Česky

Česky

English

menu
zavřít

Aktuálně platná opatření po jednání PSP ČR

4. 1. 2021

Aktuality

12

Zlín - Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužila vláda Nouzový stav na území České republiky do 22. ledna 2021, v souvislosti s tím byla prodloužena...

covid-19.jpg

Zlín -  Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužila vláda Nouzový stav na území České republiky do 22. ledna 2021, v souvislosti s tím byla prodloužena i platnost některých krizových opatření a v návaznosti na stupeň 5 přijata další opatření, přehled platných opatření k dnešnímu dni níže.

 

      I.        Prodloužení platnosti dříve přijatých krizových opatření beze změn do 10. ledna 2021 (plné znění opatření)

-        omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (plné znění opatření)

 

    II.        Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR s účinností od 27. prosince 2020 (plné znění opatření)

Změny vyznačeny v textu.

-        zákaz volného pohybu v nočních hodinách od 21:00h do 4:59h s výjimkou cest do zaměstnání; k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti; k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, ústavního činitele; výkonu povolání, činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení krizových situací, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; nedokladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku aj. zákonem chráněných zájmů; venčení psů do 500 m od místa bydliště; účasti na hromadné akci konané v důležitém státním zájmu nebo významném sportovním utkání nebo soutěži; cest zpět do místa bydliště;

 

-        zákaz volného pohybu osob ve dne od 5:00h do 20:59h s výjimkou cest do zaměstnání; k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, ústavního činitele; výkonu povolání, činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení krizových situací, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; za rodinou a osobami blízkými; za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění potřeb osob příbuzných a blízkých; za účelem zajištění zboží a služeb pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc); do zařízení zdravotnických a sociálních služeb, zařízení veterinární péče; za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých; do přírody, parků a na chatu a pobytu zde; za účelem sportování na venkovních sportovištích; za účelem vycestování z ČR; dále účast na svatbě a pohřbu v počtu osob ne vyšším než 15 osob; za účelem účasti na vzdělávání; voleb do orgánů zdravotních pojišťoven; účasti na shromáždění dle zákona o právu shromažďovacím a účasti na shromáždění pořádaném církví; účasti na hromadné akci konané v důležitém státním zájmu nebo významném sportovním utkání nebo soutěži návštěvy hřbitova a cest zpět do místa bydliště;

 

-        nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnou míru, dále pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců jedné organizace, osob vykonávajících podnikatelskou činnost nebo činnost, ke které jsou povinny podle zákona, děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách); dodržovat odstup nejméně 2 metry. Dále nařizuje zaměstnavatelům pokud to lze, využívat práci na dálku;

 

-        omezuje právo pokojně se shromažďovat na nejvýše 100 osob, ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a zachování rozestupů mezi skupinami účastníků a roušek; dále se omezují shromáždění pořádaná církví nebo náboženskými společnostmi, nesmí se jej účastnit více účastníků než odpovídá 10% míst k sezení, nedochází k podávání rukou a hromadnému zpěvu s výjimkou kdy jsou zpěváci nebo sbor oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

 

-        doporučuje zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, dále doporučuje zaměstnancům zajišťujícím služby a činnosti jako bezpečnost, vnitřní pořádek, řešení krizových situací, ochranu zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, omezit přímý kontakt se zákazníky.

 

   III.        Omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. prosince 2020 (plné znění opatření)

Změny vyznačeny v textu.

 

Zákaz

-        maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, léků, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, a jiných – kompletní výčet výjimek v opatření), jiné zboží a služby je zakázáno v těchto provozovnách prodávat nebo poskytovat;

-        přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, školního stravování a provozoven v ubytovacích zařízeních, lze provozovat výdejové okénko od 05:00 hod. do 20:59 hod., mimo tuto dobu je prodej zakázán;

-        koncertů, hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, účinkující musí mít ochranný prostředek dýchacích cest, který lze odložit jen po dobu vlastní produkce, při hře na nástroje je nutný rozestup min. 1,2 m, v případě zpěvu je omezen počet účinkujících, nesmí být vyšší než podíl plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi;

-        poutí, tradičních akcí, veletrhů návštěv a prohlídek muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků, historických, kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, zoologických a botanických zahrad, zařízení poskytující činnosti obdobné zájmovému vzdělávání včetně přípravy na vyučování;

-        provozu heren, kasin, sázkových kanceláří, umělých koupališť, wellness včetně saun, solárií (pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb);

-        kongresů a jiných vzdělávacích akcí a zkoušek s výjimkou praktické výuky a praxe zdravotnických oborů, vzdělávání příslušníků jednotek požární ochrany a příslušníků HZS, získání nebo zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;

-        provozu sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (tělocvičny, kurty, kluziště, herny), posiloven, fitness center, aj. a vnitřních prostor venkovních sportovišť s výjimkou sportovní činnosti ve školách a sportovní přípravy vykonávané v rámci zaměstnání jako přípravy na povolené sportovní akce;

-        provozu lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost v souvislosti s využíváním lyžařských tratí, není dotčen provoz pro jiné účely;

-        poskytování ubytovacích služeb s výjimkou osob s nařízenou karanténou, izolací, pracovní povinností podle krizového zákona, ubytování za účelem výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti, cizincům do doby opuštění území ČR, ubytování za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdrav. nebo soc. služeb, ubytování osob bez domova;

-        pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech (nevztahuje se na konzumaci alkoholických nápojů ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb);

-        maloobchodního prodeje a poskytování služeb ve svátky po celý den a ostatní dny od 21:00 hod. do 04:59 hod., nevztahuje se na čerpací stanice, lékárny, prodej na letištích a nádražích, prodejny ve zdravotnických zařízeních, provozovny stravovacích služeb, kde není zakázána přítomnost veřejnosti;

-        prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej, nevztahuje se na prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není jiná provozovna a prodej ovoce a zeleniny, (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu;

 

Omezení provozu

-        provozoven stravovacích služeb -u jednoho stolu mohou být nejvýše 4 osoby, rozestupy mezi stoly 1,5m, provozovatel nepřipustí přítomnost více zákazníků než je míst k sezení, písemně evidovat aktuální počet míst k sezení, zákaz produkce živé hudby a tance, bez wifi; v případě prodeje prostřednictvím výdejového okénka dodržují osoby v bezprostřední blízkosti provozovny rozestupy od ostatních alespoň 2 metry;

-        hudebních, tanečních, herních apod. společenských klubů, diskoték, tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti;

-        farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť jejichž činnost není zakázána, na ploše farmářského tržiště se nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15m2, zákaz provozu stravovacích služeb a prodeje nápojů a pokrmů určených k okamžité konzumaci, s výjimkou bezplatného poskytování pokrmů v rámci předvánočních nebo vánočních akcí charitativního charakteru, zákaz stolů a míst k sezení;

-        knihoven pouze výdej přes výdejové okénko;

 

Pravidla pro provoz nákupních center, provozoven maloobchodního prodeje a prodeje služeb, jejichž provoz není zakázán zůstává beze změn, obecně platí 1 zákazník na 15m2, řízení front čekajících zákazníků, atd.

 

  IV.        Omezení orgánů veřejné moci a správních úřadů s účinností od 27. prosince 2020 (plné znění opatření)

Prodloužení současného stavu, nemění se uložené povinnosti týkající se omezení osobního kontaktu, úřední doby a opatření týkající se střídání skupin zaměstnanců, home office;

 

Nově opatření ukládá

-        omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců a dalších úředních osob;

-        zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu;

 

    V.        Omezení provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 (plné znění opatření)

 

Omezení provozu

-        spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, účasti na klinické a praktické výuce, praxi studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie aj. zdravotnických studijních programů, studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi ve školách a školských zařízeních, současně platí zákaz poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají jiné bydliště, s výjimkou žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky;

-        SŠ, VOŠ a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce s výjimkou zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu, škol Ministerstva spravedlnosti, praktických škol, praktického vyučování a přípravy žáků zdravotnických oborů, individuální konzultace a konání přijímacích, závěrečných, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek bez omezení počtu osob; prezenční výuka musí probíhat v neměnných skupinách, třídách;

-        spočívající v zákazu omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání s výjimkoužáků 1. a 2. ročníku a žáků I. stupně základní školy, kteří jsou zařazení do třídy společně s těmito žáky, dále škol při zdrav. zařízení, dětí v přípravné třídě, přípravném stupni speciální školy, škol při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a individuálních konzultací (jeden žák a jeden pedagogický pracovník, případně zákonný zástupce);

-        ZUŠ a jazykové školy spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a jiných účastníků, konání státní jazykové zkoušky je povoleno za účasti nejvýše 10 osob;

-        středisek volného času spočívající v zákazu přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na tomto vzdělávání;

-        školských výchovných a ubytovacích zařízeních spočívající v zákazu ubytování žáků a studentů, kteří mají jiné bydliště, s výjimkou žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky;

-        školních klubů a družin spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, aj. účastníků s výjimkou žáků, kteří se mohou výuky mohou účastnit za podmínky jsou přítomny děti pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky;

-        škol a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti s výjimkou MŠ, oborů SŠ a VOŠ, studijních programů VŠ, kde jsou tyto činnosti stěžejní součástí vzdělávání;

-        MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ a školských zařízení - vstup třetích osob do prostor zařízení možný jen v nezbytně nutných případech;

-        zákaz školních výletů a škol v přírodě;

 

  VI.        Péče o děti v určených vzdělávacích zařízeních s účinností od 4. ledna 2021 (plné znění opatření)

V souvislosti s omezením provozu základních škol umožňuje krizové opatření hejtmanovi určit vybraná vzdělávací zařízení k péči o děti ve věku 3-10 let.

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru