Česky

Česky

English

menu
zavřít

Sociálně-právní ochrana je tady pro děti, které neměly v životě štěstí

31. 10. 2019

Aktuality

18

Zlín - Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína je odborem, o kterém se v očích veřejnosti moc neví. Přitom řeší zásadní věcí např. v rámci sociálních služeb, sociální práce nebo sociálně-právní ochrany dětí.

Zlín - Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína je odborem, o kterém se v očích veřejnosti moc neví. Přitom řeší zásadní věcí např. v rámci sociálních služeb, sociální práce nebo sociálně-právní ochrany dětí. A právě sociálně-právní ochrana dětí je tématem, o kterém by měla veřejnost vědět mimo jiné v době vysoké rozvodovosti.

V běžném životě bohužel nastávají situace, kdy je potřeba řešit nestabilní rodinné zázemí, neplnění rodičovských funkcí, úpravu styku rodiče s dítětem a mnoho dalších tíživých situací. Děti se neumějí samy bránit, pro jejich ochranu je zde orgán sociálně-právní ochrany.

„Je třeba si uvědomit, že rodiče jsou rovnocennými nositeli rodičovské odpovědnosti, a je v zájmu jejich dětí, když jsou schopni o nich jednat společně a samostatně. Ze zkušenosti lze konstatovat, že přítomnost dalších osob při jednání může rodičovský konflikt vyhrotit, což má následně negativní dopad na zdravý vývoj dětí. Rodičovská odpovědnost je totiž nepřenositelná,“ říká vedoucí Odboru sociálních věcí Jana Pobořilová.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění. Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana se pak zaměřuje zejména na děti,jejichž rodičezemřeli,neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti.Dále se zaměřuje na děti,které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiči a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy.  Zjištění, že dítě vede zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbává školní docházku, požívá návykové látky, páchá trestnou činnost apod., je závažným důvodem pro zásah OSPOD. V neposlední řadě se pak sociálně-právní ochrana zaměřuje na děti,které se opakovaně dopouští útěků od rodičů,na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu a mravní vývoj,které jsou na základě žádosti rodičů umísťovány do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči,čikteré jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů.

„Sociálně-právní ochrana dětí je citlivým tématem, o kterém by se však mělo vědět. Děti musíme chránit od nežádoucích vlivů, které by je mohly nepříznivě zasáhnout do jejich života. Je potřeba říci, že pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí dělají výbornou práci. Tomu odpovídá fakt, že v roce 2018 bylo podáno na práci SPOD celkem 15 stížností, 14 bylo nedůvodných a jedna byla vzata zpět,“ řekla tajemnice Magistrátu města Zlína Helena Eidová.

Všechny obecní úřady mají v agendě sociálně-právní ochrany dětí určité povinnosti, jejich největší díl však spadá na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v našem případě na statutární město Zlín (Magistrát města Zlína). V rámci soudních řízení, ve kterých jsou účastníky řízení nezletilé děti, vykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí zpravidla roli kolizního opatrovníka, tzn., zastupuje je v soudním řízení. Rodiče jsou v zájmu nezletilých dětí vedeni ke smírnému řešení. Bohužel ne vždy je zájem dětí v souladu s přáními a očekáváními rodičů, popř. jednoho z nich.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru