Česky

Česky

English

menu
zavřít

Informace k zápisu dětí do 1.tříd základních škol

4. 2. 2020

Aktuality

180

Zlín - V pátek 3. dubna 2020 se uskuteční zápis dětí do 1. tříd základních škol, zřizovaných statutárním městem Zlínem, a to od 13:00 do 18:00 hodin. Ve stejném termínu a ve stejném čase se opět uskuteční zápis také do Církevní ZŠ a MŠ. Pouze na ZŠ Kvítková proběhne v době od 08:00 do 17:00 hodin.

p1010765.jpg

Zlín - V pátek 3. dubna 2020 se uskuteční zápis dětí do 1. tříd základních škol, zřizovaných statutárním městem Zlínem, a to od 13:00 do 18:00 hodin. Ve stejném termínu a ve stejném čase se opět uskuteční zápis také do Církevní ZŠ a MŠ. Pouze na ZŠ Kvítková proběhne v době od 08:00 do 17:00 hodin.

V rámci vyšší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách zápisu odpovídáme na nejčastější dotazy rodičů:

1. Jaká pravidla platí pro zápis dítěte do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna
do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

2. Kdo a jakou formou podává žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky?

K zápisu povinné školní docházky je dítě povinen přihlásit zákonný zástupce na základě písemné žádosti.

3. Jaké doklady musím u zápisu předložit?

 -  písemnou žádost

 -  platný průkaz totožnosti, který je žadatel (zákonný zástupce) povinen na výzvu předložit

 -  rodný list dítěte

4. Kdo rozhoduje o přijetí a jakým způsobem budu informován/a?

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Seznam přijatých žáků je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy). Informace musí být vyvěšena a zveřejněna po dobu nejméně 15 dnů. Všichni uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem. Registrační číslo  obdrží zákonný zástupce u zápisu. Pokud nebylo dítě na příslušnou školu přijato, obdrží zákonný zástupce písemné rozhodnutí o nepřijetí.

5. Mohu si vybrat školu, na kterou chci dítě přihlásit?

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláška o školských obvodech, která je k nahlédnutí na www.zlin.eu, dále bude přehled školských obvodů uveden na plakátech, které budou distribuovány do škol.

Důvodem pro nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. V případě, že dítě nebude na školu přijato, zákonný zástupce má možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele.  Odvolání se podává u ředitele příslušné základní školy a rozhoduje o něm krajský úřad. Poučení
o odvolání je součástí rozhodnutí vydaného ředitelem školy.

6. Jak mám postupovat, když budu žádat o odklad?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

7. Jak máme postupovat, když se nebudeme moci dostavit z vážných důvodů k zápisu?

Zákonný zástupce dítěte informuje o této skutečnosti ředitele školy, kterou zvolil pro své dítě,
a domluví se s ním na dalším postupu.

 

Informace o základních školách mohou rodiče nastávajících prvňáčků získat na webových stránkách těchto škol. Přehled škol, které zřizuje statutární město Zlín, je uveden na webu města: www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy,DDM ASTRA Zlín, Plavecká škola Zlín

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru