Česky

Česky

English

menu
zavřít

Volby do Zastupitelstva města Zlína

4. 10. 2018

Aktuality

84

Zlín - Na území statutárního města Zlína se ve dnech 5. a 6. října 2018 uskuteční volby do Zastupitelstva města Zlína (volby do Senátu PČR se na území města nekonají)...

img-2783.jpg

Zlín - Na území statutárního města Zlína se ve dnech 5. a 6. října 2018 uskuteční volby do Zastupitelstva města Zlína (volby do Senátu PČR se na území města nekonají).

Volební místnosti se otevřou v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hodin.

Volební místnosti jsou zpravidla totožné s volebními místnostmi jako při volbách v květnu 2018. O případných změnách budou voliči informováni v Oznámení o době a místě konání voleb zveřejněných na území města Zlína.

Voličem pro volby do zastupitelstva města je občan města Zlína za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v tomto městě přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je i občan jiného státu Evropské unie, který má trvalý pobyt ve městě a je zapsán v dodatku seznamu voličů. Volič ve volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, cizinec průkazem o povolení k pobytu, jinak mu nebude hlasování umožněno. Pokud volič nemá platný občanský průkaz nebo mu končí platnost před termínem voleb, ztratí ho nebo mu je odcizen  a nemá platný cestovní pas, může požádat o vydání občanského průkazu na dobu 1 měsíce a tento doklad je vydán na počkání. V tomto případě musí předložit 2 ks fotografie a v případě ztráty a odcizení i rodný list.

Voličské průkazy
Při volbách do zastupitelstva města může volič volit jen ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů podle místa trvalého bydliště. Voličské průkazy se v tomto případě nevydávají.

Hlasovací lístky

Na hlasovacím lístku bude v rámečcích uvedeno 12 názvů volebních stran, které byly zaregistrovány pro volby do Zastupitelstva města Zlína.  Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou.

Voliči obdrží nejpozději do tří dnů přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s informací o způsobu hlasování, tj. do 2. října 2018. V případě nedoručení hlasovacích lístků v termínu je možné se obracet na Českou poštu, telefon 605 225 687 nebo 605 220 734, od 8.00 – 18:00 hod. Voliči, kteří v době roznášení hlasovacích lístků nebudou k dosažení, nemají dostupnou nebo dostatečně označenou poštovní schránku, takže jim nebudou moci být předány hlasovací lístky, mohou si je vyzvednout v Městském informačním a turistickém středisku zlínské radnice, nám. Míru 12, nebo o ně požádat okrskovou volební komisi ve volební místnosti v den voleb.

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva města, který má být v obci volen.

Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva města  má být zvoleno. Do Zastupitelstva města Zlína se volí 41 členů.

Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva města. Pokud má být voleno např. 41 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 41 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 36 hlasů, a to pro kandidáty na prvních 36 místech.

Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správní, evidence obyvatel, L. Váchy 602,  Zlín – Prštné, telefon 577 630 765 nebo 577 630 766, do uzavření seznamu voličů, tj. do 3. 10. 2018 do 16 hodin, a okrskovou volební komisi ve dnech voleb, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Bližší informace k volbám naleznete na www.zlin.eu. Průběžné výsledky po uzavření volebních místností zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách www.volby.cz.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru