menu
zavřít

Aktuální informace o ošetřovném pro OSVČ

1. 4. 2020

Aktuality

1

Zlín – Odbor živnostenský Magistrátu města Zlína informuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jak mají postupovat při podání žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné.

zivnostensky-urad.jpg

Zlín – Odbor živnostenský Magistrátu města Zlína informuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jak mají postupovat při podání žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády České republiky č. 262 ze dne 19.3.2020 vyhlásilo dne 31.3.2020 v rámci programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 výzvu k podání žádosti o „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ ZA OBDOBÍ OD 12.03.2020 DO 31.03.2020“.

Cíl vyhlášené výzvy – cílem vyhlášené výzvy je realizace programu na zmírnění dopadů způsobených šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné, které jsou skutečně postiženy negativními dopady nouzového stavu, v jehož důsledku došlo k uzavření škol, anebo jiných dětských zařízení, a tato skutečnost jim z důvodu péče o dítě/děti mladší 13 let nebo o osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I, znemožnila podnikat.

Podrobný popis programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 je k dispozici zde.

Způsob a výše podpory – podpora je poskytována ve formě dotace ex post.V rámci vyhlášené výzvy byla stanovena výše dotace 424 Kč/den, a to za kalendářní měsíc březen 2020 počínaje dnem 12.3.2020. Dotace je poskytována v režimu de minimis.

Způsob výplaty udělené dotace – udělená dotace je vyplácena bezhotovostně na bankovní účet, který uvede žadatel v žádosti.

Kdo může být příjemce dotace – příjemcem dotace může být osoba samostatně výdělečně činná, která na základě mimořádného opatření vlády České republiky1) proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče:

Příjemce podpory nemůže být osoba samotně výdělečně činná, pokud ke dni podání žádosti:

Kdy lze o dotaci žádat – datum zahájení příjmu žádostí o ošetřovné za březen 2020 (tj. za období od 12.3.2020 do 31.3.2020): 1.4.2020 v 9:00 hod. (dne 1.4.2020 po 9 hodině bude také zpřístupněn formulář žádosti a s tím související dokumentace)

Datum ukončení příjmu žádostí o ošetřovné za březen 2020 (tj. za období od 12.3.2020 do 31.3.2020): 30.4.2020 ve 23:59 hodin.

Náležitosti žádosti o dotaci

Způsob podání žádosti – žádost o dotaci je možno podat pouze na příslušné žádosti MPO, která bude společně s výzvou programu a dalšími dokumenty zveřejněna na stránkách MPO www.mpo.cz/osetrovneOSVC.

Formulář žádosti je dostupný zde.

V případě potřeby s přípravou a doplněním žádosti se žadatel může obrátit na zdejší živnostenský úřad (nejlépe telefonicky na telefonním čísle 577 630 914, 577 630 915, popř. e-mailem na jkm@zlin.eu).

Žádost včetně všech příloh se podává Ministerstvu průmyslu a obchodu, a to:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Více informací – všechny informace, včetně žádosti a doprovodných informací naleznete na oficiálních stránkách MPO www.mpo.cz/osetrovneOSVC

Doplnění – výzva je vyhlášena na základě programu, který je realizován na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je poskytována podle § 3 písm. h) tohoto zákona na projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů, a to konkrétně z důvodu šíření infekce SARS-CoV-19

Další možné podpory

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru