Česky

Česky

English

menu
zavřít

Symboly a ocenění města

Cena města Zlína

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tento Statut Ceny města Zlína (dále jen i „Statut“) stanovuje pravidla týkající se Ceny města Zlína (dále jen i „Cena“) udělované na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne 30.03.1993.
 2. Tento Statut je závazný pro členy Zastupitelstva města Zlína a zaměstnance statutárního města Zlína organizačně zařazené do Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Zlína.

Článek 2
Podmínky udělení Ceny

 1. O udělení Ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Zlína 1x za kalendářní rok.
 2. Nositelem Ceny se může stát na základě podaného návrhu:
  1. fyzická osoba starší 30 let, která žije či žila ve městě Zlíně, a významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti, významně působila ve prospěch občanů města Zlína, případně šířila či šíří jeho dobré jméno doma i v zahraničí,
  2. právnická osoba, která má sídlo ve městě Zlíně nejméně tři roky před dnem, do kterého musí být učiněno podání návrhu na Cenu, a jejíž činnost má podstatný přínos pro obohacení života města Zlína,
  3. fyzická osoba in memoriam, které může být Cena udělena pouze formou čestného vyhlášení, a to v případě, že k úmrtí došlo po návrzích na udělení Ceny v době od 1. prosince do 3. dubna příslušného kalendářního roku.
 3. Nositelem Ceny nemůže být:
  1. člen Zastupitelstva města Zlína, kterému nezanikl mandát,
  2. vedoucí zaměstnanci statutárního města Zlína.
 4. V jednom kalendářním roce může být udělena Cena nejvýše dvěma navrženým osobám.
 5. Cena je každoročně udělována k 3. dubnu, který je dnem narození Tomáše Bati, případně k nejbližšímu pracovnímu dni následujícímu po 3. dubnu. O konkrétním datu udělení Ceny rozhodne Rada města Zlína.
 6. Cenu předává primátor statutárního města Zlína nebo jím pověřená osoba zpravidla v obřadní síni zlínské radnice za účasti pozvaných hostů.
 7. Udělení Ceny je spojeno s předáním výtvarného symbolu se znakem statutárního města Zlína a finanční odměnou ve výši 50 000 Kč. Při ocenění fyzické osoby in memoriam se předává pouze výtvarný symbol nejbližším příbuzným této osoby.

Článek 3
Podání návrhů

 1. Návrhy na udělení Ceny mohou podávat fyzické i právnické osoby.
 2. Informace o možnosti podávat návrhy na udělení Ceny se zveřejňují v Magazínu Zlín, na webových stránkách statutárního města Zlína a na některých sociálních sítích v měsících září – prosinec  příslušného kalendářního roku.
 3. Podání návrhu (dále jen „podání“) musí být písemnou formou, a to v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím online formuláře, adresované Odboru kanceláře primátora. Za správnost údajů obsažených v podání odpovídá navrhovatel.
 4. Z podání musí být patrné, kdo jej činí a koho a proč navrhuje na Cenu. Fyzická osoba uvede své jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu, případně adresu pro doručování, a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu). Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, IČO nebo obdobný údaj, adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za společnost a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu). Informace o nominované osobě musejí obsahovat:
  1. v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu), jsou-li navrhovateli známy, stručný životopis a popis jejího přínosu k rozvoji města Zlína,
  2. v případě právnické osoby: název nebo obchodní firmu, IČO nebo obdobný údaj a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu), jsou-li navrhovateli známy, a stručnou historii a popis přínosu právnické osoby k rozvoji města Zlína.
 5. Podání může být učiněno v průběhu celého příslušného kalendářního roku, až do 31. prosince, k později podaným nominacím nebude přihlíženo, přičemž postačí podání v této lhůtě prokazatelně odeslat statutárnímu městu Zlínu.
 6. Návrh na udělení Ceny může být podán opakovaně, pokud Cena navrhované osobě již nebyla udělena.
 7. Všechny údaje obsažené v podání budou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 4
Vyhodnocení návrhů

 1. Mezi návrhy na udělení Ceny budou automaticky zahrnuty návrhy neoceněných kandidátů z předchozích 2 kalendářních let, kteří získali v příslušném kalendářním roce alespoň 2 nominace členů Zastupitelstva města Zlína.
 2. Návrhy na udělení Ceny zpracuje Odbor kanceláře primátora a zašle je elektronicky nejpozději do 10. ledna následujícího kalendářního roku členům Zastupitelstva města Zlína, kteří předloží nejpozději do 20. ledna písemně na předepsaném listinném formuláři nebo elektronicky svoji nominaci na udělení Ceny vedoucímu Odboru kanceláře primátora. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Každý člen Zastupitelstva města Zlína má právo vybrat a předložit jednu nominaci z návrhů na udělení Ceny.
 3. Odbor kanceláře primátora zpracuje výsledky bez zbytečného odkladu, zašle kandidátům navrženým členy Zastupitelstva města Zlína dopis s informací, že byli nominováni na Cenu a požádá je, aby nejpozději do konce ledna vyjádřili písemně (v listinné či elektronické formě) souhlas se svojí nominací.
 4. V případě, že kandidát nevyjádří v daném termínu souhlas se svojí nominací, Odbor kanceláře primátora bude o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Radu města Zlína a tato nominace nebude předložena k hlasování Zastupitelstva města Zlína.
 5. Odbor kanceláře primátora předloží výsledky nominací s uděleným souhlasem kandidátů ke schválení Zastupitelstvu města Zlína na jeho nebližším zasedání. K tajnému hlasování Zastupitelstva města Zlína budou předloženi ti kandidáti, kteří dosáhli nejméně počtu 11 nominací. V případě, že žádný z kandidátů neobdržel nejméně 11 nominací členů Zastupitelstva města Zlína, bude Odbor kanceláře primátora informovat členy Zastupitelstva města Zlína na jeho nejbližším zasedání formou informačního materiálu o neudělení Ceny pro příslušný kalendářní rok.
 6. Hlasuje se vhozením hlasovacího lístku do hlasovací urny. Každý člen Zastupitelstva města Zlína může udělit maximálně dva hlasy různým kandidátům. Pokud v tajném hlasování získají někteří z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Zastupitelstva města Zlína, je jim pro daný rok udělena Cena. Pokud nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Zastupitelstva města Zlína, nebude Cena pro daný rok udělena.

Článek 5
Ostatní ustanovení

 1. Stávající nositelé Ceny budou v den udělení Ceny pozváni primátorem města Zlína na setkání s nositeli Ceny a slavnostní ceremoniál předání Ceny.
 2. Slavnostní ceremoniál předávání Ceny a setkání jejich nositelů organizačně zajišťuje Odbor kanceláře primátora.
 3. Slavnostní ceremoniál předání Ceny bude pro veřejnost přenášen online na webových stránkách statutárního města Zlína, bude pořízen jeho audiovizuální záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách statutárního města Zlína po dobu 1 měsíce a předán i novým nositelům Ceny.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

 1. Za aktuálnost tohoto Statutu odpovídá Odbor kanceláře primátora.
 2. Vedoucí útvarů, pro které je tento statut závazný, jsou povinni seznámit všechny podřízené zaměstnance s tímto statutem, včetně případných pozdějších změn, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce.
 3. Porušení povinností stanovených tímto statutem bude posuzováno jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
 4. Jsou-li v tomto statutu zmiňovány právní, interní nebo jiné předpisy, jedná se vždy o jejich aktuálně účinné znění nebo předpisy, jimiž byly nahrazeny.
 5. Tento Statut ruší Statut 12/ST/2017 schválený dne 11.05.2017 usnesením ZMZ č. 92/18Z/2017.
 6. Tento Statut byl schválen usnesením ZMZ č. 51/27Z/2022 ze dne 08.09.2022.
 7. Tento Statut nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti od 01.10.2022.

 

Zlín 08.09.2022

 

 

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor města Zlína

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru