menu
zavřít

Odbor kultury a památkové péče

PAMÁTKOVÁ PÉČE: Komise pro spolupráci města a státní památkové péče Rady města Zlína

Město Zlín má na svém území jednu z nejrozsáhlejších městkých památkových zón v České republice. Městská památková zóna Zlín byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského KNV ze dne 20. 11. 1990 o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Pro koordinaci úkolů státní památkové péče Rada města Zlína zřídila Komisi státní památkové péče. Jejím úkolem je zejména posuzování a koordinace úkolů státní památkové péče:

  • sestavení katalogu podnětů pro zahájení činností na vzniku a schválení plánu ochrany Městské památkové zóny Zlín podle § 6a z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
  • iniciativní návrhy pro vhodné společenské uplatnění kulturních památek v majetku města Zlína,
  • iniciativní návrhy pro spolupráci města Zlína a Zlínského kraje při hledání vhodného společenského uplatnění kulturních památek v majetku Zlínského kraje na území města Zlína,
  • iniciativní návrhy pro spolupráci města Zlína a dalších osob při hledání vhodného společenského uplatnění kulturních památek v jejich majetku na území města Zlína,
  • účast při jednáních skupiny pro Program regenerace MPZ Zlín,
  • iniciativní návrhy pro vícezdrojové financování obnovy kulturních památek a obnovy veřejných prostranství uvnitř Městské památkové zóny Zlín,
  • uplatňuje stanovisko k prodeji (nájmu, výpůjčce) kulturních památek v majetku SMZ,
  • uplatňuje stanovisko k prodeji nemovitostí v majetku SMZ v prostředí kulturních památek,
  • spolupracuje s dalšími komisemi RMZ, zejména s komisemi místních částí.

Komise byla zřízena dne 20. 12. 2010 usn. čj. 11/10MR/2010 jako iniciativní a poradní orgán rady města podle § 31 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Rada města Zlína na svém jednání dne 7. 2. 2011 usnesením čj. 207/3R/2011 přijala návrh na změnu názvu na dnešní Komise pro spolupráci města a státní památkové péče RMZ.

Současně rada zrušila pracovní skupinu pro regeneraci Městské památkové zóny Zlín jmenovanou usnesením Rady města Zlína ze dne 4. 12 . 2006 čj. 135/24R/2006 a doplněnou usnesením Rady města Zlína ze dne 19. 10. 2009 čj. 59/21R/2009 a vzala na vědomí kontinuitu v jednání a přenos informací na komisi pro spolupráci města a státní památkové péče RMZ.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru