Česky

Česky

English

menu
zavřít

Výzvy pro naplnění programových rámců

FAQ

  • Jak bude hodnocen projektový záměr?

Projektový záměr je hodnocen dle obecných a specifických hodnoticích kritérií. Předkladatel popíše hodnoty týkající se specifických kritérií v textu projektového záměru. Podklady prokazující hodnoty specifických kritérií předkladatel doloží v rámci příloh.

V případě, že údaje nebudou uvedeny, bude předkladatel vyzván k doplnění.

Výzvy k doplnění budou zasílány kontaktním osobám předkladatelů během ledna 2023.

 

  • Jak se bude posuzovat projektový záměr, ve kterém jsou sloučeny dva stejné předměty (např. dvě základní školy, vybudování FVE na čtyřech veřejných budovách)?

Hodnoty u specifických kritérií jednotlivých předmětů se budou sčítat; jedná se o 1 složený celek.

Kritérium „Stav připravenosti projektového záměru“ bude hodnoceno na základě nejméně připraveného předmětu (tj. 1. předmět má uzavřenou smlouvu o dílo a 2. předmět má pouze studii – bere se počet bodů za studii).

 

  • Jak se bude posuzovat projektový záměr, ve kterém jsou sloučeny dva obsahově různé předměty odlišné finanční náročnosti (např. naučná stezka a informační centrum, egovernment a kyberbezpečnost)?

Projektový záměr se bude hodnotit dle předmětu, který tvoří finančně převažující část rozpočtu projektového záměru. Finanční částka se posuzuje v zaokrouhlení na celé koruny.

 

  • Jak se bude posuzovat projektový záměr, ve kterém jsou sloučeny dva obsahově různé předměty stejné finanční náročnosti (např. naučná stezka a informační centrum, egovernment a kyberbezpečnost)?

U hodnocení specifických kritérií projektového záměru bude využit aritmetický průměr.

 

  • Jak má vypadat povinná příloha „mapový zákres“?

Předkladatel vyznačí na mapě místo, kde přesně se bude projekt realizovat – např. pomocí mapy.cz, google maps. Pokud se jedná o plochu, tak předkladatel vyznačí přibližnou plochu; pokud se jedná o bod, tak vyznačí bod zřetelným způsobem (např. křížkem).

 

  • Specifické kritérium „Kapacita a multimodalita terminálu“ – bude se brát v úvahu stávající nebo budoucí počet linek?

Hodnotí se stávající stav.

 

  • Jak se počítá hodnota specifického kritéria „Celková plocha podporovaného objektu“?

Podlahovou plochou (vyhláška č. 269/2015 Sb.) se rozumí podlahová plocha místností a nebytového prostoru kromě teras, balkonů a lodžií a vedlejších prostorů, které jsou mimo byt. Rovněž se do ní započítá i plocha zastavěná nábytkem, kuchyňskou linkou či topným tělesem. Nezapočítávají se žádné okenní či dveřní ústupky a také např. žádné instalační šachty.

 

  • Jak se počítá hodnota specifického kritéria „Celkový počet návštěvníků podporovaného objektu za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců“? Kterých 12 po sobě jdoucích měsíců?

Přesný rok není stanoven, předkladatel si zvolí dle svého uvážení období 12 měsíců. U nově vznikajících se jedná o kvalifikovaný odhad.

 

  • Jak bude posuzován projekt, který zahrnuje předmět, který nemá vazbu na specifická hodnoticí kritéria?

V případě, že bude předložen projektový záměr, který není možné hodnotit dle specifických kritérií, nebude vyřazen; obdrží pouze body týkající se obecných kritérií.

 

  • Jak doložit specifické kritérium „Dopravní nehody v řešené lokalitě od 1. 1. 2018 do 31. 12.2021“?

Předkladatel doloží podklad dle Statistiky dopravních nehod vycházející z webových stránek: https://nehody.cdv.cz/

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru