Česky

Česky

English

menu
zavřít

Vyhláška stanovuje výjimky ze zákonné doby nočního klidu

17. 1. 2017

Aktuality

411

Zlín – Zkrácení doby nočního klidu v souvislosti s některými celospolečensky významnými akcemi či dny řeší ve Zlíně nová obecně závazná vyhláška. Účinná je od začátku letošního roku.

Foto nočního Zlína  z objektivu Josefa Řezníčka

Zlín – Zkrácení doby nočního klidu v souvislosti s některými celospolečensky významnými akcemi či dny řeší ve Zlíně nová obecně závazná vyhláška. Účinná je od začátku letošního roku.

Doba nočního klidu je vymezena v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jako doba od 22. do 6. hodiny. Uvedené vymezení však neplatí bezvýjimečně, neboť zákon o přestupcích umožňuje obcím stanovit případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena jako kratší, nebo dokonce žádná. Nově tyto případy musí schválit zastupitelstvo.

Donedávna bylo možno tyto případy stanovit v souvislosti s jednotlivými akcemi operativně rozhodnutím rady obce. V důsledku novely zákona o přestupcích, reflektující aktuální judikaturu Ústavního soudu, je však nyní možno toto stanovení provést pouze formou výslovného vymezení případů kratší či žádné doby nočního klidu v obecně závazné vyhlášce obce, kterou dle zákona o obcích schvaluje zastupitelstvo,“vysvětlil Daniel Novák z Odboru právního Magistrátu města Zlína.

S ohledem na podporu společenského života ve Zlíně jsou do vyhlášky zařazeny všeobecně známé a historicky pravidelně konané akce místního, regionálního či nadregionálního významu, mající význam pro kulturní a společenský život města. Patří mezi ně např. Barum Czech Rally, Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, Festival studentských filmů, Zlín Design Week, pálení čarodějnic, majáles, kácení máje, některé pouti apod.). Rovněž jsou zde zařazeny některé celospolečensky významné dny (např. Silvestr, Valentýn, svátek Cyrila a Metoděje, svátek svatého Václava, výročí vzniku republiky).

Konkrétní zkrácení doby nočního klidu město stanovilo vždy s ohledem na charakter akce a jejích návštěvníků. Vycházelo se i z praktických zkušeností s tím, jak dlouho a na jakých místech byly v minulosti tendence účastníků akcí či oslav významných dnů pokračovat ve společenské zábavě i po 22. hodině.

U většiny případů výjimek je začátek doby nočního klidu posunut na 24. hodinu, což považujeme za rozumný kompromis mezi zájmem účastníků akcí a zájmem na zachování pokojného bydlení ostatních občanů,“sdělil Daniel Novák.

V omezeném množství významnějších případů, se kterými se tradičně pojí jejich další pokračování ve večerních hodinách, je pak začátek doby nočního klidu prodloužen do 2. hodiny – jedná se především o Silvestr, Barum Czech Rally či Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež.

U některých akcí je výjimka z doby nočního klidu stanovována jen pro určitou část města, a to s ohledem na to, kde se tyto akce či doprovodné programy s nimi související obvykle realizují.

Seznam vyhláškou povolených výjimek z doby nočního klidu není definitivní a může v průběhu času podléhat dílčím změnám. A to jak ve smyslu rozšiřování seznamu, tak jeho zúžení či dílčích úprav začátku a konce doby nočního klidu.

Již nyní mají někteří pořadatelé požádáno o zařazení svých akcí do seznamu výjimek. Požádat o toto zařazení je obecně možné. Každou žádost ale prověří Kulturní komise RMZ a následně Rada města Zlína a posoudí společenský význam dané akce v porovnání se zájmem na zachování nočního klidu. Není tedy zaručeno, že akce na seznam výjimek nakonec bude zařazena,“uvedla Kateřina Pešatová z Odboru kultury a památkové péče MMZ.

Jak bylo uvedeno výše, zařazení na seznam výjimek je nyní možné pouze formou novelizace příslušné obecně závazné vyhlášky schvalované zastupitelstvem, což s sebou ovšem nese zvýšené časové a procedurální nároky.

Vzhledem k termínům konání zastupitelstva zhruba ve dvouměsíčních intervalech a s ohledem na nutnost předchozího posouzení žádosti, zpracování podkladových materiálů a předběžného projednání radou města doporučujeme žádat o posouzení konkrétní akce alespoň 3 měsíce před jejím plánovaným konáním,“upozornil Daniel Novák.

Plné znění vyhlášky na: www.zlin.eu/vyhlasky-a-narizeni-z-roku-2016-cl-2634.html

 

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru