Řád pro pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/V/2002 řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo města Zlína se na svém zasedání dne 25.06.2009 usneslo č. usn. 33/20Z/2009 vydat na základě ustanovení § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1 Úvodní ustanovení

 1.  Statutární město Zlín jako provozovatel veřejného pohřebiště vydává touto obecně závaznou vyhláškou "Řád veřejného pohřebiště" (dále jen "Řád"), v němž je podrobně upraven provoz pohřebišť na území statutárního města Zlína.
 2. Statutární město Zlín zajišťuje provoz veřejných pohřebišť v rámci své samostatné působnosti jako službu ve veřejném zájmu.
 3. Statutární město Zlín provozuje veřejné pohřebiště prostřednictvím obchodní společnosti Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. se sídlem Zlín, Filmová 412, na kterou se vztahují povinnosti, které zákon a tento řád ukládá provozovateli veřejného pohřebiště.
 4. Veřejným pohřebištěm (dále jen "pohřebiště") se rozumí v souladu se zákonem 1) prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren či vsypové louky nebo jejich kombinace. Součástí pohřebiště jsou čestná pohřebiště a jednotlivé čestné hroby.
 5. Úcta k památce zesnulých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebišť vyžadují, aby veřejná pohřebiště byla udržována v odpovídajícím stavu, a aby bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.
 6. Řád upravuje provoz veřejných pohřebišť v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") v zájmu toho, aby s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky bylo zacházeno důstojně, a aby nedocházelo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku nehygienickým pohřbíváním zemřelých, a aby ukládání jejich zpopelněných ostatků a péče o místa s uloženými ostatky bylo v souladu s platnými předpisy a zásadami piety.

Článek 2 Působnost řádu

 1.  1. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areály těchto veřejných pohřebišť na území statutárního města Zlína:
  a) Lesní hřbitov ve Zlíně
  b) hřbitov Zlín – Štípa
  c) hřbitov Zlín – Malenovice
  d) hřbitov Zlín – Louky
  e) hřbitov Zlín – Mladcová
  f) hřbitov Zlín – Salaš
  g) hřbitov Zlín – Jaroslavice
 2. Řád je každému k dispozici u provozovatele pohřebišť na Lesním hřbitově, Filmová 412, 760 01 Zlín, tel.: 577 433 798, na Magistrátu města Zlína v informačním středisku a výňatek z tohoto řádu ve vitrínkách u jednotlivých veřejných pohřebišť.
 3. Tento řád je závazný pro provozovatele, návštěvníky, nájemce hrobových míst, objednavatele služeb, fyzické a právnické osoby a osoby, které na pohřebišti provádějí jakoukoliv činnost.
 4. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně jeho staveb a náhrobků, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, nebo jsou v seznamu vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně mimo jiné i zvláštní předpisy2).

 Článek 3 Rozsah poskytovaných služeb

 1.  1. Provozovatel veřejných pohřebišť na hřbitovech poskytuje zejména tyto služby:
  a) zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, exhumací a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyl, uložení uren);
  b) provádí pronájem hrobových míst oprávněným osobám za podmínek stanovených tímto řádem;
  c) vede evidenci o hrobových místech a uložení lidských ostatků na pohřebišti, včetně listu o prohlídce zesnulého;
  d) zřizuje místa na hroby, hrobky;
  e) zajišťuje provoz v chladicích boxech a obsluhu a propůjčování obřadní síně;
  f) spravuje a udržuje objekty na veřejných pohřebištích (komunikace, oplocení atd.);
  g) zajišťuje údržbu zeleně v souladu s platnou, obecně závaznou vyhláškou statutárního města Zlína o veřejné zeleni3);
  h) zajišťuje likvidaci odpadu;
  i) vede evidenci hrobových míst a evidenci volných míst a vlastní plány pohřebišť, do kterých musí povolit na požádání občanů v místě provozovatele na Lesním hřbitově nahlédnout.
 2. Na Lesním hřbitově ve Zlíně jsou mimo služeb uvedených v odst. 1. tohoto ustanovení poskytovány i doplňkové služby:
  a) údržba a úprava hrobových míst;
  b) informační služby;
  c) půjčování nářadí;
  d) prodej hřbitovních doplňků a květin;
  e) občerstvení.

Článek 4 Druhy rakví pro ukládání do hrobů a hrobek

 1. 1. Rakve použité pro pohřbívání do hrobů musejí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době setlely společně s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví hlavních desek o max. velikosti 0,5 m2.
 2. Pro výrobu rakví ukládaných na veřejných pohřebištích v územním obvodu statutárního města Zlína nesmějí být použity díly z PVC a nerozložitelných materiálů. Kovové díly lze používat jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů, jako jsou piliny, látky, papír. K výrobě rakví a jejich nátěru nesmějí být použity barvy, lepidla a tvrdidla nesoucí znaky škodlivin či jedovatosti. Před spuštěním rakve do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
 3. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve buď celodubové, do které bude vložena zinková vložka, nebo kovové s poloviční zinkovou vložkou. Maximální rozměry rakví jsou 2,15 m x 0,85 m.
 4. Všechny rakve určeny k pohřbívání musejí být označeny štítkem se jménem zemřelého, datem narození a datem pohřbu.

 Článek 5 Tlecí doba

 1.  1. Tlecí dobou se rozumí nejkratší doba nutná k tomu, aby proběhl a byl ukončen rozklad lidských orgánů a kostry a došlo k jejich přeměně v neškodné látky.
 2. 2. Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů na veřejných pohřebištích je na základě stanovisek Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, vydaných dne 21.5.2002 pod č. j.3053/219/2002 a dne 13.8.2008 č. j. ZL 6020/219/2007-01, stanovena pro jednotlivá pohřebiště takto:
  a) Lesní hřbitov ve Zlíně – 25 let
  b) hřbitov Zlín – Štípa – 25 let
  c) hřbitov Zlín – Malenovice – 15 let
  d) hřbitov Zlín – Louky – 25 let
  e) hřbitov Zlín – Mladcová – 17 let
  f) hřbitov Zlín – Salaš – 20 let
  g) hřbitov Zlín – Jaroslavice – 18 let

Článek 6 Povinnosti návštěvníků

 1. Návštěvníci veřejného pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by bylo v rozporu s cítěním pozůstalých nebo v rozporu s etikou, dále jsou povinni chovat se šetrně k zařízení, vybavení, zeleni atd.
 2. Návštěvníkům veřejného pohřebiště není dovoleno chovat se na pohřebišti hlučně, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vodit psy, kočky a jiná zvířata.
 3. Osobám pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek je vstup na veřejné pohřebiště zakázán.
 4. Motorová vozidla mohou na veřejné pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s písemným souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště a za podmínek stanovených provozovatelem. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti, zákaz mytí a oprav vozidel apod. Není dovoleno jezdit na veřejných pohřebištích na kolech, skateboardech a kolečkových bruslích.
 5. Není dovoleno parkovat u hrobových míst, v případě povolení pouze na hlavních asfaltových komunikacích.
 6. Není dovoleno používat hřbitovní zařízení a vybavení k účelům jiným než k provozu veřejného pohřebiště.
 7. Na vsypovou loučku je pro veřejnost vstup zakázán. Místa vsypu nejsou zjevně označena. Není přípustné umísťovat věnce, kytice, svíčky a jiné dekorace mimo vyhrazená místa.

Článek 7 Povinnosti provozovatele

 1.  Provozovatel je povinen provozovat veřejné pohřebiště v souladu s tímto řádem, zákony a zvláštními předpisy4) a vykonávat činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejných pohřebišť.
 2. Provozovatel pohřebiště uzavírá smlouvy o pronájmu hrobového místa na pohřebišti, vede s tím spojenou evidenci, kterou archivuje dle platných předpisů. Provozovatel je povinen vytvářet stejné podmínky pro všechny nájemce při sjednání nájmu hrobového místa a zároveň respektovat náboženské cítění nájemce či zvyklosti a vůli osob, které pohřeb sjednávají5).
 3. Provozovatel je povinen vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště, zejména evidenci hrobových míst a evidenci volných hrobových míst6).
 4. Provozovatel je povinen v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jeho adresa, a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém7).
 5. Provozovatel je povinen informovat vlastníka náhrobku a ostatního hrobového příslušenství, které její vlastník neodstraní nebo neodebere do dne zrušení pohřebiště nebo do dne ukončení nájmu, že pokud se do jednoho roku o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.
 6. Provozovatel pohřebiště pečuje o vsypové loučky, společné hroby, nepronajatá místa, provádí úpravu a údržbu cest, chodníků, travnatých ploch, zeleně, oplocení, společných zařízení a ostatních účelových zařízení a pečuje o technickou vybavenost pohřebišť.
 7. Provozovatel vede řádnou evidenci o uložení zemřelých do hrobů, hrobek a uren pod epitafní desky, vede evidenci vsypů a smísení.
 8. O provedeném volném smísení popele se zemí nebo vsypu vede provozovatel evidenci ve zvláštní knize, ve které se uvádí jméno a příjmení zemřelého, jeho poslední bydliště, den narození, den úmrtí, den a místo zpopelnění, způsob uložení popele, a u vsypu i místo, kde byl popel uložen. Součástí evidence je seznam osob pohřbených tímto způsobem.
 9. Provozovatel je povinen během doby trvání nájmu zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa s výjimkou případů, kdy je nutné bezodkladně zajisti bezpečnost a plynulý provoz pohřebiště.
  Těmito případy se rozumí zejména živelná pohroma, práce spojené s provedením pohřbů v okolních hrobech (včetně přechodného uložení zeminy z výkopu hrobu na sousedící hroby do doby provedení pohřbení do země v místě výkopu), údržba zeleně, opravy na pohřebišti, kamenosochařské práce na okolních hrobech apod.
 10. Provozovatel je povinen plnit další povinnosti stanovené zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění dalších právních předpisů8).

Článek 8 Povinnosti dalších osob

 1. K vybudování jakékoliv stavby na veřejném pohřebišti nebo úpravě stavby již existující zejména u hrobek, náhrobků, rámů je třeba předchozího písemného souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud takové povolení je třeba podle platných právních předpisů9).
 2. Provádění jakékoliv stavby, její úpravě nebo úpravě hrobu je možné jen s předchozím písemným, prokazatelným souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště. Nájemce, popř. osoba provádějící stavbu či jinou úpravu se musí podřídit pokynům provozovatele veřejného pohřebiště, a to pokud jde o druh použitého stavebního materiálu, dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti, hygieny práce na veřejném pohřebišti a urbanistické úpravy. Provozovatel má právo vymezit i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu s řádem a jinými platnými právními předpisy.

Článek 9 Povinnosti nájemce

 1.  Nájem hrobového místa (dále jen "nájem") vzniká na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem a nájemcem (dále jen "smlouva o nájmu").
  Nájemce je povinen dodržovat všechny povinnosti dané mu smlouvou o nájmu místa a tímto řádem.
 2. Pronájmem místa na veřejném pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto řádem vznikne nájemci právo zřídit na daném místě hrob, hrobku nebo urnové místo, uložit do něj pozůstatky, ostatky nebo zpopelněné ostatky zemřelého a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných provozovatelem veřejného pohřebiště a vysázet květiny. Pronájmem místa nevzniká k tomuto místu právo vlastnické.
 3. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa, včetně hrobového zařízení v takové stavu:
  - aby nevzbuzoval nežádoucí pocity ostatních nájemců a návštěvníků;
  - aby hrobové zařízení neohrožovalo svým stavem zdraví a životy návštěvníků;
  - aby stav hrobového místa nebránil v užívání hrobových míst ostatním nájemcům.
 4. Nájemce místa na veřejném pohřebišti je dle nájemní smlouvy povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, rovněž je povinen čistit prostory po stranách hrobu u cesty před hrobem a odnášet odpad, především zvadlé nebo znehodnocené věnce a kytice do vyhrazených odpadových nádob. Shledá-li provozovatel veřejného pohřebiště závady, vyzve nájemce, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li zjištěné závady ve stanovené lhůtě, může provozovatel veřejného pohřebiště učinit nutná opatření na náklady nájemce.

Článek 10 Zřizování hrobových míst

 1. Nájemci hrobů jsou povinni při provádění stavby dodržovat zejména tyto podmínky:
  a) Základy pod pomníky musejí být provedeny do nezamrzající hloubky, tj. minimálně 60 cm pod úrovní terénu a musejí být přizpůsobeny únosnosti půdy. Základy pod rám pak do hloubky 30 cm pod úrovní terénu, pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.
  b) Dno hrobu musí být nejméně 50cm nad hladinou podzemní vody o jejíž výši v místě informuje provozovatel veřejného pohřebiště.
  c) Pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů a hrobek, urnových a epitafních míst podle dispozic provozovatele veřejného pohřebiště.
  d) Uličky mezi hroby, hrobkami, urnovými místy a epitafy musí být dodržovány dle plánu hřbitova a dispozic provozovatele veřejného pohřebiště.
  e) Stěny jednotlivých čel hrobů musejí být vzdáleny nejméně 60 cm.
  f) Přední a zadní hrany rámů musí být souběžně s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů.
  g) Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.
  h) Ve svahovitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány.
  i) Vrstva zkypřelé zeminy, určená k zakrytí rakve v hrobě, musí být nejméně 140 cm vysoká s přiměřeným převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu.
  j) Nápisy na hrobech musí odpovídat důstojnosti a pietě veřejného pohřebiště.
  k) Hrobky jsou věci nemovité dočasně umístěné na pronajatém místě na dobu určitou.
  l) Na každou stavbu hrobky musí být provozovateli předem předána k odsouhlasení projektová dokumentace obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez stavby s uvedením jména a adresy stavebníka a místo provedení stavby. Hloubka výkopu podle počtu uvažovaných uložených rakví je min. 260 cm.
 2. V průběhu prováděných prací je nájemce povinen udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat na místech a způsobem určeným provozovatelem veřejného pohřebiště. Znehodnocený stavební materiál, náhrobky i jejich součásti, jakož i vykopanou zeminu, je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na místo skládky určené provozovatelem veřejného pohřebiště, a to na svůj náklad. Cestu na veřejné pohřebiště a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.
 3. Po skončení prací je nájemce provádějící práce povinen postarat se na svůj náklad o vyčištění okolí uvedením do původního stavu, nejpozději ve lhůtě 48 hodin, včetně odklizení zbylého materiálu a zeminy. Ukončení prací je povinen nájemce, popř. jím pověřené osoby, nahlásit provozovateli veřejného pohřebiště. Nájemce nese náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze stavebních prací, jakož i náklady spojené s používáním zařízení veřejného pohřebiště dle ceníku prací provozovatele.
 4. Vybudovanou hrobku nebo hrobové příslušenství nelze bez vědomí provozovatele veřejného pohřebiště odstranit, odnášet či odvážet ze hřbitova. Vlastnictví k hrobce je vlastník povinen prokázat na žádost provozovatele veřejného pohřebiště písemným dokladem.

Článek 11 Provoz pohřebiště

 1.  Pohřebiště je přístupno návštěvníkům:
  " od 1. listopadu do 30. dubna od 8.00 hodin do 18.00 hodin
  " od 1. května do 31. října od 7.00 hodin do 20.00 hodin
 2. Návštěvníci jsou povinni opustit veřejné pohřebiště do stanovené uzavírací doby a to bez předchozího upozornění.
 3. Dětem do 12 let je dovolen vstup na veřejné pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Provozovatel veřejného pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup na veřejné pohřebiště nebo na jeho částdočasně omezit nebo zakázat (např. v době provádění terénních úprav, exhumací, sněhu, náledí apod.), pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel veřejného pohřebiště v případě potřeby v zimním období zabezpečí nezbytnou údržbu hlavních komunikací veřejného pohřebiště.
 5. Voda na veřejných pohřebištích není pitná.

Článek 12 Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace

 1.  Lidské pozůstatky, popel mohou být do hrobu nebo hrobky ukládány pouze provozovatelem nebo výjimečně jinými osobami, ale jen s předchozím souhlasem provozovatele, který vede řádnou evidenci o místě a způsobu uložení.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejné pohřebiště vždy jen s předchozím souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném veřejném pohřebišti.
 3. Provozovatel může na žádost nebo se souhlasem toho, komu bylo místo pro hrob propůjčeno povolit, aby do téhož hrobu byly uloženy další lidské pozůstatky, a to po uplynutí tlecí doby. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky jen pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1,2 m.
 4. Doklady nutné k provedení pohřbení lidských pozůstatků do hrobu:
  (1) souhlas nájemce hrobového místa;
  (2) list o prohlídce mrtvého, který předá pohřební služba provozovateli pohřebiště nejpozději před zahájením pohřebního obřadu na hřbitově; pokud nebude tento doklad předán, nebude možno provést pohřbení. Úhrada nájemného na dobu stanovené tlecí doby musí být uhrazena před pohřbením.
 5. Ostatky, zejména potracené nebo předčasně odňaté lidské plody, jakož i části těla nebo orgány odňaté žijícím nebo mrtvým osobám, a jiné ostatky, pokud se nepoužijí pro vědecké, léčebně preventivní nebo výukové účely, se uloží do země na veřejném pohřebišti nebo se zpopelní, a to jen, není-li podezření z trestného činu.
 6. Na čestném pohřebišti, jehož část je vymezena rozhodnutím vlastníka, se z rozhodnutí města pohřbívají ostatky zemřelých osob, které se výrazně podílely na rozvoji společnosti, města nebo se zasloužily o rozvoj vědy, umění, kultury apod.
 7. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce jen se souhlasem krajského hygienika Zlínského kraje, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal; provozovatel zajistí při exhumaci provoz na veřejném pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy10).
 8. Popel se ukládá na veřejném pohřebišti podle přání zemřelého nebo obstaravatele pohřbu v urně, volným smísením nebo vsypem.
 9. Volné smísení popele se zemí se provádí na místě, které je k tomuto účelu na veřejném pohřebišti vyhrazeno.
 10. Vsypy zpopelněných ostatků do země se provádějí na Lesním hřbitově ve Zlíně a hřbitově Zlín – Malenovice, a to anonymní formou na určených místech těchto veřejných pohřebišť (tzv. vsypových loučkách).
 11. Podle přání zesnulého nebo obstaravatele pohřbu lze uložit popel mimo veřejné pohřebiště na místě, které si zvolil.

Článek 13 Kontrola a sankce

 Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno dle obecných právních předpisů11).

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '21»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)
'), } ] }); --->