Česky

Česky

English

menu
zavřít

Volba prezidenta republiky

12. 1. 2023

Aktuality

325

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se uskuteční volba prezidenta České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné II. kolo volby prezidenta se uskuteční o 14 dní později, tj. ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Volební místnosti

Volební místnosti jsou zpravidla totožné s volebními místnostmi jako při volbách v září. Mění se umístění volební místnosti č. 26, nově bude v Základní škole Zlín, školní jídelna, Slovenská 3076 (bývalá 3. ZŠ). 

Volič

Voličem je občan města Zlína za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb ve městě přihlášen k trvalému pobytu. Volič ve volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem, jinak mu nebude hlasování umožněno. Pokud volič nemá platný občanský průkaz nebo mu končí platnost před termínem voleb, ztratí ho nebo mu je odcizen, může k hlasování využít platný cestovní pas.

Hlasovací lístky

Voliči obdrželi nejpozději do 10. ledna 2023 hlasovací lístky spolu s informací o způsobu hlasování. Voliči, kteří v době roznášení hlasovacích lístků nebyli k dosažení, nemají dostupnou nebo dostatečně označenou poštovní schránku, takže jim nebudou moci být předány hlasovací lístky, mohou o ně požádat okrskovou volební komisi ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné II. kolo volby obdrží voliči přímo ve volební místnosti.

Hlasování do přenosné schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend, pracoviště evidence obyvatel, L. Váchy 602, Zlín-Prštné, telefon 577 630 765 nebo 577 630 766 a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena, příp. chce hlasovat na voličský průkaz.

Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Volební právo mohou uplatnit také voliči, kteří se ve dnech voleb budou nacházet v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci, pokud je příslušné zařízení zapíše do zvláštního seznamu voličů a tento seznam předá magistrátu nejpozději 9. ledna 2023 do 14 hodin, nebo volí na voličský průkaz. Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 11. ledna 2023, v případě druhého kola volby 25. ledna 2023, od 16 hodin, a volič nemá voličský průkaz, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Bližší informace k volbám naleznete zde.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru