Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a zemědělství

Dokumenty ke stažení ze složky Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Formulář pro vynětí pozemku ze ZPF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Formulář vstupních údajů pro výpočet odvodu

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Formulář vstupních údajů pro výpočet odvodů není třeba u staveb rodinných domů umisťovaných na jednom stavebním pozemku, pokud je stavebníkem fyzická osoba a rodinný dům má sloužit bytové potřebě stavebníka.

Dokumenty ke stažení ze složky Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - soukromé pozemky

plna-moc-k-zastupopovani-ve-veci-zadosti-o-povoleni-kaceni-drevin-v20-05-2019.doc

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

zadost-o-povoleni-kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les.doc

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Online formuláře (pouze pro držitele platného elektronického podpisu)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - soukromé pozemky

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba dle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění, povolení:

a)       dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b)      zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c)       dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a

d)      ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Výše uvedené platí pouze za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) – typicky např. podél řek, u rybníků apod., nebo stromořadí (tj. více než 10 dřevin za sebou jakéhokoliv obvodu) či jinak chráněny, např. jako památné stromy.

Povolení ke kácení vydává příslušný obecní úřad.

Kácení dřevin se podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od 1. října do 15. března.

Od 1. 1. 2018 v souvislosti s novelou stavebního zákona povolení ke kácení dřevin v rámci stavebního záměru ve stanovených řízeních vydává stavební úřad. Jedná se o tato řízení: územní řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení nebo společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. U stavebního úřadu je v rámci těchto řízení nutno doložit jako podklad pro rozhodnutí závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les. U ostatních řízení, jako je např. ohlášení nebo územní souhlas, je nutno podat u příslušného orgánu ochrany přírody samostatnou žádost o povolení kácení. Příslušnými orgány k vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin jsou vždy obecní úřady. Na území města Zlína je toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska a je nutno vyplnit přílohu č. 1 této žádosti. U staveb v obcích mimo Zlín je nutno, aby stavebník podal žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin u příslušného obecního úřadu a doložil ho stavebnímu úřadu.

Dokumenty ke stažení ze složky Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

oznameni-o-kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les-15-dni-pred.doc

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

oznameni-o-kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les.doc

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Online formuláře (pouze pro držitele platného elektronického podpisu)

  • k odstraňování dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, kácení z pěstebních důvodů, tj. obnova porostu nebo výchovná probírka porostů (oznámit nejméně 15 dnů předem). Havarijní stromy: oznámit do 15 dnů od pokácení, povinná příloha jsou fotografie předmětného stromu.

Dokumenty ke stažení ze složky Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin v rámci stavebního záměru

zadost-o-zavazne-stanovisko-v-ramci-stavebniho-zameru.doc

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

zadost-o-vydani-zavazneho-stanoviska-k-zasahu-do-vyznamneho-krajinneho-prvku.doc

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

  • k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Významnými krajinnémi prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a další, které registruje příslušný orgán ochrany přírody.

Dokumenty ke stažení ze složky Žádost o vydání souhlasu orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu

zadost-o-souhlas-organu-ochrany-prirody-k-zasahu-do-krajinneho-razu.doc

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

  • k umisťování a povolování staveb a dalším činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Týká se především všech staveb, které jsou umísťovány ve volné krajině (včetně oplocení) a dalších činností, např. změn reliéfu vlivem navážek a dalších terénních úprav, rozsáhlejšího kácení ve volné krajině (zejm. alejí, remízků) a výsadby nepůvodních druhů, příp. i změn využití pozemku. Doporučujeme předem projednat záměry na Oddělení ochrany přírody a zemědělství Odboru životního prostředí a zemědělství, budova Zarámí 4421, kancelář č. 305, tel. č. 577 630 941 / 940/ 942.

Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les

  • v případě, že dřeviny rostou na pozemcích ve vlastniství statutárního města Zlína, podává se podnět na Odboru městské zeleně (vlastník). Až v případě, kdy se vlastník k žádosti připojí a podepíše ji, Odbor životního prostředí a zemědělství zahajuje správní řízení.

Dokumenty ke stažení ze složky Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Podnět ke kácení dřevin.doc

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru