Česky

Česky

English

menu
zavřít

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Jak bude probíhat? Jaké jsou nejčastější dotazy rodičů

1. 4. 2019

Aktuality

121

Zlín - Město Zlín zavedlo v roce 2015 pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto bude město i nadále...

Ilustrační foto

Zlín - Město Zlín zavedlo v roce 2015 pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku,  elektronický zápis.  Systém se osvědčil, proto bude město i nadále v této formě pokračovat. Od školního roku 2017/2018 se k elektronickému zápisu připojila i Církevní základní škola a mateřská škola.

Portál vznikl za spolupráce města Zlína a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) bude mít čtyři fáze:

 

1. REGISTRACE – od 16. 4. 2019 do 14. 5. 2019

Od 16. dubna 2019 bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněna doména www.zapisdomszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou mateřskou školu (dále jen MŠ) a dítě do dané MŠ online zaregistrují. Po této registraci si vytisknou automaticky vygenerovanou žádost. V případě registrace dítěte do více MŠ je nutno vytisknout žádost pro každou vybranou MŠ zvlášť.

Registrace zákonných zástupců spolu s vytvářením profilů dětí bude možné pouze v první fázi, tzn. od 16. 4. 2019 do 14. 5. 2019. Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení.

 

2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ - 15. 5. 2019 (8:00 -12:00 hod. a 13:00 -16:00 hod.)

Dne 15. května 2019 ve výše uvedeném časeproběhne ve všech MŠ přijímání žádostí.Zákonný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost do MŠ, ve které dítě zaregistroval. V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé MŠ osobně. Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení.

Bez osobního předání podepsané a řádně vyplněné žádosti v příslušné mateřské škole nemůže být přijímací řízení zahájeno.

 

3. ROZHODOVÁNÍ

Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou podle zveřejněných kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

 

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.

Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Na internetovém portále www.zapisdomszlin.cz budou souběžně od 16. dubna 2019 zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům zápisu.

 

V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdomszlin.cz.

 

Pokud zákonní zástupci provedli registraci v roce 2018, dítě nebylo přijato nebo nenastoupilo do MŠ a mají zájem o jeho přijetí od školního roku 2019/2020, je nutné celý proces registrace opakovat.

Seznam mateřských škol zřizovaných SMZ naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Mateřské školy statutárního města Zlína.

Z důvodu vyšší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání odpovídáme na nejčastější dotazy rodičů:

 

 

1. Je předškolní vzdělávání povinné? Na základě zákona č. 561/2004 Sb.:

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5 § 34a zák. č. 561/2004 Sb.

Povinné předškolní vzdělávání může být realizováno i v jiné mateřské škole, než zřizované obcí nebo svazkem obcí, ta však musí být zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

 

2. Je nutno dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání omlouvat v případě jeho nepřítomnosti?

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

3. Platí pro přijetí dítěte do MŠ školské obvody a spádové MŠ  jako u základních škol?

    Pro mateřské školy od školního roku 2017/2018 platí školské obvody podobně jako u ZŠ, zákonný zástupce však může podat žádost o přijetí svého dítěte  k předškolnímu vzdělávání  do kterékoliv mateřské školy zřizované statutárním městem Zlínem. Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláška o školských obvodech, která je k nahlédnutí na www.zlin.eu, dále bude přehled školských obvodů uveden na plakátech, které budou distribuovány do škol.

 

4. Kdo  může podat žádost o přijetí  k předškolnímu vzdělávání?

    Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte.

 

5. Jaké si s sebou musím přinést doklady?

    Při podání žádosti  je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci

    zákonného zástupce, rodný list dítěte a dále  vyplněnou, zákonnými zástupci podepsanou

    a lékařem potvrzenou žádost.

 

6 . Kdo a na základě čeho rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ?

   O přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy na základě předem stanovených kritérií v souladu se zákonnými předpisy. Tato kritéria, včetně jejich bodového ohodnocení, budou předem zveřejněna.

 

    Přijaty budou pouze děti splňující podmínku § 50, zákona č. 258/2000 Sb.:

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

           

   Termín registrace dítěte v elektronickém systému nemá žádný vliv na jeho přijetí či nepřijetí do MŠ.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru