Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pro občany

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů a provoz vnitřního oznamovacího systému

Oznamování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“)

Základní informace

 Kdo může oznamovat

 • fyzická osoba, která se o možném protiprávním jednání dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností

 Co se oznamuje

 • informace o možném protiprávním jednání, které porušuje právo Evropské unie

Jak se oznamuje:

 • vnitřním oznamovacím systémem, který zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů

Ochrana oznamovatelů v podmínkách statutárního města Zlína

Whistleblowing označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v souvislosti s prací oznamovatelů (tzv. whistleblowerů).

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují. Ochrana oznamovatelů je základním prostředkem boje proti korupci a dalšímu nežádoucímu jednání, které je v rozporu s veřejným zájmem.

Kdo může oznamovat

Oznámení může podat fyzická osoba (oznamovatel) a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpis Evropské unie upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu s výše uvedenou Směrnicí rozumí zejména

 • zaměstnání (pracovněprávní vztah, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr),
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán, tzv. „volený orgán“,
 • odborná praxe, stáž,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
 • ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oblasti oznámení

Ochrana oznamovatelů se týká oznámení zejména v následujících oblastech:

 1. zadávání veřejných zakázek,
 2. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
 3. dalších oblastí dle čl. 2 Směrnice.

Ochrana osob

K oznámením a jejich obsahu nemá přístup nikdo jiný než příslušná osoba, určená primátorem statutárního města Zlína a tajemníkem Magistrátu města Zlína. Oznámení je uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu pokud:

 1. měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé; (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé),
 2. oznámené informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice, a
 3. oznámení bylo podáno v souladu se Směrnicí buď prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, případně bylo podáno přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.

Je zakázáno vůči oznamovateli uplatnit odvetná opatření. Odvetným opatřením se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které je vyvolané oznámením a které oznamovateli působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

Opatření na ochranu oznamovatele se vztahuje přiměřeně i na další osoby dle čl. 4 odst. 4 Směrnice.

Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracovávání osobních údajů se provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se nezpracovávají, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

Veškeré informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách statutárního města Zlína na adrese www.zlin.eu/gdpr.

Interní oznamovací kanál

Statutární město Zlín zřídilo vnitřní oznamovací systém k podávání oznámení. Oznámení je přijímáno v následujících formách

 • e-mailem
 1. písemně na adresu wb@zlin.eu,
 2. jako vhodnou formu doporučujeme s ohledem na ochranu obsahu oznámení použít zaheslovaný soubor a heslo sdělit pomocí sms na tel. čísla +420 778 400 296 nebo +420 778 400 297,
 • osobně
 1. v kanceláři č. 503 nebo č. 505 budovy Magistrátu města Zlína na adrese Zarámí 4421,
 • telefonicky, kontaktní telefony na příslušné osoby jsou
 1. 577 630 368,
 2. 577 630 378,
 • písemně v listinné podobě
 1. poštou na adresu „statutární město Zlín, ochrana oznamovatele, Zarámí 4421, 760 01 Zlín“,
 2. obálka musí být viditelně označena „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“.

Externí oznamovací kanál

Ministerstvo spravedlnosti přijímá a posuzuje oznámení, poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plní další úkoly stanovené Směrnicí.

Zveřejnění (zpřístupnění informací o porušení veřejnosti)

Oznamovatel může oznámení uveřejnit, nastane-li jeden z níže uvedených případů:

 1. v návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření,
 2. nečinností by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení,
 3. není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru