menu
zavřít

Symboly a ocenění města

Cena města Zlína

ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Statut Ceny města Zlína

(1) Cena města Zlína (dále i Cena) je udělována na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne 30. 3. 1993.

(2) Toto ocenění je uvedeno ve Směrnici o symbolech, oceněních a o jednotném vizuálním stylu města č. 1/2015. Statut je základním dokumentem obsahujícím veškerá pravidla týkající se tohoto ocenění a je schvalován Zastupitelstvem města Zlína.

Článek 2
Závaznost

(1) Tento statut je závazný pro členy Zastupitelstva města Zlína (dále „ZMZ") a zaměstnance statutárního města Zlína organizačně zařazené do Odboru kanceláře primátora MMZ.

ČÁST II.

Článek 3
Podmínky udělení Ceny

(1) O udělení Ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Zlína 1x ročně.

(2) Nositelem Ceny se může stát na základě podaného návrhu:
a) fyzická osoba starší 30 let, která žije či žila ve Zlíně, a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů našeho města, šířila či šíří jméno Zlína doma i ve světě,

b) právnická osoba, má-li sídlo ve Zlíně nejméně tři roky před dnem, do kterého musí být učiněno podání návrhu na Cenu města Zlína a její činnost má podstatný přínos pro obohacení života města,

c) ocenění in memoriam může být uděleno pouze fyzické osobě formou čestného vyhlášení, a to v případě, že k úmrtí došlo po návrzích na udělení Ceny v době od 1. 12. do 3. 4.

(3) Nositelem Ceny města Zlína nemůže být současný člen Zastupitelstva města Zlína a vedoucí zaměstnanci města, příspěvkových, obecně prospěšných a obchodních organizací zřizovaných a založených městem.

(4) V každém roce může být udělena Cena nejvýše dvěma navrženým osobám.

(5) Cena je každoročně udělována k 3. dubnu – dni narození Tomáše Bati. Cenu předává primátor města Zlína nebo jím pověřený zástupce zpravidla v obřadní síni zlínské radnice za účasti pozvaných hostů 3. dubna nebo nejbližší možný den následující po 3. dubnu.

(6) Ocenění je spojeno s předáním výtvarného symbolu se znakem města Zlína a finanční odměnou ve výši 50.000,-- Kč. Při ocenění in memoriam nejbližší příbuzní zesnulého nositele Ceny převezmou pouze výtvarný symbol.

Článek 4
Podání návrhů

(1) Návrhy na udělení Ceny mohou podávat fyzické a právnické osoby.

(2) Informaci o možnosti podávat návrhy na udělení Ceny zveřejní Magazín Zlín a webové stránky statutárního města Zlína v měsících září – prosinec příslušného roku.

(3) Podání musí být písemné nebo elektronické prostřednictvím online formuláře a adresované sekretariátu primátora/ky. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

(4) Z podání musí být patrné, kdo je činí a koho a proč navrhuje na Cenu. Fyzická osoba uvede své jméno a trvalé bydliště, případně adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování. Informace o nominované osobě musejí obsahovat:

a) v případě fyzické osoby: jméno, datum narození, trvalé bydliště, případně jinou adresu pro doručování, stručný životopis a popis jejího přínosu k rozvoji města Zlína,

b) v případě právnické osoby: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování, stručnou historii a popis přínosu právnické osoby k rozvoji města Zlína.

(5) Podání může být učiněno v průběhu celého kalendářního roku, nejpozději do 31. prosince aktuálního roku, k později podaným nominacím nebude přihlíženo. Při posouzení sporných případů podání rozhoduje razítko pošty nebo razítko podatelny MMZ.
(6) Návrh na udělení Ceny může být podán opakovaně, pokud Cena navrhované osobě již nebyla udělena.

(7) Všechny údaje obsažené v podání jsou považovány za důvěrné ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek 5
Vyhodnocení návrhů

(1) Návrhy na udělení Ceny zpracuje Odbor kanceláře primátora MMZ a zašle je elektronicky nejpozději do 10. ledna následujícího roku zastupitelům města Zlína. Zastupitelé města předloží nejpozději do 20. ledna písemně na předepsaném formuláři nebo elektronicky svoji nominaci na udělení Ceny vedoucímu Odboru kanceláře primátora MMZ. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Každý zastupitel má právo předložit jeden návrh.

(2) Odbor kanceláře primátora MMZ zpracuje výsledky nominací a předloží je ke schválení ZMZ na nejbližším zasedání. Současně neprodleně zašle kandidátům navrženým zastupiteli dopis s informací, že byli nominováni na Cenu města Zlína a požádá je, aby nejpozději do konce ledna vyjádřili písemně nebo e-mailem se svojí nominací souhlas.

(3) K hlasování budou předloženy ty nominace, které dosáhnou nejméně počtu 11 hlasů. Ti z kandidátů, kteří obdrží nejméně 11 hlasů, budou zařazeni do tajného hlasování. Hlasuje se vhozením hlasovacího lístku do hlasovací urny. Každý zastupitel může udělit maximálně dva hlasy.

(4) Pokud v tajném hlasování získají někteří z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, je jim pro daný rok udělena Cena města Zlína. Pokud nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, nebude Cena města Zlína pro daný rok udělena.

Článek 6
Ostatní ustanovení

(1) Stávající nositelé Ceny města Zlína budou v den udělení Ceny pozváni primátorem/ primátorkou města na přátelské setkání a slavnostní akt předání Ceny města Zlína.

(2) Slavnostní ceremoniál předávání Ceny města Zlína a setkání nositelů CMZ organizačně zajišťuje Odbor kanceláře primátora MMZ.

ČÁST III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

(1) Za aktuálnost tohoto statutu odpovídá Odbor kanceláře primátora.

(2) Tento statut zrušuje a nahrazuje Statut Ceny města Zlína schválený Zastupitelstvem města Zlína dne 06. 09. 2007 č. usn. 42/7Z/2007.

(3) Schváleno usnesením ZMZ č. 92/18Z/2017 ze dne 11.05. 2017.

(4) Tento statut nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti od 01.06. 2017.

Zlín 11. 05. 2017

MUDr. Miroslav Adámek
primátor města Zlína

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru