Česky

Česky

English

menu
zavřít

Kostelec

Komise MČ

Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání 27. 3. 2008 schválilo záměr nastolení nových forem spolupráce s místními částmi. Ze strany statutárního města Zlína se jednalo především o podporu vzniku komisí místních částí a jmenování jednotlivých členů zastupitelstva do konkrétních místních částí (viz záložka "jmenovaní členové ZMZ") s cílem zlepšení komunikace občanů jednotlivých částí města Zlína s volenými orgány.

Postupnými kroky bylo v období 2008 - 2009 zřízeno třináct komisí místních částí v tzv. příměstských lokalitách města: Jaroslavice, Kostelec, Kudlov, Lhotka a Chlum, Louky, Lužkovice, Malenovice, Mladcová, Příluky, Salaš, Štípa, U Majáku a Filmové ateliéry a Velíková. S větším časovým odstupem, a to v roce 2016, vznikla Komise místní části Prštné. Jedinou příměstskou lokalitou, kde komise nevznikla, je místní část Klečůvka.

Komise místních částí jsou dobrovolnými iniciativními seskupeními občanů místních částí a jsou poradními orgány Rady a Zastupitelstva města Zlína. Jejich zřízení a jmenovité složení schvaluje usnesením Zastupitelstvo města Zlína. Ze svých jednání komise vyhotovují zápisy (viz záložka "zápisy a priority") a úkoly vyplývající z jednotlivých jednání jsou evidovány a jejich plnění je průběžně sledováno. Tajemníky komisí jsou ustaveni pracovníci kanceláří místních částí, kteří obstarávají organizačně technické a administrativní práce související s činností komisí (viz záložka "úřední hodiny v místní části").

Statut komisí místních částí stanovuje pravidla pro zřízení komisí, jejich organizační strukturu, náplň činnosti a v neposlední řadě stanovuje práva a povinnosti komisí místních částí. Jednací řád komisí upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění úkolů. V případě přidělení finančních prostředků určených pro vyčleněné místní části má komise právo stanovit pořadí priorit akcí, přičemž se řídí metodikou schvalovanou radou města a úzce spolupracuje s kompetentními odbory MMZ. Rozpočtového krytí jednotlivých priorit následně schvaluje orgán obce.

Od roku 2009 jsou pro uvedené místní části vyčleňovány v rozpočtu města Zlína na příslušný kalendářní rok finanční prostředky v celkovém objemu 25 mil. Kč, které jsou následně rozdělovány dle počtu obyvatel příslušné místní části k 1. 1. daného roku. Přidělené finanční prostředky jsou použity k pokrytí potřeb jednotlivých místních částí.

Záměrem uvedených kroků je kromě řešení prioritních požadavků jednotlivých lokalit i rozšíření spolupráce města s občany místních částí, zkvalitnění komunikace a zapojení obyvatel do řízení města včetně zvýšení veřejné kontroly.

Členové komise místní části

Předseda:
Marcela Koutná

Členové:
MUDr. Stanislav Červenka
Leo Doležel
Ing. arch. Jiří Jílek
Miroslava Směšná
Petr Staněk
Vlastimil Oulehla
Ing. Aleš Žabčík

Tajemnice:
Marta Mikulíková

Dokumenty ke stažení ze složky Statut komisí místních částí

Statut komisí místních částí.pdf

0.61MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 1 - Jednací řád komisí místních částí.pdf

0.28MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 2 - Hranice působnosti komisí místních častí.pdf

0.26MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru