Česky

Česky

English

menu
zavřít

Jižní Svahy II

Veřejné tábořiště na Podlesí V - projekt "Tvoříme Zlín"NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD veřejného tábořiště Podlesí V

Pro Vaše vlastní bezpečí a bezpečí ostatních osob žádáme o akceptování a dodržování těchto základních podmínek a pravidel při využívání tábořiště:
1) Tábořiště je tvořeno ohništěm a lavičkami. Toto vybavení slouží k možnosti rozdělání ohně a realizaci souvisejících odpočinkových aktivit, nikoli však k nocování.
2) Tábořiště je určeno k bezplatnému užití veřejností a nesmí být bez písemného souhlasu správce využíváno ke komerčním účelům.
3) Tábořiště lze užívat pouze v době od 9:00 do 22:00 hodin.
4) Návštěvníci jsou povinni při užití tábořiště brát ohled na ostatní osoby a nepůsobit nepřiměřený hluk.
5) Návštěvníci využívající ohniště tak činí na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel neodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které návštěvník způsobí sobě nebo třetí osobě.
6) Ohniště nesmí být využíváno v době vyhlášeného zákazu rozdělávání otevřených ohňů.
7) Oheň smí rozdělávat a udržovat pouze svéprávná zletilá osoba. Osoby nezletilé a nesvéprávné mohou rozdělávat a udržovat oheň pouze za stálé přítomnosti svéprávné zletilé osoby, která za ně odpovídá.
8) Na ohništi je možno spalovat pouze suché dřevo, dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí, bez použití jakýchkoliv chemických látek. Jako palivo je možno rovněž použít suchou na zemi ležící klest z veřejného prostranství, popřípadě lesních pozemků, nikoli však dřevo získané kácením či olamováním živých stromů. Na ohništi nesmí být spalovány jiné látky a předměty, jejichž zplodiny mají negativní vliv na kvalitu ovzduší (např. plasty a jiné odpady).
9) Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostoru tábořiště a jeho okolí čistotu a pořádek, zejména si odnést veškeré věci, které zde přinesli, a v souladu správními předpisy zlikvidovat veškerý jimi vytvořený odpad.
10) Návštěvníci jsou povinni se seznámit s tímto řádem a dodržovat jej.

Městská policie Zlín - 156
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155
HASIČI - 150

Případné poškození nahlaste správci.
Provozovatel: statutární město Zlín
Správce: Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína tel.: 577 630 945
21. 5. 2021

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru