Česky

Česky

English

menu
zavřít

Aktuálně platná opatření po jednání vlády dne 14. prosince

16. 12. 2020

Aktuality

9

Zlín - Přinášíme přehled nově přijatých krizových opatření a jejich úprav z jednání vlády ČR 14. prosince 2020. V souvislosti s ohlášeným přechodem z 3. do 4. stupně ...

covid-19.jpg

Zlín - Přinášíme přehled nově přijatých krizových opatření a jejich úprav z jednání vlády ČR 14. prosince 2020. V souvislosti s ohlášeným přechodem z 3. do 4. stupně protiepidemického systému začínají od pátku 18. prosince platit níže uvedená opatření.  

 

      I.        Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR s účinností od 18. prosince 2020 (plné znění opatření)

 

-        zakazuje se volný pohyb od 23:00h do 4:59h s výjimkou cest do zaměstnání; k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti; k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, ústavního činitele; výkonu povolání, činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení krizových situací, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; nedokladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku aj. zákonem chráněných zájmů; venčení psů do 500 m od místa bydliště; účasti na hromadné akci konané v důležitém státním zájmu nebo významném sportovním utkání nebo soutěži;

 

-        zakazuje se volný pohyb od 5:00h do 22:59h s výjimkou cest do zaměstnání; k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, ústavního činitele; výkonu povolání, činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení krizových situací, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; za rodinou a osobami blízkými; k obstarání základních životních potřeb a to i pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc); do zařízení zdravotnických a sociálních služeb, zařízení veterinární péče; za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých; do přírody, parků a na chatu a pobytu zde; za účelem sportování na venkovních sportovištích; za účelem vycestování z ČR; dále účast na svatbě a pohřbu v počtu osob ne vyšším než 20 osob; za účelem účasti na vzdělávání; voleb do orgánů zdravotních pojišťoven; účasti na shromáždění dle zákona o právu shromažďovacím a účasti na shromáždění pořádaném církví; účasti na hromadné akci konané v důležitém státním zájmu nebo významném sportovním utkání nebo soutěži návštěvy hřbitova a cest zpět do místa bydliště;

 

-        nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnou míru, dále pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 6 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců jedné organizace, osob vykonávajících podnikatelskou činnost nebo činnost, ke které jsou povinny podle zákona, děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách). Dále nařizuje zaměstnavatelům pokud to lze, využívat práci na dálku;

 

-        omezuje právo pokojně se shromažďovat na nejvýše 100 osob, ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a zachování rozestupů mezi skupinami účastníků a roušek; dále se omezuje shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností, nesmí se jej účastnit více účastníků než odpovídá 20% obsazenosti míst k sezení, nedochází k podávání rukou a hromadnému zpěvu;

 

-        doporučuje zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, dále doporučuje zaměstnancům zajišťujícím služby a činnosti jako bezpečnost, vnitřní pořádek, řešení krizových situací, ochranu zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, omezit přímý kontakt se zákazníky.

 

    II.        Úprava stávajícího omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 15. prosince 2020 (plné znění opatření)

Zrušen bod e) zákaz prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci (platí jen pro provozovny stravovacích služeb).

 

   III.        Omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 18. prosince 2020 (plné znění opatření)

Vypsány změny nad rámec aktuálně platného omezení.

 

Zákaz

-        koncertů, hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, účinkující musí mít ochranný prostředek dýchacích cest, který lze odložit jen po dobu vlastní produkce, při hře na nástroje je nutný rozestup min. 1,2m, v případě zpěvu je omezen počet účinkujících, nesmí být vyšší než podíl plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi;

-        společného zpěvu více než 5 osob ve vnitřních prostorách, s výjimkou bydliště, i když se jedná o výkon práce, podnikatelské činnosti;

-        poutí, tradičních akcí, veletrhů návštěv a prohlídek muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků, historických, kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, zoologických a botanických zahrad, zařízení poskytující činnosti obdobné zájmovému vzdělávání včetně přípravy na vyučování;

-        provozu heren, kasin, sázkových kanceláří, umělých koupališť, wellness včetně saun, solárií (pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb);

-        kongresů a jiných vzdělávacích akcí a zkoušek s výjimkou praktické výuky a praxe, vzdělávání příslušníků jednotek požární ochrany a příslušníků HZS;

-        provoz vnitřních sportovišť ve vnitřních prostorách (tělocvičny, kurty, kluziště, herny), posiloven, fitness center, aj. s výjimkou sportovní činnosti ve školách a sportovní přípravy vykonávané v rámci zaměstnání jako přípravy na povolené sportovní akce;

-        poskytování ubytovacích služeb s výjimkou osob s nařízenou karanténou, izolací, pracovní povinností podle krizového zákona, ubytování za účelem výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti, cizincům do doby opuštění území ČR;

-        přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, školního stravování a provozoven v ubytovacích zařízeních, lze však provozovat výdejové okénko od 05:00 hod. do 22:59 hod.;

-        pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech (nevztahuje se na konzumaci alkoholických nápojů ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb);

-        maloobchodního prodeje a poskytování služeb ve svátky po celý den a ostatní dny od 23:00 hod. do 04:59 hod., nevztahuje se na čerpací stanice, lékárny, prodej na letištích a nádražích, prodejny ve zdravotnických zařízeních, provozovny stravovacích služeb, kde není zakázána přítomnost veřejnosti;

 

Omezení

-        provozu provozoven stravovacích služeb-u jednoho stolu mohou být nejvýše 4 osoby, rozestupy mezi stoly 1,5m, provozovatel nepřipustí přítomnost více zákazníků než je míst k sezení, písemně evidovat aktuální počet míst k sezení, zákaz produkce živé hudby a tance, bez wifi; v případě prodeje prostřednictvím výdejového okénka dodržují osoby v bezprostřední blízkosti provozovny rozestupy od ostatních alespoň 2 metry;

-        provozu hudebních, tanečních, herních apod. společenských klubů, diskoték, tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti;

-        provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť –  na ploše farmářského tržiště se nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15m2, trvá zákaz provozu stravovacích služeb a prodeje nápojů a pokrmů určených k okamžité konzumaci, s výjimkou bezplatného poskytování pokrmů v rámci předvánočních nebo vánočních akcí charitativního charakteru;

-        provoz knihoven – pouze výdej přes výdejní okénko;

-        provoz v lyžařských areálech – provozovatel zajistí řízení front s odstupy 2m, mechanicky zajistí sedačky s krytem proti uzavření, kabiny mají otevřená okénka;

 

Provoz nákupních center, provozoven maloobchodního prodeje a prodeje služeb, kadeřnictví aj. kosmetických služeb zůstává beze změn, obecně platí 1 zákazník na 15m2.

 

  IV.        Omezení provozu škol a školských zařízení od 21. prosince 2020 (plné znění opatření)

-        od 21. do 23. prosince se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů v ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, jazykových školách, školních družinách, střediscích volného času;

-        omezení provozu VŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce, s výjimkou účasti na klinické a praktické výuce, praxi studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie aj. zdravotnických studijních programů, studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi, účasti na praktické výuce a praxi u externích subjektů; laboratorní, experimentální nebo umělecké výuky v posledních ročnících za přítomnosti nejvýše 20 osob, studium v doktorském studijním programu; zakazuje se poskytování ubytování studentům VŠ s výjimkou těch, kteří se mohou účastnit vzdělávání;

 

    V.        Zrušení pracovní povinnosti studentů s účinností od 16. prosince 2020 (plné znění opatření)

-        zrušení pracovní povinnosti studentům zdravotnických studijních programů ve znění pozdějších usnesení.

 

  VI.        Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem s účinností od 16. prosince 2020 (plné znění opatření)

-        zrušení zákazu vycházení klientů sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem) mimo objekt nebo areál zařízení ve kterém je poskytována sociální služba za splnění uvedených podmínek, více viz plné znění opatření;

  1. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování s účinností od 16. prosince 2020(plné znění opatření)

-        mění se termín začátku antigenního testování pro veřejnost, nově bude umožněno již od 16. prosince 2020; obsah zůstává v platnosti viz níže;

-        nařízení provedení vyšetření na přítomnost antigenu všem poskytovatelům zařazeným do sítě antigenních odběrových míst, u všech osob, které mají veřejné zdravotní pojištění v ČR, pokud o testování požádají a to nejvýše jednou za 5 dní; neprodlené provedení konfirmačního PCR testu, pokud byl pozitivně testován antigenním testem;

-        testování se neprovádí v případě, že u dané osoby neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem;

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru