Česky

Česky

English

menu
zavřít

Cena města Zlína

Seznam nositelů

1993 

prof. Vladimír Karfík  -  narozen 1901    zemřel 1996
Cena byla udělena za dlouholetou tvůrčí architektonickou práci pro rozvoj města, kterou vtiskl městu Zlínu osobitý architektonický ráz.

Josef Vaňhara  - narozen 1907    zemřel 1997
Cena mu byla udělena za celoživotní práci pro rozvoj města, za zásluhy o vysokou úroveň zlínské ediční činnosti, za věrnost demokratickým principům novinářské etiky a občanským postojům v období totality. 

Ing. Miroslav Zikmund  -  narozen 1919  zemřel 2021
Cena mu byla udělena za popularizaci Československa v poválečném světě při společných cestách s Jiřím Hanzelkou, za literární publicistickou a filmovou tvorbu, která je výraznou součástí osobité podoby kulturního prostředí města, za věrnost městu Zlínu a veřejnou podporu jeho pozitivních aktivit. 

1994

Anežka Navrátilová  -  narozena 1935    zemřela 1998
Cena jí byla udělena za více než pětadvacetiletou práci s dětmi a mládeží v oblasti amatérského divadla, za snahu o formování jejich estetického cítění a tím také za účast při zvyšování kulturní úrovně obyvatel našeho města.

PhDr. Karel Pavlištík, CSc.  -  narozen 1931 zemřel 2018  
Cena mu byla udělena za celoživotní práci věnovanou folkloru, zejména při uchování památek lidové výroby, za nemalý podíl na kulturním i politickém rozvoji města Zlína, za rozsáhlou publikační činnost, která vyvrcholila vydáním knihy Domácká výroba dřevěného nářadí na Podřevnicku a za šíření vědomí skutečných životních hodnot.

Prof. František Bobák  -  narozen 1926  zemřel 2008
Cena mu byla udělena za celoživotní pedagogickou práci v duchu demokratického smýšlení a za bohatou publicistickou činnost svědčící o jeho mravní a společenské autoritě.

1995

Doc. MUDr. Karel Kuběna,CSc.  -  narozen 1927  zemřel 2019
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci ve službách lidem, za vynikající pracovní výsledky v oblasti očního lékařství, kde se svou pílí, neúnavným studiem, vynalézavostí a prací stal špičkovým odborníkem uznávaným v medicíně u nás i v zahraničí, za vzorný lidský přístup k pacientům - občanům našeho města za dobu 25letého působení lékaře a primáře v Baťově nemocnici ve Zlíně.

1996

PhDr. Michal Plánka  -  narozen 1917    zemřel 2007 
Cena mu byla udělena za jeho významný přínos rozvoji kulturního života města celoživotní prací ve zlínské galerii výtvarných umění.

MUDr. Rostislav Lukaštík  -  narozen 1926   zemřel 2007
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci ve službě lidem při péči o jejich zdraví v oboru interního a kardiologického lékařství, za lidsky vnímavý a zodpovědný přístup k pacientům a za vynikající výsledky v uvedeném oboru medicíny.

1997

Prof. Ing. Otakar Kaštánek, DrSc.  -  narozen 1913    zemřel 1999
Cena mu byla udělena za vynikající přínos rozvoji moderní metalurgie v Československé republice, za celoživotní výzkumnou, vývojovou a pedagogickou práci v tomto oboru.

MUDr. Oldřich Calábek  -  narozen 1930
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci ve službě lidem při péči o jejich zdraví v oboru chirurgie. Za založení urologie jako samostatného oboru v Baťově nemocnici a výchovu specialistů v tomto oboru.

Hana Chrastinová  -  narozena 1957 
Cena jí byla udělena za dlouholetou, nezištnou a společensky nesmírně záslužnou práci pro opuštěné děti. Za obětavost, kterou věnuje výchově romských a zdravotně postižených dětí, kterým jejich vlastní rodiče nebyli schopni dát lásku a teplo domova.

1998

Mgr. Zdena Dubanská  -  narozena 1932 
Cena jí byla udělena za její zásluhy o vybudování progresivního pedagogického, sociálního a kulturního systému umožňujícího účinnou společenskou integraci handicapované mládeže, za trvalou péči o postižené děti a za její významný osobní přínos rozvoji speciální pedagogiky v České republice v uplynulých čtyřiceti letech.

Miloslav J. Sousedík  -  narozen 1910    zemřel  2003
Cena mu byla udělena za celoživotní literární dílo, kterým oslavil svůj rodný kraj a lid a přispěl k hlubšímu poznání lidové kultury a tradic Valašska, za obětavou výchovnou práci učitelskou v duchu demokratických ideálů.

P. Karel Tinka  -  narozen 1920 zemřel 2011
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci při výchově mládeže v duchu křesťanských mravních ideálů, které svým statečným postojem navzdory pronásledování totalitním režimem vždy zastával a stal se tak mravní a společenskou autoritou.

1999

Ing. Jiří Hanzelka  -  narozen 1920    zemřel  2003
Cena mu byla udělena za významnou propagaci naší země na společných cestách světem s ing. M. Zikmundem. Za podporu vzájemné úcty a respektu mezi národy obsaženou v jejich publicistickém díle. Za trvalý vztah k městu Zlínu, který projevil mimo jiné společným darem objektu dodnes sloužícího postiženým dětem a archivu, jenž se stal základem pozoruhodné expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy.

Josef Pinkava  -  narozen 1919    zemřel 2006
Cena mu byla udělena za celoživotní dílo v oblasti hraných filmů pro děti a mládež ve zlínském filmovém studiu, za úspěšnou propagaci této tvorby na světových přehlídkách a za zásluhu o Festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

2000

Akad. arch. Zdeněk Plesník  -  narozen 1914    zemřel  2003
Cena mu byla udělena za jeho významný přínos české architektuře, za originální spojení architektonické estetiky s průmyslově technologickými požadavky, za důstojnou prezentaci moderní zlínské architektury v jiných městech republiky i v zahraničí.

Prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.  -  narozen 1938   
Cena mu byla udělena za světově uznávaný vědecký přínos řešení soudobých ekologických problémů objevem progresivních postupů při zpracování koželužského odpadu, za vynikající reprezentaci města Zlína v mezinárodním vědeckém fóru.

2001

Jaroslav Bílý  -  narozen 1935    zemřel 2010
Cena mu byla udělena za dlouholetou činnost ve Velkém dechovém orchestru, za rozvoj kultury v našem městě a za šíření a reprezentaci naší kultury v zahraničí. 

2002

Lubor Tokoš  -  narozen 1923    zemřel 2003
Cena mu byla udělena za vynikající výsledky v oboru hereckém, ale i výtvarném a v oboru umění slovesného. Svým působením ve zlínském divadle se přičinil o jeho vysokou úroveň. Za celoživotní vynikající umělecké výsledky v divadle, filmu a dabování uměleckých děl byl oceněn nejvyššími státními cenami. 

MUDr. Velimír Macharáček  -  narozen 1915   zemřel 2010
Cena mu byla udělena za celoživotní tvůrčí a vysoce odbornou práci při zakládání, organizaci, vedení oboru dermatologie, venerologie a kosmetiky ve Zlíně, za obětavé působení při teoretické i praktické výchově budoucích zdravotních sester a kosmetiček, s přihlédnutím k jeho morální společenské angažovanosti, kterou už v mládí projevil jako příslušník anglické armády v bojích proti fašismu za 2. světové války i v dalším životě a práci lékaře a pedagoga.

2003

Alois Skoumal  -  narozen 1933  zemřel 2010
Cena mu byla udělena za významný přínos pro rozvoj hudební kultury ve Zlíně a za zásluhy o estetickou výchovu zlínské mládeže od roku 1958 dodnes.

2004

František Nikl  -  narozen 1933    zemřel 2005
Cena mu byla udělena za významný přínos v oblasti pedagogické, výtvarné a  oblasti výtvarných realizací v architektuře.

2005

Drahomíra Budínová  -  narozena 1922   zemřela 2015
Cena ji byla udělena za významný přínos v oblasti rozvoje hudební kultury ve Zlíně a celoživotní pedagogickou činnost v oblasti hudební výchovy dětí a mládeže, zejména folkloru.  

Jiří Novotný  -  narozen 1936  zemřel 7.7.2018  
Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci spojenou se zlínskou filmovou tvorbou, zejména  za uchování tradice zlínských filmových festivalů,  dále za pedagogickou činnost a za spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy.

2006

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.  -  narozen 1931  zemřel 3.7.2018
Cena mu byla udělena za to, že se výraznou a rozhodující měrou zasloužil o rozvoj interního lékařství a zvláště pak diabetologie nejen v našem městě, regionu, republice, ale i v měřítku mezinárodním.

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.  -  narozen 1948
Cena mu byla udělena za osobní podíl na vzniku Univerzity Tomáše Bati a jejím dalším rozvoji, který řadí Zlín k významným univerzitním městům. 

2007

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.  -  narozen 1965
Cena mu byla udělena za záslužnou práci v oboru očního lékařství.

2008

Ing. arch. Ivan Bergmannnarozen 1946
Cena mu byla udělena za nepřehlédnutelné architektonické dílo pro město Zlín.

Miloslav Regnernarozen 1950
Cena mu byla udělena za dlouholetou činnost v motoristickém sportu a vedení Barum Rallye.

2009

Cena města Zlína nebyla udělena. 

2010

Ing. Antonín Bajaja – narozen 1942
Cena mu byla udělena za literární tvorbu, kterou propaguje a zviditelňuje město Zlín.

2011

Lubomír Morávek - narozen 1935
Cena mu byla udělena za jeho rozsáhlou činnost na zlínské amatérské hudební scéně

2012

Mgr. Ivo Klika - narozen 1942
Cena mu byla udělena za jeho dlouholetý osobní podíl na rozsáhlém rozvoji ZOO a Zámku Zlín – Lešná.

2013

Jaroslav Kovanda - narozen 1941
Cena mu byla udělena za celoživotní všestrannou uměleckou tvorbu a rozvoj svébytných forem kulturního života ve Zlíně.

2014

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o. p . s .
Cena jí byla udělena za mimořádně úspěšnou reprezentaci v oblasti hudební kultury.

2015

JUDr. Josef Holcman – narozen 1952
Cena mu byla udělena za rozsáhlou literární a publikační činnost, dlouholetou podporu lidových tradic a za dobrovolnou činnost v oblasti mládežnického sportu – fotbalu.

2016

Cena města Zlína nebyla udělena

2017

Josef Ruszeláknarozen 1938
Cena mu byla udělena za celoživotní výtvarnou a ediční činnost a za rozsáhlé mnohostranné kulturní aktivity.

2018

prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE - narozena 1939
Cena města Zlína jí byla udělena za celoživotní dílo v oboru architektury, za její nesmazatelnou architektonickou stopu v rodném městě Zlíně, k němuž se vždy hrdě hlásila a svými úspěchy po celém světě šířila jeho věhlas.

2019

František Makeš, Ph.D - narozen 1931
Cena města Zlína mu byla udělena za významný přínos k záchraně evropského kulturního dědictví, konkrétně objevil biochemické metody využití enzymů při restaurování a analýzách uměleckých děl.

2020

MUDr. Anna Gregorovánarozena 1942
Cena města Zlína jí byla udělena za celoživotní práci a významný přínos v oboru diabetologie.

2021

Mgr. Bohumil Galásek -  narozen 1938
Cena mu byla udělena za celoživotní pedagogickou činnost, významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za pečlivou a soustavnou práci při vedení kroniky města Zlína.

Petr Chmela -  narozen 1965
Cena mu byla udělena za velký přínos v rámci regionu Zlínsko v oblasti sociální a ekonomické a za šíření dobrého jména města Zlína nejen u nás, ale i v zahraničí.

2022

Ing. Alois Láznička -  narozen 1936
Cena mu byla udělena za za celoživotní práci zaměřenou na vývoj a výrobu obuvi a současně za výbornou reprezentaci města Zlína a České republiky v orientačním běhu, za rozvoj orientačního běhu ve Zlíně a za práci s mládeží.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru