Česky

Česky

English

menu
zavřít

Starostové a primátoři města Zlína

od r. 1990

1990

Jiří KladníčekJiří Kladníček
Narodil se 19. 10. 1932 ve Zlíně. Před příchodem na radnici pracoval jako bezpečnostní technik na generálním ředitelství Českých závodů gumárenských a plastikářských. Byl prvním a také posledním představitelem Zlína, který po sametové listopadové revoluci zastával funkci předsedy MěNV. Do této funkce byl jako nestraník zvolen dne 9. 1. 1990. Za jeho působení začaly do samosprávy Zlína znovu pronikat demokratické principy a začala postupná obměna zaměstnanců úřadu. Dne 24. 11. 1990 se konaly řádné komunální volby, jimiž celostátně skončila téměř půlstoletá činnost národních výborů všech stupňů a obnovila se činnost městských a obecních úřadů. Funkční období posledního předsedy MěNV Zlín skončilo zvolením prvního zlínského primátora dne 11. 12. 1990.

1990

Rudolf VeselýRudolf Veselý
Narodil se ve Zlíně 5. 9. 1946. Jako chemický inženýr pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně, před zvolením primátorem města jako náměstek ředitele. V listopadu 1990 byl zvolen členem Zastupitelstva města Zlína za Občanské fórum a 11. 12. 1990 byl zvolen primátorem. Z funkce primátora odstoupil dne 28. 12. 1990 po medializaci pozitivní lustrace. Po deseti letech byl tento signatář Charty 77 a spoluiniciátor založení Občanské fóra ve Zlíně definitivně očištěn výnosem Městského soudu v Praze v lednu 2000: Ing. R. V. byl neoprávněně evidován jako osoba uvedená v ust. § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 451/1991 Sb. vmateriálech Státní bezpečnosti.

1990 - 1994

Jaromír SchneiderJaromír Schneider
Narodil se 16. 1. 1940 ve Zlíně. Původním povoláním je elektroinženýr. Pracoval jako vedoucí projekčního oddělení Barumprojektu. Členem Zastupitelstva města Zlína za Československou stranu lidovou byl zvolen v listopadu 1990, na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 10. 1. 1991 byl zvolen primátorem města. Představitelé Zlína v tomto období cílevědomě usilovali o zachování, resp. znovuobnovení typického baťovského vzhledu města. Části některých obytných čtvrtí i průmyslového areálu se staly památkovou zónou. Náměstí Míru bylo nově vydlážděno. Dům původně určený pro okresní sekretariát KSČ získal účelnější poslání, byl přebudován pro potřeby Fakulty technologické, která tehdy byla součástí brněnského Vysokého učení technického. Přeměnou prošly městské organizace, např. dopravní podnik, technické služby či pohřebnictví. Jako jeden z prvků demokratického řízení a zapojování občanů do rozhodování o záležitostech města byly v příměstských částech města zřízeny tzv. úřadovny. Zlín zažíval ekonomický boom a patřil v té době k městům s nejnižší nezaměstnaností v Československu, resp. v České republice. V roce 1994 začal Zlín jako uznání zásluh osobností působících v různých oborech lidské činnosti udělovat Cenu města Zlína. Jaromír Schneider ve funkci primátora setrval do 6. 12. 1994, poté zastával funkci prvního náměstka primátora. V letech 1996 - 1997 byl členem Vlády České republiky, nejprve jako ministr hospodářství, pak jako ministr pro rozvoj regionů, měst a obcí.

1994 - 1998

Vladimír DaťkaVladimír Daťka
Narodil se 27. 8. 1945 v Brně. Je chemickým inženýrem. Pracoval hlavně v oblasti marketingu. V roce 1990 byl zvolen zastupitelem za Občanské fórum, v roce 1994 za Občanskou demokratickou stranu. V té době byl obchodním náměstkem výrobního družstva Integra. Primátorem Zlína byl zvolen na ustavující schůzi nově zvoleného zastupitelstva dne 6. 12. 1994. V průběhu tohoto volebního období se zlepšila informovanost občanů o záležitostech jejich města. Radnice začala vydávat informační měsíčník Magazín Zlín, který je zdarma distribuován do všech domácností. Vizuální a architektonická prezentace města vůči veřejnosti se projevila v novém mobiliáři. V roce 1995 zahájila výuku nová Fakulta managementu a ekonomiky. Zlín v této době nesporně patřil mezi dynamická centra české ekonomiky. Míra nezaměstnanosti dosahovala 1,2 %. Velkou zkoušku pro samosprávu i složky záchranného systému představovala povodeň v roce 1997. Přestože šlo o první velkou živelnou událost v podmínkách obnovené samosprávy, radnice ji zvládla. V roce 1997 se Vladimír Daťka stal členem strany Unie svobody. Funkci primátora vykonával do 27. 11. 1998. V letech 1998 - 2002 byl členem Zastupitelstva města Zlína.

1998 - 2002

Zdeněk DostálZdeněk Dostál
Narodil se 6. 5. 1933 ve Zdounkách (okr. Kroměříž). Původním povoláním byl vysokoškolským pedagogem. V letech 1990 - 1998 byl přednostou Okresního úřadu ve Zlíně. Ve volbách v listopadu 1998 byl zvolen do Zastupitelstva města Zlína za Zlínské hnutí nezávislých a po koaličním vyjednávání byl dne 27. 11. 1998 zvolen primátorem. Bezprostředně po volbách bylo nutno soustředit pozornost na již probíhající vyjednávání o rozdělení České republiky na vyšší územněsprávní celky. Reálné nebezpečí, že se Zlínsko stane periferním přívěskem jiného kraje, se naštěstí podařilo zvrátit a od roku 2000 je Zlín sídelním městem Zlínského kraje. V tomtéž roce se na základě zákona o obcích změnil Úřad města Zlína na Magistrát města Zlína a Město Zlín na statutární město Zlín. Úspěchem této radniční koalice byl věcnější způsob jednání rady i zastupitelstva a další zapojování místního obyvatelstva do řešení problémů rozvoje města, např. postupným zřizováním tzv. občanských iniciativ či dotazníkovým šetřením ke konkrétním tématům. Ve městě vzniklo několik pozoruhodných staveb, např. budova Kooperativy (1999), moderní soubor obytných domů na Podlesí (1999 - 2001) či Průmyslová zóna Zlín - Východ (2001). Provoz obnovilo zničené koupaliště Zelené a sportovci získali přilehlou víceúčelovou sportovní halu (obojí 2002). Pokročila stavba cyklostezky z Vršavy k areálu ZOO. Centrum města začaly hlídat kamery. Na začátku roku 2001 zahájila svou činnost samostatná Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, tehdy s 3500 studenty. Funkci primátora Zdeněk Dostál zastával do 14. 11. 2002. Ve volbách v letech 2002 a 2006 byl zvolen členem Zastupitelstva města Zlína za Zlínské hnutí nezávislých.

2002 - 2006

Tomáš ÚlehlaTomáš Úlehla
Narodil se ve Zlíně 14. 1. 1965. Je ekologem. V letech 1991 - 1994 byl vedoucím Odboru životního prostředí Úřadu města Zlína, v letech 1994 - 1995 tajemníkem. V letech 1998 - 2002 byl zastupitelem za Občanskou demokratickou stranu a po volbách na podzim 2002 byl 14. 11. 2002 zvolen primátorem města. Ke dni 1. 1. 2003 převzalo statutární město Zlín část agendy zrušeného Okresního úřadu ve Zlíně. V roce 2004 bylo odstraněno torzo obchodního domu na Čepkově a na jeho místě bylo postaveno nákupní středisko, byla zastavěna proluka vedle pošty směrem na ulici Zarámí (2004). Mezi velké úspěchy daného období patří dlouho připravované zahájení prací na rozšíření životně důležité silnice I/49 v úseku Louky - Malenovice. Bylo postaveno několik zajímavých objektů, např. tropický pavilon Yucatan v areálu ZOO (2006), Podnikatelské inovační centrum ve 23. budově svitovského areálu (2006) či druhý zimní stadion PSG Aréna (2004). Ve volbách v červnu 2006 byl Tomáš Úlehla zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dne 2. 11. 2006 ukončil působení ve funkci primátora města Zlína.

2006 - 2010

Irena OndrováIrena Ondrová
Narodila se 19. 6. 1949 v Chomutově. Vystudovala teorii kultury na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1994 byla zvolena členkou Zastupitelstva města Zlína za Občanskou demokratickou stranu a následně náměstkyní primátora. V této funkci působila do roku 1997. V letech 1996 - 2002 byla senátorkou za obvod Zlín, působila jako předsedkyně Výboru pro vzdělávání a kulturu. Po komunálních volbách v roce 2002 se opět stala náměstkyní primátora. Mezi její kompetence v tomto období patřily oblast kultury, sociální oblast, vztahy s univerzitou a zahraniční styky. Prosadila zejména výstavbu Domu pokojného stáří na Jižních Svazích (2006), přeměnu bývalé menzy v Kolektivním domě na Kulturní institut Alternativa (2003), rekonstrukci Malé scény (2006) či zahájení stavby Kongresového a univerzitního centra (2006). Po volbách v roce 2006 byla zvolena primátorkou města Zlína. Od roku 2003 byla členkou České komise pro UNESCO, dále působila ve funkci členky Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Správní rady Nadace Tomáše Bati.

2010 - 2018

Miroslav AdámekMiroslav Adámek
Narodil se 6. 5. 1963 ve Zlíně. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc. V roce 2010 kandidoval jako nestraník v komunálních volbách za koalici TOP09/STAN a byl zvolen členem Zastupitelstva města Zlína. Na jeho ustavujícím zasedání byl poté zvolen primátorem. Tuto funkci vykonával do r. 2018. Za hlavní prioritu svého působení na radnici označil vyřešení dopravy ve Zlíně, zejména dokončení rozšíření komunikace I/49 v Malenovicích. Zasadil se o zvýšení důvěry obyvatel města v magistrát a nastavení systému, podle kterého jsou ve Zlíně realizovány architektonické soutěže. Vedle funkce primátora byl také prezidentem hokejového klubu PSG Zlín.

od r. 2018

Jiří Korec
Narodil se 19. 6. 1986 ve Zlíně a od dětství je aktivním sportovcem. Na Českém vysokém učení technickém v Praze vystudoval obory Kybernetika a měření, Biomedicínské inženýrství a Podnikání a management v průmyslu. V letech 2012 až 2016 pracoval v pozici vedoucího technického oddělení ve zlínské soukromé společnosti, která se zabývá výrobou zdravotnické měřící techniky. Do komunální politiky vstoupil v roce 2014, kdy byl zvolen za hnutí ANO 2011 do Zastupitelstva města Zlína. Stal se členem kontrolního výboru, správní rady fondu mládeže a tělovýchovy, a komisí. Na podzim roku 2016 se stal náměstkem primátora, do jeho kompetencí patřila kultura, správa bytů, oblast IT a později i investice. V roce 2018 byl opět zvolen za hnutí ANO 2011 do zastupitelstva města. Na jeho ustavujícím zasedání dne 1. 11. 2018 byl zvolen primátorem města Zlína a stal se tak nejmladším primátorem v historii města. V roce 2022 opětovně obhájil post zastupitele města za hnutí ANO 2011 a 20. 10. 2023 byl podruhé zvolen primátorem města Zlína. Do jeho kompetencí patří například oblasti realizace investičních akcí, strategického rozvoje, dotací a koordinace projektů, PR a cestovního ruchu, řízení Městské policie Zlín a je garantem spolupráce města s UTB.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru