menu
zavřít

Pro občany

Krizové situace

Vážení spoluobčané, vstupujete na webovou stránku oddělení krizového řízení a obrany (OKŘaO) Magistrátu města Zlína. Na těchto webových stránkách bychom Vás rádi seznámili s širokou problematikou naší činnosti, která zahrnuje především ochranu obyvatelstva, havarijní a krizové plánování, krizové řízení a vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS A NAŠÍ STĚŽEJNÍ ČINNOSTI

Na našich stránkách naleznete především základní charakteristiku jednotlivých oblastí, kterými se zabýváme a v návaznosti také mnoho dokumentů, které se k dané oblasti vážou a které Vám mohou pomoci se více zorientovat nebo poradit. Jednotlivé dokumenty je možné si stáhnout z našich stránek (část Dokumenty) pro Vaši potřebu zpravidla ve formátu PDF.
Pokud byste na našich webových stránkách nenašli odpověď na problém, který Vás zajímá, jsme Vám k dispozici pro Vaše dotazy v úředních hodinách na našem pracovišti ve Zlíně, ul. L Váchy 602. Můžete se na nás obracet i telefonicky nebo elektronickou poštou.

KAM MOHU NAHLÁSIT MIMOŘÁDNOU UDÁLOST

 

a) Národní tísňová čísla:

 • 150 HASIČI ČR
 • 155 Zdravotnická záchranná služba
 • 156 Městská policie
 • 158 POLICIE ČR
 • 112 Jednotné evropské tísňové číslo
 

b) Operační služby

 • Krajské operační a informační středisko (KOPIS ZK) - 950 670 222
 • Stálá služba Městské policie Zlín - 577 630 501

Jak správně nahlásit mimořádnou událost ?

Spojení – přenos informací při aktivaci krizového štábu ORP Zlín:

Při aktivaci KŠ ORP Zlín je jeho činnost nepřetržitá a na podporu jeho činnosti je automaticky vyčleněno samostatné tel. číslo 577 630 515, faxové číslo a speciální e-mailová adresa krize@zlin.eu. V případě povodní povodne@zlin.eu Nepřetržitě je aktivovaná e-mailová adresa stalasluzbamp@zlin.eu, a tel. 577 630 501.

V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte "oddělení krizového řízení a obrany MMZ", ul. L. Váchy 602, tel. 577 630 670 - 671, 612 e-mail: janmachula@zlin.eu.

Rizika a charakter možného ohrožení v ORP Zlín

Základní informace o ohroženích, které se týkají občanů ORP Zlín jsou uvedeny v přiloženém souboru. Statutární město Zlín (ORP Zlín) eviduje vybraná možná ohrožení na území ORP Zlín v Havarijním plánu ORP Zlín, v části "A2-1".

Konkrétní informace z tohoto plánu lze vyžádat u zpracovatele Krizového plánu ZK nebo ORP Zlín (OKŘaO MMZ).

Přehled krizových stavů

Základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

A. Ochrana obyvatelstva
B. Krizové a havarijní plánování
C. Krizové řízení a krizová připravenost
D. Základní dokumenty a krizová legislativa

A. OCHRANA OBYVATELSTVA

Ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákona o IZS), §2, písm.e) se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména:

 • varování,
 • evakuace,
 • ukrytí,
 • nouzové přežití obyvatelstva,
 • další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Základními dokumenty (kromě zákona č. 239/2000 Sb. a vyhlášky č. 380/2002 Sb.) pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva jsou Koncepce ochrany obyvatelstva ČR.

Rozhodujícím faktorem pro připravenost k plnění opatření ochrany obyvatelstva je zajistit připravenost občana.
Prioritní z hlediska časových norem je varování obyvatelstva. Je základním předpokladem pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci dalších opatření směřujících k bezprostřední ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.
Bezprostřední ochranu obyvatelstva lze rozdělit na kolektivní ochranu a individuální ochranu, přičemž kolektivní ochranu pak členíme na ukrytí a evakuaci.
V dalším období je nutné zabezpečit nouzové přežití obyvatelstva. Realizaci těchto opatření doprovází bezprostřední humanitární pomoc.

a) "RIZIKA A NEBEZPEČÍ – VÍCE RAD A INFORMACÍ"

(viz přiložený soubor MV-GŘ HZS),
Soubor je určen pro všechny věkové kategorie a v níže uvedených blocích obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání:

 • Měl by znát každý
 • Kriminalita a rizikové chování
 • První pomoc
 • Rizika v zimě
 • Úrazy
 • Psychologie
 • Požáry
 • Atmosférické poruchy
 • Povodně
 • Další mimořádné události
 • Cestování
 • PRO ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal 2 zdařilé a pro Vaši informaci vhodné brožurky s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat:

 • "Vaše cesty k bezpečí",
 • "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí…"

Brožurky obsahují aktuální témata a rady a jsou doprovázena i fotografiemi, které pomohou zejména těm občanům, kteří mají lepší vizuální paměť.

Hlavním cílem je poradit Vám, jak předcházet mimořádným událostem, které mohou Vaši domácnost postihnout, případně jak je řešit, pokud nastanou. Všechna témata, která dále naleznete, jsou rady a doporučení odborníků od hasičů nebo policie.
Publikace obsahují i důležité informace, týkající se nových předpisů a požadavků na vybavenost domácnosti v oblasti požární ochrany staveb (hlásiče požáru, hasicí přístroje).

Navíc v brožurce "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí…" jsou pro Vás připraveny další rady a to nejen z oblasti ochrany obyvatelstva a požární prevence, ale i bezpečnosti občana a prevence kriminality.
Doporučujeme Vám, abyste si brožurky přečetli a, máte-li možnost, vytiskli a uložili doma na místě, kde ji v případě nouze snadno naleznete. Informujte také ostatní členy Vaší domácnosti o obsahu těchto publikací, aby v případě mimořádné události každý věděl, jak se má správně zachovat.
Nastane-li ve Vašem životě nějaká nepříjemná událost, budete na ni tak lépe připraveni a méně překvapeni.

b) "VAŠE CESTY K BEZPEČÍ" - zde naleznete rady:

(viz přiložený soubor)

 • Jak správně nahlásit MU,
 • Co udělat, když zazní sirény (spuštění varovných signálů),
 • Improvizované ukrytí – kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí (nebezpečné látky, oheň, voda)
 • Jak správně postupovat při evakuaci
 • Co má obsahovat evakuační zavazadlo
 • Jak se chránit v zamořeném prostoru
 • Jak zabezpečit domácnost při odjezdu na dovolenou
 • Jak správně zabezpečit domácnost před vloupáním
 • Jak správně zabezpečit domácnost před požárem
 • Proč mít doma hlásiče požárů
 • Jaký hasící přístroj na co použít
 • Požár v domácnosti
 • Vytápění
 • Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií

Soubor ke stažení

c) VAŠE CESTY K BEZPEČÍ aneb CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ…"

Brožurka je rozdělena do 3 kapitol a v jednotlivých kapitolách naleznete rady:
(viz přiložený soubor)

V oblasti "OCHRANA OBYVATELSTVA"
 • Jak správně nahlásit mimořádnou událost
 • Jak se správně zachovat při úniku nebezpečné látky
 • Jak se připravit na povodně
 • Jak se chránit před extrémními klimatickými jevy
 • Co udělat, když zazní sirény
 • Jak se ochránit v zamořeném prostředí
 • Improvizované ukrytí – kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí
 • Co má obsahovat evakuační zavazadlo
 • Jak správně postupovat při opuštění domácnosti / objektu při evakuaci
 • Jak přežít v přírodě
V oblasti "POŽÁRNÍ PREVENCE"
 • Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku
 • Požár v domácnosti – otevřený oheň
 • Jak předejít požáru v přírodě
 • Požár v domácnosti – děti a jejich bezpečnost
 • Jak předcházet požáru při kouření
 • Jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů
 • Požár v domácnosti – vytápění
 • Jaký hasící přístroj na co použít
 • Proč mít doma hlásiče požáru
 • Co byste měli vědět o únikových východech
 • Jaké máte povinnosti vůči hasičům
V oblasti "BEZPEČNOST OBČANA"
 • Jak vybavit a bezpečně používat automobil
 • Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí
 • Jak se správně zachovat při dopravní nehodě
 • Jak se správně zachovat, stanete-li se svědky trestného činu
 • Co dělat v případě přepadení
 • Co udělat v případě domácího násilí
 • Jak řešit problémy šikany a sexuálního obtěžování
 • Co dělat v případě kapesní krádeže
 • Jak předcházet kriminalitě páchané na seniorech
 • Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií
 • Jak se zachovat v případě nálezu podezřelého zavazadla nebo jiného předmětu
 • Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou

Soubor ke stažení

Další vhodné související podklady a pomůcky:

a) Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka
Příručka je určena pro učitele základních a středních škol se vydává na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j. 12050/03-22 ze dne 4.3.2003. Obsahuje návod pro pedagogy, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.

b) "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" - příručka
Je určené taktéž pro učitele základních a speciálních škol Je rozdělena na část teoretickou a část metodickou:

 • Teoretická část:
  • jsou zde uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení,
  • druhy hasicích přístrojů a jejich použití,
  • základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události,
  • základní témata první pomoci a zdravovědy,
  • jsou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky.
 • Metodická část
  • jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro druhou až pátou třídu (první cyklus) a pro šestou až osmou třídu (druhý cyklus).

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku dětí. Doprovodný materiál byl vydán na videokazetě.

c) Pro případ ohrožení - příručka
Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání:

d) Sebeochrana obyvatelstva improvizovaným ukrytím - příručka
Metodická pomůcka pro základní informaci – kde a jak se ukrýt v případě nebezpeč.

d) Improvizovaná ochrana dýchacích cest a těla - příručka
K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla:

e) Přehled prodejců – dodavatelů prostředků individuální ochrany - pomůcka
Přehled možných prodejců (dodavatelů) prostředků individuální ochrany na území ZK a dalších krajů:

B. KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

Slouží jako základní dokumenty při řešení mimořádných událostí většího rozsahu, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu IZS (např. úniky nebezpečných látek většího rozsahu, hromadné dopravní nehody, epidemie, přírodní kalamity, ale i povodně, atd.).

a) Krizový plán ORP Zlín

b) Havarijní plán ORP Zlín

c) Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

Plán činnosti orgánů obce při mimořádné události je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.
Orgány obce v souladu s právními předpisy (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Přestože žádný právní předpis orgánům obce zpracování výše uvedeného plánu neukládá, BR ORP Zlín jeho zpracování doporučuje všem obecním úřadům na území ORP Zlín.

Vytvoření plánu není náročné a je efektivním pomocníkem orgánů obce při řešení různých druhů mimořádných událostí. Poskytuje rychlý přehled o možných ohroženích v dané obci, základních opatřeních, silách a prostředcích využitelných při řešení mimořádných událostí a o rozdělení odpovědnosti za plánovaná a plněná opatření.
ORP Zlín připravil možný vzor "Plánu činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události" (s využitím vzoru pro obce JmK). Jeho součástí jsou i metodické pokyny pro jeho zpracování.

Vzor plánu činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události:

Tento vzor Plánu činnosti orgánů obce (odezvy) při vzniku MU doporučujeme starostům obcí ORP Zlín využít. Pro poskytnutí metodické pomoci se zpracováním tohoto plánu kontaktujte janmachula@zlin.eu.

d) Plán krizové připravenosti školského zařízení

Plán krizové připravenosti (dále i "PKP") zpracovává vzdělávací zařízení (viz. zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 zákona o krizovém řízení, vše ve znění pozdějších předpisů) v součinnosti s orgány obce, orgány kraje, popř. dalšími orgány určenými podle zvláštních právních předpisů.

PKP slouží k vymezení činnosti a odpovědnosti vzdělávacího zařízení během krizových situací.
Doporučuje se ho zpracovat jak v elektronické, tak i listinné podobě a v pravidelných intervalech jej aktualizovat.
Plán krizové připravenosti se využije v případě vyhlášení krizového stavu (hejtmanem kraje, vládou, Parlamentem ČR), který se jakýmkoli způsobem týká i konkrétního vzdělávacího zařízení. Vzhledem k návaznosti řešení opatření při mimořádných událostech a následně krizových situací bude PKP vzdělávacího zařízení zároveň využitelný i pro případy zvládání běžných mimořádných událostí (událostí menších, lokálních, nedosahujících značného rozsahu či intenzity).

O zahájení činnosti podle PKP rozhodne statutární orgán vzdělávacího zařízení na základě informace poskytnuté starostou obce, starostou obce s rozšířenou působností nebo hejtmanem kraje, popř. příslušnými krizovými štáby.

C. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST

a) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Zlín (KŠ ORP Zlín)

Krizový štáb určené obce - obce s rozšířenou působností Zlín ("KŠ ORP Zlín") je pracovním orgánem primátora SMZ (ORP Zlín) k řešení krizových situací (mimořádných událostí) nebo ke koordinaci záchranných a likvidačních prací v rámci správního obvodu ORP Zlín.
KŠ ORP Zlín, popř. Stálá pracovní skupina KŠ ORP Zlín vykovává svoji činnost v primátorem SMZ ve stanovených prostorách.
Předsedou krizového štábu ORP je ve smyslu zákona a z titulu funkce primátor SMZ (starosta obce s rozšířenou působností).

Krizový štáb ORP Zlín tvoří:

a) členové bezpečnostní rady ORP Zlín,
b) členové stálé pracovní skupiny KŠ.

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou tajemník krizového štábu, pracovníci Magistrátu města Zlína, zástupci základních složek IZS a odborníci s ohledem na druh řešené MU nebo KS, (popř. starostové nebo jimi pověření zástupci událostí dotčených obcí v působnosti ORP Zlín) s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Krizový štáb ORP Zlín svolává a použije primátor v případě, že:

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení (ORP Zlín),
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část (ORP Zlín),
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenu a) až e).

Zasedání krizového štábu je jednání členů bezpečnostní rady, vedoucího stálé pracovní skupiny (vedoucího směny stálé pracovní skupiny) případně dalších členů stálé pracovní skupiny a přizvaných odborníků s ohledem na druh řešené mimořádné událostí nebo krizové situace.

Krizový štáb projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření primátorovi, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady ORP Zlín a stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen "stálá pracovní skupina").

Stálá pracovní skupina KŠ při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.
Složení krizového štábu ORP Zlín je uvedeno v přiloženém souboru.

Spojení – přenos informací:

Při aktivaci KŠ ORP Zlín je jeho činnost nepřetržitá a na podporu jeho činnosti je automaticky vyčleněno samostatné tel. číslo 577 630 515, faxové číslo a speciální e-mailová adresa krize@zlin.eu. V případě povodní povodne@zlin.eu Nepřetržitě je aktivovaná e-mailová adresa stalasluzbamp@zlin.eu, a tel. 577 630 501.

V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte "oddělení krizového řízení a obrany MMZ", ul. L. Váchy 602, tel. 577 630 670 - 671, 612, e-mail:janmachula@zlin.eu

b) Povinnosti a kompetence obcí a subjektů

Povinnosti a kompetence v oblasti IZS, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrany před povodněmi.

c) Portál bezpečnosti a krizového řízení (ECCs)

Cílem portálu bezpečnosti a krizového řízení (ECCs)  města Zlína  je:

 • poskytnutí základních informací o této problematice občanům města a obcím v rámci ORP Zlín (obce s rozšířenou působností )
 • zajštění optimálních podmínek pro plánování a plnění úkolů při krizovém řízení.
 • vytvoření standardů technické a informační podpory (s vazbou na ISVS - informační systém veřejné správy)

Tím bude umožněna vzájemná výměna zkušeností, vzájemná spolupráce a pomoc.

Pomocí tohoto systému je  rovněž navrhováno řešení integrace informačních systémů ochrany bezpečnosti občanů na  území města Zlína. Snahou je integrovat informační a technologickou podporu pro řešení událostí, stavů a mimořádných situací, operačních a dispečerských pracovišť organizací a orgánů na všech úrovních státní správy a samosprávy s vizualizací do grafického informačního systému.

d) Informační systém ARGIS a KRIZKOM

Je Informační systém plánování civilních zdrojů, který provozuje SSHR jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů.

Správa státních hmotných rezerv vyvíjí a provozuje Informační systém krizové komunikace - IS KRIZKOM jako nástroj informační podpory pro řízené a evidované předávání požadavku na věcné zdroje, které orgány krizového řízení stanovené zákonem č. 240/2000 Sb. potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků - www.krizkom.cz.

d) Vybrané internetové stránky použitelné v krizovém řízení
Odkazy:

e) Povodně

f) Civilní ochrana

g) Další informace

 D. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY a LEGISLATIVA

Bezpečnostní strategie ČR

Bezpečnostní strategii České republiky (aktualizovanou) schválila Vláda ČR dne 4. února 2015. Bezpečnostní strategie České republiky je aktualizována zejména s ohledem na celkový vývoj mezinárodní bezpečnostní situace. Nová Bezpečnostní strategie České republiky zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2011, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a klade větší důraz na provázání jednotlivých národních, bilaterálních i multilaterálních nástrojů při prosazování bezpečnostních zájmů ČR.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 - 2030

Vojenská strategie ČR

Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené síly).

Vojenská strategie vychází z hodnocení současného stavu a předpokládaného vývoje globálního bezpečnostního prostředí, z bezpečnostních zájmů a z principů obranné politiky obsažených v Bezpečnostní strategii ČR a ze zahraničně-politické orientace ČR. Opírá se o základní principy Strategické koncepce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), na ni navazující Souhrnnou politickou směrnici NATO a Evropskou bezpečnostní strategii Evropské unie (EU).

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánovaní obrany státu

Terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu byl zpracován Ministerstvem vnitra za podpory a spolupráce většiny ústředních správních úřadů a vybraných správních úřadů s působností na celém území ČR i s působností územně vymezenou.

Zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích prací

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.

Přehled vybrané bezpečnostní, havarijní, krizové, požární a související legislativy

V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte "oddělení krizového řízení a obrany MMZ", ul. L. Váchy 602, tel. 577 630 670 - 671, 612 e-mail: janmachula@zlin.eu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru