Česky

Česky

English

menu
zavřít

Povinně zveřejňované informace

Nejdůležitější zákony

Přehled nejdůležitějších předpisů

Číslo zákona Název
Zákon 36/1960 Sb. O územním členění státu
Zákon 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním
Zákon 97/1963 Sb. O mezinárodním právu soukromém a procesním
Zákon 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce
Zákon 500/2004 Sb. O správním řízení (správní řád)
Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon 329/2011 Sb. O poskytování dávek osobám ze zdravotním postižením a o změně dalších zákonů
Zákon 85/1990 Sb. O právu petičním
Zákon 200/1990 Sb. O přestupcích
Zákon 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím
Zákon 526/1990 Sb. O cenách
Zákon 561/2004 Sb. Školský zákon
Zákon 186/2016 Sb. O hazardních hrách
Zákon 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon 570/1991 Sb. O živnostenských úřadech
Zákon 255/2012 Sb. O kontrole
Zákon 553/1991 Sb. O obecní policii
Zákon 563/1991 Sb. O účetnictví
Zákon 229/1991 Sb. O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zeměděl. majetku
Zákon 172/1991 Sb. O přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Zákon 110/2006 Sb. O životním a existenčním minimu
Zákon 111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi
Zákon 23/1991 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon 104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte
Zákon 273/2008 Sb. O Policii ČR
Zákon 17/1992 Sb. O životním prostředí
Zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny
Zákon 93/2004 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
Zákon 256/2013 Sb. O katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon 334/1992 Sb. O ochraně ZPF
Zákon 280/2009 Sb. Daňový řád
Zákon 358/1992 Sb. O notářích
Zákon 634/2004 Sb. O správních poplatcích
Zákon 3/1993 Sb. O státních symbolech ČR
Zákon 21/2006 Sb. O ověřování
Zákon 186/2013 Sb. O státním občanství ČR
Zákon 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Zákon 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek
Zákon 269/1994 Sb. O Rejstříku trestů
Zákon 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)
Zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 Zákon 187/2016 Sb. O dani z hazardních her

Zákony ČR

Úplné znění zákonů je možno získat na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Možno stáhnout ve formátu PDF (číslo zákona se nachází pod položkou "Částka xx"

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru