Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pro občany

Ochrana oznamovatelů

 • Ochrana oznamovatelů a provoz vnitřního oznamovacího systému

  Oznamování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „Zákon“)

  Základní informace

  Co se oznamuje

  • informace o možném protiprávním jednání, které:
  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje Zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
   1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   2. daně z příjmů právnických osob,
   3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   4. ochrany spotřebitele,
   5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   7. ochrany životního prostředí,
   8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
   11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
   14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

   Kdo může oznamovat

  • fyzická osoba, která se o možném protiprávním jednání dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností

  Jak se oznamuje:

  • vnitřním oznamovacím systémem, který zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jejich osobních údajů
  • prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, tzv. externím oznamovacím kanálem

  Ochrana oznamovatelů v podmínkách statutárního města Zlína

  Whistleblowing označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v souvislosti s prací oznamovatelů (tzv. whistleblowerů).

  Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují. Ochrana oznamovatelů je základním prostředkem boje proti korupci a dalšímu nežádoucímu jednání, které je v rozporu s veřejným zájmem.

  Kdo může oznamovat

  Oznámení může podat fyzická osoba (oznamovatel) a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, viz výše, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

  Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Zákonem rozumí

  • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu
  • služba
  • samostatná výdělečná činnost
  • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
  • výkon funkce člena orgánu právnické osoby
  • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
  • správa svěřenského fondu
  • dobrovolnická činnost
  • odborná praxe, stáž
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

  Ochrana osob

  K oznámením a jejich obsahu nemá přístup nikdo jiný než příslušná osoba, určená primátorem statutárního města Zlína a tajemníkem Magistrátu města Zlína. Oznámení je uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

  Nárok na ochranu má oznamovatel, který oznámení

  1. podal prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
  2. podal Ministerstvu spravedlnosti,
  3. uveřejnil

  Je zakázáno uplatnit odvetná opatření. Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu.

  Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani jiná osoba uvedená v § 4 odst. 2 Zákona.

  Ochrana osobních údajů

  Jakékoli zpracovávání osobních údajů se provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

  Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se nezpracovávají, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

  Veškeré informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách statutárního města Zlína na adrese www.zlin.eu/gdpr.

  Interní oznamovací kanál

  Statutární město Zlín zřídilo vnitřní oznamovací systém k podávání oznámení. Oznámení je přijímáno v následujících formách

  • e-mailem
  1. písemně na adresu wb@zlin.eu,
  2. jako vhodnou formu doporučujeme s ohledem na ochranu obsahu oznámení použít zaheslovaný soubor a heslo sdělit pomocí sms na tel. čísla +420 778 400 296 nebo +420 778 400 297,
  • osobně v úředních hodinách
  1. v kanceláři č. 503 nebo č. 505 budovy Magistrátu města Zlína na adrese Zarámí 4421,
  • telefonicky v úředních hodinách, kontaktní telefony na příslušné osoby jsou
  1. 577 630 368,
  2. 577 630 378,
  • písemně v listinné podobě
  1. poštou na adresu „statutární město Zlín, ochrana oznamovatele, Zarámí 4421, 760 01 Zlín“,
  2. obálka musí být viditelně označena „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“.

  Externí oznamovací kanál

  Ministerstvo spravedlnosti přijímá a posuzuje oznámení, poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plní další úkoly stanovené Zákonem.

  Zveřejnění (zpřístupnění informací o porušení veřejnosti)

  Oznamovatel může oznámení uveřejnit, nastane-li zejména jeden z níže uvedených případů:

  1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti nebo pouze Ministerstvu spravedlnosti a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, a podle ustanovení Zákona příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatřen, nebo státní zaměstnanec neposoudil oznámení,
  2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
  3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba uvedená v § 4 odst. 2 Zákona vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru