Česky

Česky

English

menu
zavřít

Informace k napojení na veřejnou kanalizaci

22. 3. 2019

Aktuality

252

Zlín - V loňském roce vybudovalo město Zlín novou veřejnou kanalizaci napojenou na centrální čistírnu v Malenovicích, a to v místní části Velíková a také v ulici Zámecká v místní části Štípa.

Ilustrační foto

Zlín - V loňském roce vybudovalo město Zlín novou veřejnou kanalizaci napojenou na centrální čistírnu v Malenovicích, a to v místní části Velíková a také v ulici Zámecká v místní části Štípa. O rok dříve byla zkolaudována veřejná kanalizace i v místní části Klečůvka. Je tak napraven dlouhodobě nepříznivý stav, kdy byly nedostatečně čištěné odpadní vody z domácností vypouštěny do vodních toků. Obyvatelé (ale i firmy) v uvedených lokalitách se v současné době již mohou na tyto kanalizace se svými domy napojit. Níže uvádíme postup zpracovaný podle informací provozovatele kanalizace, společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen MOVO).

Jak postupovat při napojení, uzavření smluvních podmínek

1. Zájemce o připojení na veřejnou kanalizaci - dále jen žadatel - nebo jeho zástupce (např. projektant) se dostaví v úřední hodiny na pracoviště MOVO ve Zlíně-Loukách, tř. Tomáše Bati 383 (dále jen pracoviště MOVO). Úřední hodiny: pondělí a středa 8-12 h, 13-17 h, pátek 8-12 h.

2. Žadateli bude na počkání poskytnut zákres inženýrských sítí s umístěním kanalizačního sběrače v dané lokalitě a bude mu předán formulář s minimálním rozsahem projektové dokumentace na kanalizační přípojku (Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě).

3. Projektant vybraný žadatelem vypracuje projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku v požadovaném rozsahu, žadatel pak předloží jedno paré dokumentace k vyjádření na pracoviště MOVO.

4. Žadatel si následně na Stavebním úřadě ve Zlíně vyřídí patřičné povolení - územní souhlas (potřebné podklady k žádosti o územní souhlas sdělí pracovníci stavebního úřadu, nutný je mj. souhlas vlastníka kanalizace).

5. Po obdržení územního souhlasu se žadatel dostaví v úřední hodiny (případně po telefonické dohodě, tel. 577 124 111) na pracoviště MOVO, kde vyplní formulář „Žádost o přihlášení kanalizační přípojky“. Formulář žádosti je k dispozici i v elektronické podobě na stránkách MOVO: https://www.smv.cz/zakaznici/ke-stazeni/formulare/.

6. Nezbytnými podklady k podání žádosti o přihlášení kanalizační přípojky je povolení - územní souhlas od stavebního úřadu, projektová dokumentace stavby přípojky, snímek katastrální mapy (bývá součástí projektové dokumentace) a doklad o vlastnictví pozemku, na kterém se přípojka má realizovat (výpis z katastru nemovitostí starý max. 10 dnů).

Zde doplňujeme, že na žádosti MOVO je rovněž kolonka „Vlastník kanalizace“, kterým je v tomto případě statutární město Zlín. Potvrzení za město Zlín zajišťuje Odbor realizace investičních akcí (paní Jalůvková, tel. 577 630 666). Doporučujeme teprve po získání tohoto potvrzení vyřídit si výpis z katastru nemovitostí, aby při podání žádosti na MOVO nebyl tento výpis starší 10 dnů. Výpis lze pořídit i v budovách Magistrátu města Zlína na kontaktních místech Czech Point (Městské informační a turistické středisko – radnice, náměstí Míru 12, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12, vchod z Bartošovy ulice), Odbor živnostenský (Zarámí 4421), pracoviště evidence obyvatel (L. Váchy 602).

7. Po podání žádosti s potřebnými přílohami na pracovišti MOVO bude žadatel poslán ještě na Zákaznické centrum MOVO, kde s ním bude uzavřena „Smlouva o odvádění odpadních vod“. Smlouva vstoupí v platnost  v den podpisu ze strany MOVO a bude zaslána odběrateli poštou. Smlouvu lze uzavřít pouze s vlastníkem pozemku či připojované nemovitosti, nikoli s nájemcem.

8. Dále bude žadateli předán kontakt na pracovníka provozu, odpovědného za realizaci přípojek, kterého bude žadatel kontaktovat a osobně si s ním dohodne termín a podmínky vlastní realizace kanalizační přípojky (odbočení).

Pokud již žadatelé mají územní souhlas na přípojky vyřízen z dřívější doby, pak se jich týkají pouze body č. 5 - 8. 

Postup v případě podchycení stávajících přípojek se septiky a domovními ČOV

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích není dovoleno vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace přes septik nebo domovní čistírnu v případech, kdy je tato kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod (jedná se o přestupek). Proto je potřeba v případech, kdy byly do nové kanalizace přepojeny stávající kanalizační přípojky dosud opatřené septiky nebo domovními čistírnami (týká se to hlavně místní části Klečůvka), provést v co nejkratším termínu odpojení těchto zařízení (buď tzv. přemostěním, nebo vybudováním obtoku, s využitím stávající kanalizační přípojky napojené na kanalizaci). Akumulační prostor původního septiku či domovní ČOV lze po vyčerpání a vyčištění využít pro dešťové vody k zálivce nebo jej zrušit úplně – zasypat.

Možnosti dotací

Uvědomujeme si, že tato situace zatíží určitým způsobem rozpočet každé domácnosti, které se to týká, proto nabízíme možnost finančního příspěvku na změnu způsobu odkanalizování rodinných domů z účelového fondu města – Ekofondu.

Pravidla pro udělení dotace z Ekofondu:

-  žádosti lze podávat v rámci aktuálně vyhlášené Výzvy pro podávání žádostí o dotace z Ekofondu v termínu od 1.4. 2019 a nejpozději do 31.8.2019 zde: https://www.zlin.eu/uredni_deska/10392/1_ndkanaldznvani-z-20z9.pdf

-  realizace kanalizační přípojky musí být dokončena nejpozději do data podání žádosti.

-  žádost na příslušném formuláři musí být doložena doklady o platbách za provedené práce či materiál, kopií                         stavebního povolení - územního souhlasu a kopií smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace;

- příspěvek z Ekofondu činí 50 % nákladů, nejvýše však 20 000,- Kč.

Žádost je k dispozici na internetových stránkách města www.zlin.eu – Formuláře – Odbor životního prostředí a zemědělství nebo přímo na Odboru životního prostředí a zemědělství (Zarámí 4421, kanc. č. 332) či v kancelářích příslušných místních částí.

V souvislosti se stavbou či úpravou kanalizačních přípojek se nabízí současně i možnost vybudování zařízení na využití dešťových vod. Upozorňujeme proto na dotace z programu „Dešťovka“ Ministerstva zemědělství ČR, které se poskytují na zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady (pouze pro stávající domy), naakumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku (pro stávající domy i novostavby) a na využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové (pro stávající domy i novostavby).

Více informací na: www.dotacedestovka.cz nebo pobočka Státního fondu životního prostředí ČR pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, ul. J. A. Bati 5645 (budova č. 51 v bývalém areálu Svit, tel. 577 522 279, 577 522 272).

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru