Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pro občany

Poplatky

Související odkazy

Komunální odpad ve statutárním městě Zlíně v roce 2023 – základní informace

V roce 2023 platí obecně závazná vyhláška č. 12/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Předmětem poplatku je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství. V roce 2023 dochází ke změně ve výši poplatku, a také k některým změnám ve struktuře úlev a osvobození.

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě (i cizinci) a

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Sazba poplatku na poplatníka pro rok 2023 činí:         900,-- Kč 

Děti do 18 let (ročník 2005 a mladší) platí 500,- Kč, senioři nad 65 let (ročník 1958 a starší) platí 600,-- Kč. Děti narozené v roce 2023 letos poplatek neplatí, budou zpoplatněny až v roce 2024.

Termín splatnosti poplatku: do 15. 5. 2023
Poplatníci s nahlášenou pololetní periodou hradí poplatek do 15. 5. za I. pololetí a do 15. 9. za II. pololetí.

Ani letos nebudou hromadně rozesílány poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad poštou. Poplatníkům, kteří mají zaevidovanou nebo ještě nahlásí e-mailovou adresu, budou podklady k platbě zaslány v průběhu měsíce dubna na e-mail. Ostatní poplatníci si musí úhradu a splatnost poplatku hlídat sami.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Všichni poplatníci jsou povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období, nebo došlo k její změně či zániku.

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti,
 • poplatník je povinen ohlásit jméno, příjmení, místo pobytu, rodné číslo případně adresu pro doručování a údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti,
 • periodu platby (jednorázová platba nebo platba ve 2 stejných splátkách),
 • vlastník nemovitostí, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby, případně parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna,
 • vlastník bytu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen také ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby (případně parcelní číslo pozemku, na němž je umístěna stavba s bytem), ve které se byt nachází a číslo bytu, případně jeho umístění v budově.

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

které není nutno oznamovat ani dokládat (nastaveno automaticky):

 • poplatníci, kteří v roce 2023 dovrší 18 let věku a mladší,
 • poplatníci, kteří v roce 2023 dovrší 65 let věku a starší,
 • poplatníci, kteří se v roce 2023 narodí,
 • poplatníci s trvalým pobytem v nedostupných místech svozu,
 • poplatníci s trvalým pobytem v okruhu do 500 m od skládky Suchý důl,
 • poplatníci s trvalým pobytem ve Zlíně vlastnící nemovitost, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky musí předložit prokazující platné doklady nejpozději do 31. 12. 2023. Pouze pro nárok vzniklý v prosinci lze doklady doložit do 31. 1. 2024. Jedná se o:

 • studenty ve věku 19 – 26 let, studující v denním či prezenčním studiu mimo Zlínský kraj (aktuální doklad o studiu),
 • držitele průkazu ZTP a ZTP/P – platný průkaz nebo rozhodnutí o přiznání správním orgánem s vyznačením právní moci !!!,
 • poplatníky, kteří žijí delší dobu v zahraničí (více než 10 měsíců v kalendářním roce),
 • poplatníky, kteří platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště,
 • poplatníky, kteří jsou umístěni v zařízeních sociální péče, ve výkonu trestu nebo vazby – potvrzení ze zařízení.

 

Kategorie

Výše poplatku

Ročník

Doklad

 

Základní poplatek

900 Kč

2004 - 1959

nedokládá

Úleva

300,- Kč

senioři 65+

600 Kč

1958 a starší

nedokládá

nedostupná místa svozu

600 Kč

všichni

nedokládá

studenti 19-26 let

600 Kč

2004 - 1997

nutno doložit

Úleva

400,- Kč

děti 18-

500 Kč

2005 a mladší

nedokládá

zdravotně znevýhodnění (ZTP, ZTP/P)

500 Kč

všichni

nutno doložit

Zcela osvobozena

 

dítě narozené v r. 2023

0

2023

nedokládá

okruh Suchý důl

0

všichni

nedokládá

pobyt v zahraničí

0

všichni

nutno doložit

bydliště v jiné obci

0

všichni

nutno doložit

zařízení soc. péče a ústavní výchova

0

všichni

nutno doložit

omezení na osob. svobodě

0

všichni

nutno doložit

 

 

 

 

 

NEMOVITOSTI, kde není nikdo přihlášen

Základní sazba

900 Kč

1 nemovitost

 

vlastník s TP ve Zlíně

0

1 nemovitost

 

vlastník s TP mimo Zlín

900 Kč

1 nemovitost

 

Způsob úhrady poplatku:

 • bezhotovostně převodem na účet č. 6369132/0800 s variabilním symbolem,
 • bezhotovostně přes platební terminál v rámci služby Portál občana na https://portal.zlin.eu/obcan/
 • hotově v pokladně České spořitelny vkladem na účet č. 6369132/0800 (uvést variabilní symbol), platba je bez poplatku, dle otevírací doby České spořitelny,
 • hotově v pokladně Magistrátu města Zlína – budova radnice, dveře č. 108, je třeba znát variabilní symbol a částku.

Pokladní hodiny: PO a ST 7:30 – 17:00 hod., ÚT 7:30 – 15:00 hod., ČT a PÁ 7:30 – 14:00 hod. nebo dle aktuální situace.

 • u České pošty - lze poslat složenkou, kterou si musí poplatník sám na poště vyplnit (musí znát č.účtu, částku a variabilní symbol – lze zjistit v kanceláři střediska místních poplatků), služba je zpoplatněna dle sazebníku České pošty.

Upřednostněte, prosím, úhradu převodem, v nezbytném případě platby v hotovosti (pokladna MMZL, pokladna České spořitelny nebo složenkou u České pošty), sledujte aktuální úřední hodiny a podmínky u uvedených institucí.

Správu poplatku (evidenci, změny, informace) řeší, příp. zodpoví nejasnosti:

Středisko místních poplatků

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína
Detašované pracoviště Zarámí 4421, dveře č. 232,  komunal@zlin.eu

 • Michaela Janečková – tel. 577 630 364
 • Hana Černocká – tel. 577 630 375

Důležité

 • Platbu hradí společný plátce za sebe a poplatníky (většinou členy rodiny) se svým variabilním symbolem, tak jak to má navedeno v evidenci prostřednictvím přihlášky.  Pozor na změnu společného plátce (úmrtí, rozdělení, stěhování, ….) – jiný variabilní symbol než minulý rok.
 • Doklady pro osvobození je třeba dokládat platné a v období, kterého se osvobození týká. Pokud nevíte, jestli je doklad správný nebo dostatečný, pošlete ho naskenovaný mailem. Pak budete informováni, zda je uznatelný nebo co je ještě potřeba doložit. Nelze uplatňovat osvobození nebo úlevu za minulé roky.
 • Pokud chcete vyřizovat nedoplatky za své blízké, musíte mít s sebou plnou moc.
 • Předkládáte-li doklad ze zahraničí, je třeba laický překlad do češtiny (úřední jazyk v ČR).
 • Pokud chcete vyplňovat a posílat formulář online přes www.zlin.eu, je potřeba elektronický podpis.

Doporučení

 • Platební údaje si uchovat pro příští období.
 • Nahlásit e-mailovou adresu na komunal@zlin.eu, pokud chcete být informováni o platbě e‑mailem. Lze nahlásit svou e-mailovou adresu i jiným osobám (příbuzným), kteří nemají svůj e‑mail.
 • Zkontrolovat si, zda máte uhrazen poplatek za předchozí období.
 • Aktualizovat veškeré změny v evidenci ve středisku místních poplatků.
 • Využívat elektronickou komunikaci, a také bezhotovostní platbu. Vyhnete se tak možné řadě v kanceláři nebo na pokladně.
 • K vyřizování si nezapomeňte s sebou vzít potřebné doklady. Nevíte-li jaké, informujte se telefonicky, možná ušetříte zbytečnou cestu.

 Obecně závazná vyhláška a formuláře k poplatku

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru