menu
zavřít

Rozpracované akce na území města Zlína

22. 9. 2022

Aktuality

282

Zlín - Během léta započalo několik investičních akcí v různých částech města Zlína, které se budou dokončovat ještě během podzimu. Po představení staveb na Jižních Svazích přinášíme přehled dalších důležitých staveb, které provázejí i jistá omezení.

Zlín - Během léta započalo několik investičních akcí v různých částech města Zlína, které se budou dokončovat ještě během podzimu. Po představení staveb na Jižních Svazích přinášíme přehled dalších důležitých staveb, které provázejí i jistá omezení.

Malenovice - stavební úpravy ulice B. Smetany - zde došlo k rekonstrukci místní komunikace, uličního profilu s doplněním chybějícího chodníku v celé délce úseku, k opravě s materiálovým sjednocením vjezdů navazujících v průběžném chodníku, k vyznačení piktogramů pro cyklokoridor, výměně stávajících vpustí, opravě některých stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Dále zde byla provedena změna organizace dopravy - zjednosměrnění ve směru od ulice Zabrání. Celá stavba je téměř dokončena, v současnosti se čeká na dořešení legislativních povinností.

Mladcová - Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu - akce obnáší vybudování chodníku o celkové délce 810 m, který bude propojovat stávající chodník u točny autobusů na Mladcové s parkovištěm před hřbitovem, rozšíření silnice III/49016 ve stejné délce, novou dešťovou kanalizaci pro odvodnění chodníku a komunikace, přeložku vedení telekomunikačních sítí a úpravu sjezdů k soukromým nemovitostem. Jedná se o sdruženou investiční akci statutárního města Zlín s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Investiční akce „Zlín, Mladcová – oprava silnice III/49016 a chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu“ je spolufinancován Zlínským krajem. V nejbližší době bude hotova I. etapa chodníku a na konci září se začne s výstavbou II. části. Kompletně hotovo by mělo být do konce října.

Podhoří - Regenerace panelového sídliště  Zlín - Podhoří - stavební práce a úpravy zahrnují zejména revitalizaci stávajících komunikací, parkovacích stání, chodníků, schodišť, vchodů k bytovým domům, kompletní výměnu stávajícího veřejného osvětlení, výstavbu nového veřejného osvětlení, zlepšení přístupu požární techniky, sadové úpravy spočívající zejména v náhradní výsadbě dřevin a založení travnatých ploch. Veškeré práce pokračují podle plánu, takže do konce října by měla být celá akce dokončena.

Prštné - úprava Návsi - akce zahrnuje kompletní stavební úpravu stávajících zpevněných ploch – kompletní rekonstrukci místní komunikace, stavební úpravy parkovacích ploch, úpravu povrchu samostatných sjezdů připojených k rodinným domům, rekonstrukci chodníků na ul. Náves, výstavbu propojovacích chodníků ve vnitrobloku a výstavbu plochy pro kontejnery na domácí odpad. Ukončení této akce je plánováno na prosinec letošního roku.

Příluky - Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ a Parkoviště P+R Zlín-Příluky - jedná se o jednu z největších investičních akcí letošního roku „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ“, která zahrnuje nové silniční mimoúrovňové křížení přes železniční trať, opravy navazujících komunikací, stavbu nové okružní křižovatky a záchytných parkovišť pro automobily i kola P+R a B+R a chystá se na vybudování přestupního terminálů skládajícího se ze zastávek MHD, zastávky meziměstské autobusové dopravy a zastávky vlaku. Most, který bude propojovat hlavní tah I/49 a ul. Cecilka, bude hotov koncem října a následně otevřen pro veřejnost. Další práce budou pokračovat do dubna roku 2023.

Zlín - Revitalizace území Díly III. - IV. - Morýsovy domy - úprava území mezi ul. Díly III a východní stranou 1. Morýsova domu je zaměřena na snížení deficitu parkovacích míst, návrh nových parkovacích ploch, doplnění chybějících chodníků v osách hlavních pěších tahů, zlepšení přístupu požární techniky, rekonstrukce stávajících komunikací, parkovacích stání, chodníků, přístupových cest k parkovacím stáním, zajištění bezbariérovosti území, úprava předprostoru hlavního vstupu do 1. Morýsova domu a revitalizace zeleně. Zde se předpokládá dokončení prací na konci listopadu.

SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS - pod tímto názvem se skrývá vybudování a zprovoznění informačního, navigačního a závorového systému včetně souvisejících stavebních prací a dovybavení stávajícího dispečinkového pracoviště, které bude obsluhovat inteligentní dopravní systémy ve městě Zlín. I. etapa, kdy došlo na pěti parkovištích města Zlína ke zprovoznění závorového systému, je téměř u konce. Poslední parkoviště bude do plného provozu uvedeno do poloviny října. II. etapa, která obsahuje instalaci navigačních tabulí již započala a bude pokračovat do konce roku.

Zlín - Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová - v rámci stavby dojde v celkové délce 177,25 m k úpravám stávající komunikace, obnášející sjednocení šířky, odvodnění, zvýšení únosnosti vozovky, nový povrch, dále k výstavbě nového chodníku v celkové délce 184 m, rekonstrukci sjezdů ze soukromých pozemků a vybudování dešťové kanalizace, která bude sloužit výhradně pro odvodnění komunikace. Přípravné práce započnou fyzicky ke konci září a budou pokračovat do konce roku, kdy by mělo být vše dokončeno.

Zlín - Křižovatka ul. Mostní  - ul. Březnická - projekt zahrnuje rekonstrukci ulic Březnická, Mostní a rovněž U Zimního stadionu. V rámci rekonstrukce bude upraveno křížení ulice Březnická a Mostní, kde vznikne průsečná křižovatka řízená světelnou signalizací, vybuduje se nová společná stezka pro cyklisty a chodce, nové chodníky, kdy současné chodníky budou zrekonstruovány, a v ul. Mostní bude dvojice nových zastávkových zálivů. V současnosti je stav takový, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a dolaďují se podmínky stavebních prací.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru