Česky

Česky

English

menu
zavřít

Oznámení o zahájení podzimní deratizace na území statutárního města Zlína

2. 9. 2021

Aktuality

27

Zlín - Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína oznamuje všem občanům, že 6. září 2021 bude zahájena podzimní část deratizace zaměřené na hubení potkanů a ukončena bude 25. září 2021...

potkan.jpg

Zlín - Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína oznamuje všem občanům, že 6. září 2021 bude zahájena podzimní část deratizace zaměřené na hubení potkanů a ukončena bude 25. září 2021. Deratizační zásahy budou prováděny na území statutárního města Zlína (včetně příměstských částí). Celou akci bude zabezpečovat zlínská firma DERATEX, spol. s r. o.

„V případě zájmu se mohou občané sami aktivně zapojit, budou-li informovat přímo v terénu pracovníky provádějící firmy o místech výskytu hlodavců, anebo mohou výskyt hlodavců oznámit prostřednictvím telefonu na mobilních číslech: 605 952 716 nebo 732 754 501; popřípadě mohou také informovat Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, na telefon: 577 630 925 nebo na mobil: 778 400 310,“ informovala Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství.

Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví, protože potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k těm nejvýznamnějším z nich patří např. salmonelózy, leptospirózy apod. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují zejména na potravinách, ale rovněž na objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech apod.

V širším povědomí lidí je ochrana před hlodavci vnímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení populace na co nejnižší úrovni. S tím je spojeno i monitorování případných míst, kde by mohlo dojít k výskytu hlodavců (pohozené zbytky potravin, nepořádek apod.) jak pracovníky provádějící firmy, tak
také pomocí hlášení občanů k vytvoření uceleného přehledu a k následnému pokládání nástrah na již předem vytipovaná místa. Pro zajištění co nejvyššího efektu, je třeba provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva.

Smyslem těchto preventivních opatření je, co nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě (například volným pokládáním zbytků potravin pro kočky, krmením kachen nebo jiných zvířat), přístup do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění apod.

Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení s odpady, včetně likvidace černých skládek. V neposlední řadě je to vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu všude tam, kde by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí. 

Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel o tuto problematiku může zabránit zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provedení represívního zásahu.

Represívní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá po 3 měsících života, samice je březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 7krát do roka 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů může mít teoreticky až 800 potomků za rok

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru