Česky

Česky

English

menu
zavřít

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - ZLÍN 2030

Základní informace o strategii

Statutární město Zlín zpracovalo strategický dokument „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030„ s výhledovým horizontem do roku 2035 (dále jen strategie ZLÍN 2030). Tento dokument nahrazuje dosavadní strategii ZLÍN 2020, které skončila platnost. Strategie se aktem schválení stane vrcholným plánovacím dokumentem města, který nastavuje jasné směřování jeho dalšího rozvoje. Bude sloužit jako manažerský nástroj, informační a prezentační nástroj a také jako podklad pro čerpání dotací. Zdůvodnění je rozděleno do tří částí, které postupně představují strukturu a obsah dokumentace, charakterizují její věcné zaměření a podávají informaci o průběhu její tvorby.

Finální dokumentace strategie ZLÍN 2030 byla vypracována v následujícím členění:

A – ZLÍN 2030 (hlavní dokument)

 • 1 Úvod
 • 2 Hlavní analytická zjištění
 • 3 Návrhová část
 • 4 Implementační část
 • 5 Přílohy

B – Analytická část

 • 1 Analýza vnitřního prostředí
 • 2 Analýza vnějšího prostředí
 • 3 Východiska pro návrhovou část
 • 4 Přílohy

Bližší informace k jednotlivým částem dokumentace:

B – Analytická část

Při tvorbě analytické části se vycházelo ze sekundárních dat shromážděných z dostupných databází a dalších informačních zdrojů. Dále byly použity primární data získané anketním šetřením obyvatel města, dotazníkovým průzkumem podnikatelského prostředí a hloubkovými rozhovory se 13 vybranými osobnostmi. Analýza vnitřního prostředí se zaměřila na hodnocení aspektů v jednotlivých tematických oblastech, které korespondovaly se zaměřením pracovních skupin. V rámci analýzy vnějšího prostředí byly identifikovány vnější vlivy a rizika, které ovlivňují, nebo budou ovlivňovat město Zlín. Analytická část sloužila také jako východisko pro návrhovou část.

A – ZLÍN 2030 (hlavní dokument)

Hlavní dokument je členěn do kapitol Úvod, Hlavní analytická zjištění, Návrhová část a Implementační část.

 • V kapitole Úvod je charakteristika města a jeho historického vývoje, důvody pořízení strategie, její stručná charakteristika a informace o metodice a procesu její tvorby.
 • V kapitole Hlavní analytická zjištění je stručné shrnutí hlavních analytických poznatků a je identifikován rozvojový potenciál města dle 6 tematických oblastí.
 • Návrhová část definuje strategickou změnu, tj. cílový stav a cestu k jeho dosažení. Na globální vizi a globální cíl navazuje 6 tematických oblastí, pro které jsou definovány dílčí vize a strategické cíle. Ty jsou na nižších úrovních rozpracovány do 20 priorit a ty následně do 65 opatření. Jednotlivá opatření řeší určitá témata či problémy, navrhují jejich řešení prostřednictvím konkrétních aktivit a typových projektů.
 • Implementační část definuje řídící strukturu a procesy pro naplňování strategie ZLÍN 2030 - stanovuje role a odpovědnosti zapojených aktérů, zavádí postup tvorby a vyhodnocování ročních Akčních plánů rozvoje města, monitoring naplňování strategie a definuje 34 měřitelných ukazatelů včetně cílových hodnot.

Z věcného hlediska se napříč dokumenty strategie ZLÍN 2030 promítá 6 tematických oblastí:

 • A - Kvalita života
 • B - Vzdělávání
 • C - Bezpečnost
 • D - Doprava a technická infrastruktura
 • E - Územní plánování a urbanismus
 • F - Vstřícné město

Dokumenty ke stažení ze složky Základní informace o strategii

Předpokládaný harmonogram tvorby strategie

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zadání pro zpracovatele - popis předmětu zakázky

0.75MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru