covid-19.jpg

Přehled aktuálně platných opatření po jednání vlády

publikováno: 1.12.2020

Zlín - V návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 29. a 30. listopadu 2020 zveřejňujeme přehled nově přijatých krizových opatření, která odpovídají 3. stupni systému PES, viz níže.

      I.        Zrušení stávajících krizových opatření bez náhrady

-        zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR s účinnosti od 3. prosince 2020 (plné znění opatření)

 

    II.        Zákaz konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 3. prosince 2020 (plné znění opatření)

Zákaz

-        konání hromadných akcí v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách nebo 50 osob ve vnějších prostorách s výjimkou členů jedné domácnosti, zaměstnanců jednoho zaměstnavatele, podnikatelské činnosti, schůzí orgánů veřejné moci, soudů, aj. konaných na základě zákona;

-        koncertů, hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, účinkující musí mít ochranný prostředek dýchacích cest, který lze odložit jen po dobu vlastní produkce, při hře na nástroje je nutný rozestup min. 1,2m, v případě zpěvu je omezen počet účinkujících, nesmí být vyšší než podíl plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi;

-        společného zpěvu více než 10 osob ve vnitřních prostorách, s výjimkou bydliště, i když se jedná o výkon práce, podnikatelské činnosti;

-        užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností;

Omezení

-        shromažďovacího práva, shromáždění se může konat pouze ve vnějších prostorách, nejvýše 100 účastníků, ve skupinách po nejvýše 20 účastnících; shromáždění pořádané církví se nesmí účastnit více účastníků než odpovídá 30% všech míst k sezení, dodržují se rozestupy 2m, nedochází k hromadnému zpěvu a podávání rukou;

-        účasti na svatbě, pohřbu, následné oslavě, smuteční hostině na nejvýše 30 osob;

-        návštěv zoologických a botanických zahrad, tak že návštěvníci se zde mohou zdržovat ve skupinách nejvýše po 10 osobách v případě skupinových prohlídek, může být využito jen 25% kapacity z max. možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorách může být maximálně 1 osoba na 15m2;

-        návštěv a prohlídek muzeí, galerií, výstavních prostor, tak že návštěvníci se zde mohou zdržovat ve skupinách nejvýše po 10 osobách v případě skupinových prohlídek, může být využito jen 25% kapacity z max. možného počtu návštěvníků;

-        návštěv a prohlídek hradů, zámků, historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, tak že návštěvníci se zde mohou zdržovat ve skupinách nejvýše po 10 osobách;

-        veletrhů, prodejních výstav – lze využít nejvýše 25% kapacity z max. možného počtu návštěvníků, omezení počtu osob ve vnitřních prostorách nejvýše 1 osoba na 15m2, dodržují se rozestupy 2m;

-        vzdělávacích akcí, zkoušek v počtu nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorách, 50 osob ve vnějších prostorách, povolena přítomnost veřejnosti umožňuje-li to zákon nejvýše 3 osob, u jednoho stolu nejvýše 4 osoby, dodržují se rozestupy 2m;

-        provozu koupališť, wellness, saun, solárií apod. – ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob, ve vnitřních 1 osoba na 15m2 vnitřních plochy, skupinové aktivity max. v počtu 10 osob, zákaz saunových ceremoniálů a parních saun;

-        provozu heren, kasin, sázkových kanceláří, tyto jsou uzavřeny pro veřejnost od 22:00 hod. do 5:59 hod., omezení počtu osob nejvýše 1 osoba na 15m2, u jednoho stolu nejvýše 4 osoby;

-        provoz sportovišť –sportovními svazy org. profesionální a amatérské soutěže se konají bez diváků; ve vnitřních prostorách je možné provozovat pouze individuální sporty, v jeden čas přítomno nejvýše 10 osob; pro výkon sportovní činnosti v rámci zaměstnání, sportovních činností, soutěží organizovaných sportovními svazy platí omezení uvedená blíže v opatření; pro rekreační sport platí, že vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15m2, sportovat venku na jedné ploše můžou nejvýše 2 týmy nebo skupiny, jsou nastavena režimová opatření pro používání šaten a soc. zázemí;

-        provozu fitness center -ve vnitřních prostorách nejvýše 1 osoba na 15m2 vnitřních plochy, skupinové aktivity max. v počtu 10 osob, dodržují se rozestupy 2m, provozovatel nastaví režimová opatření pro soc. zázemí;

-        provozu provozoven stravovacích služeb -tyto jsou uzavřeny pro veřejnost od 22:00 hod. do 5:59 hod., s výjimkou těch, které nejsou určeny pro veřejnost (zaměstnanecké stravování, atd.), u jednoho stolu nejvýše 4 osoby, rozestupy mezi stoly 1,5m, provozovatel nepřipustí přítomnost více zákazníků než je 50% kapacity míst k sezení, písemně evidovat aktuální počet míst k sezení, bez wifi;

-        činnosti nákupních center – pro provoz platí stejná pravidla jako doposud, nad rámec stávajících omezení je zakázán provoz dětských koutků, propagační aktivity v prodejnách u kterých je přítomna fyzická osoba, prodej z provozovny stravovacích služeb je možný pouze přes výdejové okénko, provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu;

-        provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť – rozestupy mezi stánky nejméně 4m, u každého prodejního místa je k dispozici dezinfekce, zákaz prodeje potravin, pokrmů a nápojů určených ke konzumaci na místě, zákaz stolů a míst k sezení;

-        provozu knihoven - omezení počtu osob, nejvýše 1 zákazník na 15m2, povinná hygiena rukou pracovníků knihoven, aktivně se brání menším rozestupům než 2m;

-        provozu kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží - omezení počtu osob v provozovnách, nejvýše 1 zákazník na 15m2, děti do 15 let se nezapočítávají, dodržují se rozestupy 2m;

-        provozu maloobchodních prodejen a poskytování služeb – pro provoz platí stejná pravidla jako doposud, omezení počtu osob v provozovnách, kde je stanoven limit nejvýše 1 zákazník na 15m2, řízení front zákazníků, právo přednostního nákupu pro držitele průkazu ZTP; dále výjimky pro kočárky, nově jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách u kterých je přítomna fyzická osoba;

 

Doporučení zaměstnavatelům

-        využívání home office, zajistit pravidelné testování zaměstnanců na přítomnost koronaviru, případně jeho antigenu, zachovávat odstup nejméně 2m;

 

   III.        Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 5. prosince 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec aktuálně platného zákazu návštěv v zařízeních poskytovatelů sociální služeb (domovy pro seniory, se zvláštním režimem, odlehčovacím soc. službám v pobytové formě), je nově přidána výjimka pro:

-        osoby, které se podrobí před zahájením návštěvy testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, ne starším než 48 hod, vztahuje se na PCR a antigenní testy;

-        osoby, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění  COVID-19 a doloží o tom doklad;

Po dobu návštěvy osoba splňující požadavky používá osobní ochranné prostředky dýchacích cest třídy FFP2, KN95 a musí být dodržena režimová opatření poskytovatele.

 

  IV.        Omezení škol a školských zařízení s účinností od 7. prosince 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů nově platí uvedené úpravy a výjimky, pro:

-        je nově povolena osobní přítomnost studentů prvních ročníků v počtu nejvýše 20 studentů;

-        SŠ, VOŠ a konzervatoře je povoleno praktické vyučování a praktická příprava, nově bez omezení počtu osob, které se jí účastní; dále je nově povolena přítomnost žáků a studentů jiných než závěrečných ročníků na teoretickém vyučování turnusovou výukou, lichý týden první polovina tříd, sudý týden druhá polovina tříd; platí podmínka neměnných tříd;

-        ZUŠ a jazykové školy je nově umožněno vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 osob;

-        střediska volného času je nově umožněno vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 osob;

-        žádným způsobem není omezen provoz školských výchovných a ubytovacích zařízeních, v platnosti zůstává zákaz škol v přírodě a školních výletů;

-        školní družiny - v oddělení nebo skupině jsou přítomny děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak z jednoho ročníku nebo nově ze dvou stále stejných tříd;

-        školní kluby – zájmového vzdělávání se může účastnit pouze jedna neměnná třída prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak nejvýše 10 účastníků;

 

Stále platí následující, pro provoz:

-        škol a školských zařízení není součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti s výjimkou MŠ, oborů ZUŠ, SŠ a VOŠ, studijních programů VŠ, kde jsou tyto činnosti stěžejní součástí vzdělávání a středisek volného času, kde tvoří podstatu zájmového vzdělávání;

-        škol a školských zařízení je vstup třetích osob do prostor zařízení možný jen v nezbytně nutných případech;

 

  1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování pedagogů od 4. prosince 2020 (plné znění opatření)

-        nařízení provedení vyšetření na přítomnost antigenu všem poskytovatelům zařazeným do sítě antigenních odběrových míst, u pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, pokud o to požádají; neprodlené provedení konfirmačního PCR testu na místě, pokud byl pozitivně testován antigenním testem;

-        nařízení zaměstnavatelům vydat potvrzení o zaměstnání a umožnit zaměstnanci absolvovat vyšetření;

 

  VI.        Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 3. prosince 2020 (plné znění opatření)

Výpis výjimek z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest nově zohledňuje sportovce a cvičící osoby, kteří nemusí nosit ochranu dýchacích cest, a to:

-        v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže, apod. ve venkovních prostorech;

-        ve vnitřních i venkovních prostorech v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jedná-li se o osoby, které se sportovní činnosti věnují v rámci výkonu zaměstnání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti;

Výjimka pro vnitřní prostory tedy platí jen pro profesionální sportovce a soutěže organizované sportovními svazy a jen po dobu sportovní činnosti nebo přípravy na ni, nevztahuje se na rekreační sport ve vnitřních prostorách.

Vložil/a: Lukáš Fabián
Čtenost článku: 990


« zpět

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '21»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)
'), } ] }); --->