Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město pracuje na strategii rozvoje do roku 2030

18. 2. 2020

Aktuality

25

Zlín - Město Zlín zpracovává strategický dokument Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 s výhledovým horizontem do roku 2035.

radnicee.jpg

Zlín - Město Zlín zpracovává strategický dokument Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 s výhledovým horizontem do roku 2035.

Strategický dokument „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 (dále jen Zlín 2030) je vrcholný plánovací dokument města a navazuje na strategii Zlín 2020, jehož časový horizont se blíží naplnění.

Strategie Zlín 2030 bude zpracována se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti. Zpracovatel postupně vypracuje tři na sebe navazující části dokumentu: analytickou část, návrhovou část a implementační část. V návaznosti na návrhovou a implementační část zpracovatel vypracuje také projektové návrhy klíčových projektů města a první verzi akčního plánu s vazbou na proces schvalování rozpočtu města.

Proběhlo výběrovému řízení na zhotovitele, kdy ve stanovené lhůtě bylo podáno 11 nabídek. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnila dne 12. 2. 2020. Vzhledem k většímu počtu došlých nabídek a stanoveným hodnotícím kritériím (nabídková cena celkem v Kč bez DPH s váhou 60% a kvalita realizačního týmu s váhou 40%), se komise bude muset sejít ještě alespoň jednou pro finální výběr zhotovitele. Zhotovitel tak bude znám na konci února.

Pro tvorbu Strategie 2030 byly sestaveny pracovní skupiny pojmenované Kvalita života, Vzdělání, Bezpečnost, Doprava a technická infrastruktura, Územní plánování a urbanismus, Vstřícné město a Vizionářská. Hlavní témata a hlavní cíle pracovních skupin, které jsou podrobně uvedeny v příloze této zprávy, jsou stanoveny na základě výstupů z vizionářské pracovní skupiny, která se skládá zejména významných osobností podnikatelské sféry a pracuje pod vedením primátora města Jiřího Korce: „Na základě vznikající strategie Zlín 2030 by mělo být nastaveno jasné směřování města. Naším cílem je, aby byl Zlín rodinným městem, které bude stavět na svých silných stránkách. Těmi jsou bezpečnost, životní prostředí, dostupnost kvalitního školství i bohatý výběr z volnočasových aktivit. Chceme, aby ve Zlíně zůstávali, nebo sem přicházeli produktivní lidé, kteří zde budou zakládat rodiny.“ Závěry a doporučení pracovních skupin se budou následně předkládat koordinačnímu výboru.

 „Původním cílem vizionářské pracovní skupiny bylo nalézt pro Zlín přívlastek „jedinečné technologie,“ kterou by na základě strategie podporovalo, jak můžeme vidět například u Liberce, který se spojuje s nanotechnologiemi nebo Brnem, které je spojováno zejména s IT technologiemi. Vzhledem k podpoře inovací a kreativních průmyslů a historii města odkazující se na Tomáše Baťu jsem navrhoval například přívlastek „Zlín – kreativní jako Baťa.“ Po diskuzích však vyplynulo, že město má řešit věci, které může přímo ovlivňovat, aby ve Zlíně žilo co nejvíce produktivních lidí, a podnikatelská sféra se pak postará o to, jak pracovat s lidmi po stránce kariérní. Výstupem a zadáním pro další přípravy strategie je tedy Zlín jako rodinné město,“ dodal Jiří Korec.

Jedním z hlavních cílů pracovní skupiny Územní plánování a urbanismus je „Změna územního plánu s důrazem na hlavní témata s cílem zvýšení počtu obyvatel na cca 100 tis. a vytvoření zázemí jak pro občany, tak pro podnikatele. Cílový počet obyvatel se bude odvíjet od potřeby zachování současných výhod města, kterými jsou kvalitní životní prostředí, bezpečnost, dostupnost zeleně aj. volnočasových aktivit. Při hledání nových lokalit k bydlení a podnikání a při rozvoji stávajících lokalit je třeba klást důraz i na ekonomický aspekt - vzdálené lokality jsou finančně náročné na obsluhu MHD, zimní údržbu aj. služby, takže v úvahu připadá upřednostnění výstavby výškových budov vzhledem k faktu, že zahušťování města na úkor zeleně, dětských hřišť, parků aj. míst k odpočinku není žádoucí.“ Zbylé pracovní skupiny jako jeden z hlavních cílů zejména odpovídají na otázku „Proč bydlet a podnikat ve Zlíně?“ a to následně:

Pracovní skupina Kvalita života

„Rodinné město s kvalitním životním prostředím, množstvím zeleně, širokou škálou dostupných kvalitních služeb (MŠ, ZŠ, hřiště, komunitní centra, domovy pro jednotlivé cílové skupiny aj.), atrakcí (hokej, fotbal, divadlo, filharmonie, ZOO aj.) a volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky města.“

Pracovní skupina Vzdělání

„Rodinné město s kvalitním vzděláváním na principech Baťova školství s akcentací podpory jazykových a ekonomických znalostí, manažerských schopností, technických dovedností a zdravého životního stylu.“

Pracovní skupina Bezpečnost

„Bezpečné město pro rodiny i podnikatele a zároveň město s kybernetickou bezpečností pro občany i pro společnosti sídlící ve Zlíně (ochrana proti hackerům aj.), kterou v budoucnu využijí všechna odvětví a která může být důvodem založení živnosti nebo společnosti ve Zlíně.“

Pracovní skupina Doprava a technická infrastruktura

„Město s kvalitní MHD a dobrou dostupností do okolních měst i jiných krajských měst a na Slovensko, město, kde se rodiče nebojí poslat děti samotné do školy, na hřiště apod. i díky eliminaci dopravních rizik a díky případnému snížení dopravy, které je dáno preferencí odstavných parkovišť, MHD, cyklodopravy, železniční dopravy aj. alternativních způsobů dopravy.“

Pracovní skupina Vstřícné město

„Město s vstřícným jednáním na úřadech, s poradenskými službami v jednotlivých odvětvích a jinými způsoby pomoci občanům nebo soukromým subjektům (ideálně možnost vše vyřešit i vzdáleně), město s hrdými občany a s dobrým jménem v rámci České republiky, případně i v zahraničí.“

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru