpracovatel strategie
• Zpracovatel strategie dle smlouvy o dílo, zajištující metodické vedení procesu vzniku strategie.
• Zpracovatel strategie připravuje podkladové materiály pro jednání pracovních skupin a koordinačního výboru, prezentuje návrhové verze předmětu plnění, vypořádává připomínky k návrhům, zpracovává výstupy z jednání a pořizuje z jednání zápis.

Připomínkování tvorby strategie
• Do procesu připomínkování tvorby strategie budou zapojeni zejména: výbory Zastupitelstva města Zlína, komise Rady města Zlína, zejména Komise pro strategické plánování, kanceláře a komise místních částí, zaměstnanci Magistrátu města Zlína, zastupitelé města a veřejnost.
• Připomínkování analytické a návrhové části proběhne sběrem připomínek prostřednictvím elektronických nástrojů, kompletní návrh dokumentace včetně návrhu implementační části bude mít možnost veřejnost připomínkovat elektronicky i na veřejném projednání.

Schéma organizační struktury tvorby strategie

Schéma organizační struktury tvorby strategie

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)