Územně plánovací dokumentace

Územní plán Zlína - informace

.pdf informace o zrušených částech územního plánu 98,34 kB

Územní plán Zlína (úplné znění k 27. 7. 2018)

.pdf Výkres základního členění území 9207,18 kB
.pdf Hlavní výkres 13667,92 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 5594,16 kB
.pdf Výkres širších vztahů 4386,84 kB
.pdf Koordinační výkres 20304,06 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - západní část (s legendou) 10822,48 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - východní část 11577,84 kB
.pdf Výkres zásobování vodou - západní část (s legendou) 8412,09 kB
.pdf Výkres zásobování vodou - východní část 9184,48 kB
.pdf Výkres odkanalizování - západní část (s legendou) 9785,04 kB
.pdf Výkres odkanalizování - východní část 10261,91 kB
.pdf Výkres zásobování el. energií - západní část (s legendou) 8880,61 kB
.pdf Výkres zásobování el. energií - východní část 9310,22 kB
.pdf Výkres zásobování plynem - západní část (s legendou) 8260,65 kB
.pdf Výkres zásobování plynem - východní část 8944,27 kB
.pdf Výkres zásobování teplem, spoje - západní část (s legendou) 12642,75 kB
.pdf Výkres zásobování teplem, spoje - východní část 9119,65 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 14347,96 kB
.pdf Schéma ochrany a rozvoje hodnot území 5900,04 kB
.pdf Textová část ve znění změny č. 3A a 3C 881,61 kB
.pdf účinnost 721,57 kB

Změna č. 3A a 3C Územního plánu Zlína

.pdf Opatření obecné povahy č. 1/2018 155,98 kB
.pdf Příloha č. 1 - změna č. 3A a 3C Územního plánu Zlína - textová část a grafická část 15307,56 kB
.pdf Příloha č. 2 - změna č. 3A a 3C Územního plánu Zlína - textová část a grafická část odůvodnění 9599,1 kB
.pdf Příloha č. 2 - schema změn 17959,37 kB
.pdf Příloha č. 3 - textová část územního plánu – srovnávací znění 869,4 kB

Změna č. 2 Územního plánu Zlína

.pdf Opatření obecné povahy č. 1/2017 3038,38 kB
.pdf Textová část 349,92 kB
.pdf Výkres základního členění území - západní část (s legendou) 5244,27 kB
.pdf Výkres základního členění území - východní část 6026,77 kB
.pdf Hlavní výkres - západní část (s legendou) 8869,76 kB
.pdf Hlavní výkres - východní část 8769,56 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez 1765,3 kB
.pdf Srovnávací text 1045,9 kB
.pdf Koordinační výkres - severní část (s legendou) 10788,83 kB
.pdf Koordinační výkres - střední část 25758,29 kB
.pdf Koordinační výkres - jižní část 8744,12 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - výřez 2296,7 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - západní část (s legendou) 10618,2 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - východní část 12022,48 kB
.pdf Příloha č. 5 - textová část 220,22 kB
.pdf Příloha č. 5 - výkres 5255,56 kB
.pdf Příloha č. 5 - tabulka 70,61 kB

Změna č. 1B Územního plánu Zlína

.pdf Opatření obecné povahy č. 1/2014 1157,56 kB
.pdf Textová část 434 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - severní část (s legendou) 7510,03 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - střední část 8899,45 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - jižní část 5272,33 kB

Změna č. 1A Územního plánu Zlína

.pdf Opatření obecné povahy č. 1/2013 1951,51 kB
.pdf Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - západní část (s legendou) 4903,36 kB
.pdf Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - východní část 4985,42 kB

Vymezení pojmů

.pdf Vymezené pojmy v ÚP Zlína 91,84 kB

Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlína

.pdf Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlína 19,15 kB
.pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu Zlína 396,26 kB
.pdf Vyhodnocení připomínek 7805,28 kB

Územní plán Zlína (původní znění)

.pdf Výkres základního členění území - západní část (s legendou) 8254,2 kB
.pdf Výkres základního členění území - východní část 8730,15 kB
.pdf Hlavní výkres - západní část (s legendou) 12238,78 kB
.pdf Hlavní výkres - východní část 13329,47 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - severní část (s legendou) 5770,02 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - střední část 7351,83 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - jižní část 3848,26 kB
.pdf Výkres širších vztahů 4386,84 kB
.pdf Koordinační výkres - severní část (s legendou) 11129,96 kB
.pdf Koordinační výkres - střední část 27369,32 kB
.pdf Koordinační výkres - jižní část 9366,12 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - západní část (s legendou) 10822,48 kB
.pdf Výkres dopravní infrastruktury - východní část 11577,84 kB
.pdf Výkres zásobování vodou - západní část (s legendou) 8412,09 kB
.pdf Výkres zásobování vodou - východní část 9184,48 kB
.pdf Výkres odkanalizování - západní část (s legendou) 9785,04 kB
.pdf Výkres odkanalizování - východní část 10261,91 kB
.pdf Výkres zásobování el. energií - západní část (s legendou) 8880,61 kB
.pdf Výkres zásobování el. energií - východní část 9310,22 kB
.pdf Výkres zásobování plynem - západní část (s legendou) 8260,65 kB
.pdf Výkres zásobování plynem - východní část 8944,27 kB
.pdf Výkres zásobování teplem, spoje - západní část (s legendou) 12642,75 kB
.pdf Výkres zásobování teplem, spoje - východní část 9119,65 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - západní část (s legendou) 12697,17 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - východní část 13870,58 kB
.pdf Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - západní část (s legendou) 8760,95 kB
.pdf Schéma ochrany a rozvoje hodnot území - východní část 8691,19 kB
.pdf Textová část návrhu 1046,69 kB
.pdf Textová část odůvodnění 1358,6 kB

Územní plán je k nahlédnutí u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Zlína, středisku územního plánování. Dokumenty zveřejněné na webových stránkách mají pouze informativní charakter.

Územně plánovací dokumentace obcí v obvodu ORP Zlín

 

Přehled obcí v ORP Zlín

Město Fryšták v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje v rámci svého územního obvodu samo.

Územní plán Bohuslavice u Zlína

.pdf Výkres základního členění území 521,84 kB
.pdf Hlavní výkres 863,08 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 465,94 kB
.pdf Koordinační výkres 1954,04 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1088,09 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 1418,14 kB
.pdf Textová část návrhu 535,87 kB
.pdf Textová část odůvodnění 2504,19 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Březnice

.pdf Územní plán obce Březnice s vyznačenými změnami 1186,95 kB
.pdf Změna č. 1 Územního plánu obce Březnice 13907,48 kB
.pdf Změna č. 2 Územního plánu obce Březnice 14285,21 kB
.pdf Změna č. 3 Územního plánu obce Březnice 4115,05 kB
.pdf Změna č. 5 Územního plánu obce Březnice 3257,55 kB
.pdf Změna č. 6 Územního plánu obce Březnice 5956,84 kB
.pdf Územní plán obce Březnice - textová část 32055,92 kB
.pdf Územní plán obce Březnice - vyhláška 6391,86 kB
.pdf Hlavní výkres 1051,4 kB
.pdf Hlavní výkres část 1 1223,48 kB
.pdf Hlavní výkres část 2 1270,92 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 941,98 kB
.pdf Výkres dopravy 953,47 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury 962,12 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 954,05 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1055,66 kB

Územní plán Březůvky

.pdf Výkres základního členění území 5196,97 kB
.pdf Hlavní výkres 4681,3 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 7035,92 kB
.pdf Koordinační výkres 6958,97 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 6761,65 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 5485,33 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 5843,81 kB
.pdf Textová část návrhu 328,17 kB
.pdf Textová část odůvodnění 696,24 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Dobrkovice

.pdf Výkres základního členění území 362,72 kB
.pdf Hlavní výkres 621,78 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 540,07 kB
.pdf Koordinační výkres 1574,81 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 807,48 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 483,27 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 739,7 kB
.pdf Textová část návrhu 244,73 kB
.pdf Textová část odůvodnění 546,96 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Doubravy

.pdf Územní plán sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Doubravy s vyznačenými změnami 2309,22 kB
.pdf Změna č. 1 ÚPN SÚ Doubravy 3693,72 kB
.pdf Změna č. 3 ÚPN SÚ Doubravy 8585,19 kB
.pdf Změna č. 3D ÚPN SÚ Doubravy 5886,49 kB
.pdf Změna č. 4 ÚPN SÚ Doubravy 6281,33 kB
.pdf Změna č. 5 ÚPN SÚ Doubravy 12395,19 kB
.pdf Změna č. 6 ÚPN SÚ Doubravy 14938,74 kB
.pdf ÚPN SÚ Doubravy - textová část 22556,69 kB
.pdf ÚPN SÚ Doubravy - vyhláška 4351,21 kB
.pdf ÚPN SÚ Doubravy - vyhodnocení požadavků na zábor ZPF 8758,01 kB
.pdf Výkres komplexního urbanistického návrhu 3080,03 kB
.pdf Výkres funkčního využití území 2829,51 kB
.pdf Výkres širších územních vztahů 2114,37 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 2007,59 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 1906,73 kB
.pdf Výkres územního systému ekologické stability 1975,05 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2374,68 kB

Územní plán Držková

.pdf Výkres základního členění území 1547,25 kB
.pdf Hlavní výkres 2677,46 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 3163,95 kB
.pdf Koordinační výkres 4383,42 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 3515,8 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 2302,84 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 2759,57 kB
.pdf Textová část návrhu 299,57 kB
.pdf Textová část odůvodnění 959,6 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Fryšták

.pdf Výkres základního členění území 2606,34 kB
.pdf Hlavní výkres 5128,83 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 2377,83 kB
.pdf Výkres širších vztahů 1165,68 kB
.pdf Koordinační výkres 9887,14 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 4035,89 kB
.pdf Koncepce uspořádání krajiny 10132,55 kB
.pdf Textová část návrhu 790,66 kB
.pdf Textová část odůvodnění 2588,33 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Hostišová

.pdf Výkres základního členění území 275,79 kB
.pdf Hlavní výkres 537,73 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 183,96 kB
.pdf Koordinační výkres 950,6 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 625,5 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 465,38 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 612,28 kB
.pdf Koncepce uspořádání krajiny 389 kB
.pdf Textová část návrhu 737,47 kB
.pdf Textová část odůvodnění 711,98 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Hřivínův Újezd

.pdf Výkres základního členění území 608,86 kB
.pdf Hlavní výkres 1806,27 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 682,7 kB
.pdf Koordinační výkres 1841,68 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1517,52 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 943,94 kB
.pdf Textová část návrhu 267,69 kB
.pdf Textová část odůvodnění 294,69 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Hvozdná (úplné znění k 28. 10. 2017)

.pdf Výkres základního členění území 3012,71 kB
.pdf Hlavní výkres 4635,03 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 2438,92 kB
.pdf Koordinační výkres 6786,14 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 5685,63 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - energetika, spoje 2629,7 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 2884,5 kB
.pdf Textová část návrhu 254,9 kB
.pdf Textová část odůvodnění 1656,19 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Kaňovice

.pdf Výkres základního členění území 753,81 kB
.pdf Hlavní výkres 1819,52 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 752,96 kB
.pdf Koordinační výkres 2675,21 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1384,15 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - energetika, spoje 1227,52 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 968,79 kB
.pdf Textová část návrhu 328,31 kB
.pdf Textová část odůvodnění 444,4 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Karlovice

.pdf Výkres základního členění území 323,83 kB
.pdf Hlavní výkres 482,41 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 314,36 kB
.pdf Koordinační výkres 676,75 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 684,72 kB
.pdf Textová část návrhu 686,02 kB
.pdf Textová část odůvodnění 1355,2 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Kašava

.pdf Výkres základního členění území 782,42 kB
.pdf Hlavní výkres 1111,36 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 679,47 kB
.pdf Koordinační výkres 2264,86 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1348,7 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury 1794,83 kB
.pdf Textová část návrhu 194,38 kB
.pdf Textová část odůvodnění 472,5 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Kelníky

.pdf Územní plán sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Kelníky s vyznačenými změnami 2774,55 kB
.pdf Změna č. 1 ÚPN SÚ Kelníky 4971,32 kB
.pdf Změna č. 4 ÚPN SÚ Kelníky 12280,25 kB
.pdf Změna č. 5 ÚPN SÚ Kelníky 20118,33 kB
.pdf ÚPN SÚ Kelníky - textová část 25397,16 kB
.pdf ÚPN SÚ Kelníky - vyhláška 4792,76 kB
.pdf ÚPN SÚ Kelníky - návrh regulativů územního rozvoje 4903,38 kB
.pdf ÚPN SÚ Kelníky - vyhodnocení požadavků na zábor ZPF 6267,32 kB
.pdf Výkres komplexního urbanistického návrhu 2550,21 kB
.pdf Výkres funkčního využití území 2365,54 kB
.pdf Výkres širších územních vztahů 2253,5 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 2041,36 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 1955,13 kB
.pdf Výkres územního systému ekologické stability 1710,91 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1922,9 kB

Územní plán Lhota

.pdf Výkres základního členění území 4147,28 kB
.pdf Hlavní výkres 4500,96 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 3621,59 kB
.pdf Výkres širších vztahů 1490,52 kB
.pdf Koordinační výkres 7224,88 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 4734,21 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 4780,41 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 4329,66 kB
.pdf Textová část návrhu 170,26 kB
.pdf Textová část odůvodnění 356,31 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Lípa

.pdf Výkres základního členění území 1095,8 kB
.pdf Hlavní výkres 2022,6 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 949,89 kB
.pdf Koordinační výkres 5562,54 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1569,73 kB
.pdf Textová část návrhu 202,48 kB
.pdf Textová část odůvodnění 1614,52 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Lukov

.pdf Výkres základního členění území 825,21 kB
.pdf Hlavní výkres 1095,38 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 796,2 kB
.pdf Koordinační výkres 3646,94 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1388,22 kB
.pdf Textová část návrhu 448,7 kB
.pdf Textová část odůvodnění 1332,37 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Lukoveček

.pdf Výkres základního členění území 3622,29 kB
.pdf Hlavní výkres 2050,79 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1393,94 kB
.pdf Výkres širších vztahů 5290,65 kB
.pdf Koordinační výkres 8511,23 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2082,91 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 4807,38 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 5377,35 kB
.pdf Textová část návrhu 455,21 kB
.pdf Textová část odůvodnění 981,95 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Machová

.pdf Výkres základního členění území 557,49 kB
.pdf Hlavní výkres 700,2 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 489,96 kB
.pdf Koordinační výkres 939,24 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 909,75 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 639,9 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 649,49 kB
.pdf Textová část návrhu 311,12 kB
.pdf Textová část odůvodnění 610,54 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Mysločovice

.pdf Výkres základního členění území 501,62 kB
.pdf Hlavní výkres 792,32 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 780,17 kB
.pdf Koordinační výkres 1124,01 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 805,49 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 555,67 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 712,31 kB
.pdf Textová část návrhu 537,87 kB
.pdf Textová část odůvodnění 456,21 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Ostrata

.pdf Výkres základního členění území 497,44 kB
.pdf Hlavní výkres 1358,81 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 508,92 kB
.pdf Koordinační výkres 1820,15 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1505,06 kB
.pdf Textová část návrhu 658,7 kB
.pdf Textová část odůvodnění 413,02 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Provodov

.pdf Výkres základního členění území 1234,32 kB
.pdf Hlavní výkres 3055,96 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1735,49 kB
.pdf Výkres širších vztahů 17984,08 kB
.pdf Koordinační výkres 2976,27 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 5228,53 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 1693,64 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 1482,97 kB
.pdf Koncepce uspořádání krajiny 1135,76 kB
.pdf Textová část návrhu 369,9 kB
.pdf Textová část odůvodnění 489,26 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Racková

.pdf Výkres základního členění území 455,21 kB
.pdf Hlavní výkres 941,29 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 407,83 kB
.pdf Koordinační výkres 2353,14 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1199,67 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 708,64 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 1344,98 kB
.pdf Textová část návrhu 209,1 kB
.pdf Textová část odůvodnění 514,53 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Sazovice

.pdf Výkres základního členění území 354,2 kB
.pdf Hlavní výkres 727,19 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 257,26 kB
.pdf Koordinační výkres 1135,8 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 728,01 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 698,32 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 753,22 kB
.pdf Koncepce uspořádání krajiny 414,62 kB
.pdf Textová část návrhu 744,28 kB
.pdf Textová část odůvodnění 1264,77 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Šarovy

.pdf informace o zrušených částech územního plánu 1363,91 kB
.pdf Výkres základního členění území 1911,94 kB
.pdf Hlavní výkres 2372,11 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1801,94 kB
.pdf Koordinační výkres 4120,23 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2456,21 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 2852,27 kB

Územní plán Šarovy (původní znění)

.pdf Výkres základního členění území 461,78 kB
.pdf Hlavní výkres 705,02 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 410,17 kB
.pdf Schema etapizace výstavby 1321,57 kB
.pdf Koordinační výkres 1285,25 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 711,99 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 934,32 kB
.pdf Textová část návrhu 722,08 kB
.pdf Textová část odůvodnění 2604,02 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Tečovice

.pdf Výkres základního členění území 837,75 kB
.pdf Hlavní výkres 1359,51 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 681,17 kB
.pdf Koordinační výkres 2335,91 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1666,02 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 1431,51 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 1120,84 kB
.pdf Textová část návrhu 473,08 kB
.pdf Textová část odůvodnění 639,29 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Velký Ořechov

.pdf Výkres základního členění území 984,51 kB
.pdf Hlavní výkres 1033,52 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 676,29 kB
.pdf Výkres širších vztahů 5179,33 kB
.pdf Koordinační výkres 6106,17 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2233,42 kB
.pdf Textová část návrhu 536,59 kB
.pdf Textová část odůvodnění 2276,33 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Vlčková

.pdf Výkres základního členění území 450,39 kB
.pdf Hlavní výkres 807,1 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 331,9 kB
.pdf Výkres širších vztahů 5481,65 kB
.pdf Koordinační výkres 2102,54 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1004,57 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 672,86 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství 1470,87 kB
.pdf Textová část návrhu 337,8 kB
.pdf Textová část odůvodnění 432,54 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

Územní plán Želechovice nad Dřevnicí

.pdf Výkres základního členění území 1150,29 kB
.pdf Hlavní výkres 1589,35 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 581,02 kB
.pdf Výkres širších vztahů 2249,76 kB
.pdf Koordinační výkres 3984,6 kB
.pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2017,48 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 1595,25 kB
.pdf Textová část návrhu 283,83 kB
.pdf Textová část odůvodnění 686,23 kB

odkaz na výkresové sestavy územního plánu na portálu JUAP zde (rozsah měřítek zobrazení ÚP: 1:1 001 - 1:25 001)

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '19»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky