Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pro občany

Příjem digitálních dokumentů

Dokument v digitální podobě lze doručit:

 1) Prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Maximální velikost jedné datové zprávy včetně příloh je 20 MB.
Identifikátor datové schránky: 5ttb7bs

Doručení datové zprávy do datové schránky potvrzuje informační systém datových schránek.

Přípustné formáty datových zpráv dodávaných do datové schránky jsou stanoveny vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny.

Elektronická adresa podatelny: posta@zlin.eu

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických (digitálních) dokumentů pro statutární město Zlín, Magistrát města Zlína a Městskou policii Zlín. E-mailová zpráva je datovou zprávou.

Elektronická podatelna nepřijímá obchodní, komerční a reklamní sdělení. Maximální přípustná velikost jedné e-mailové zprávy je 10 MB.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami.

Přijímané formáty datových zpráv (e-mailů) přijímaných na elektronickou podatelnu:

 • PDF/A (ISO 19005)
 • PDF (verze 1.7 a vyšší)
 • DOC(X)
 • XLS(X)
 • TXT
 • RTF
 • ODT
 • ODS
 • HTM/HTML
 • JPG/JPEG (ISO/IEC 10918)
 • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný)
 • PNG (ISO/IEC 15948)
 • GIF
 • MPEG-1 (ISO/IEC 13818)
 • MPEG-2 (ISO/IEC 11172)
 • MPEG-1 nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
 • MPEG-1 nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • WAV
 • ISDOC(X)

Přílohy e-mailu se nepřijímají komprimované v ZIP, 7Z nebo RAR.

Při použití jiných formátů nebude datová zpráva elektronickou podatelnou přijata a podatel o tom bude vyrozuměn automatickou odpovědí.

3) Na přenosném technickém nosiči dat.

Statutární město Zlín přijímá dokumenty na těchto přenosných technických nosičích dat: CD, DVD, USB flash disk.

Na technických nosičích dat lze podávat zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty, které pro jejich velikost není možné zaslat jiným způsobem. Dokumenty doručené na technických nosičích dat se podrobují antivirové kontrole a při zjištění infekce se nepřijímají. Přenosný technický nosič dat se podateli vrací na jeho žádost uplatněnou na podatelně.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (je nečitelný), je neúplný, obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných statutárním městem Zlín), obsahuje datový formát, který statutární město Zlín nepřijímá, není zpracováván. 

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Potvrzení o doručení datové zprávy do datové schránky generuje přímo informační systém datových schránek.

Doručení e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny je odesílateli potvrzeno automatickou odpovědí. V případě, že podání neodpovídá podmínkám nastaveným pro provoz elektronické podatelny (podání obsahuje přílohu v nepovoleném formátu, velikost e-mailu přesahuje nastavený limit, nelze ověřit elektronický podpis zprávy či některé z příloh atd.), je o této skutečnosti odesílatel vyrozuměn rovněž automatickou odpovědí a zpráva není přijata.

Pokud je na elektronickou adresu podatelny zaslán dokument úřední povahy a z přijaté zprávy (e-mailu) lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je odesílateli zasláno potvrzení o doručení této datové zprávy včetně čísla jednacího, které bylo dokumentu přiděleno. Potvrzení o doručení je odesláno nejpozději první pracovní den bezprostředně následující po dni doručení e-mailové zprávy.

Doručení zprávy, která je zaslána přímo na e-mailovou adresu konkrétního zaměstnance, není odesílateli potvrzováno.

Potvrzení o doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Bude-li zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Seznam zástupců SMZ a zaměstnanců MMZ s kvalifikovaným elektronickým podpisem

Primátor SMZ

Náměstci primátora

Tajemník MMZ

Útvar interního auditu

Odbor dopravy

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor majetkové správy

Odbor kanceláře primátora

Odbor kanceláře tajemníka

Odbor kulturní centrum

Odbor kultury a památkové péče

Odbor městské zeleně

Odbor občansko-správních agend

Odbor právní

Odbor realizace investičních akcí

Odbor sociálních věcí

Odbor stavebních a dopravních řízení

Odbor školství a sportu

Odbor živnostenský

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor tiskový a cestovního ruchu

oddělení koordinace projektů

oddělení prostorového plánování

Seznam použitých právních předpisů v platném znění

 1. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 2. Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 3. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 4. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 5. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
 6. Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
 7. Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

Dokumenty ke stažení ze složky Příjem digitálních dokumentů

Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně MMZ - náměstí Míru 12, Zlín

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru