menu
zavřít

Plán udržitelné městské mobility města Zlína byl schválen Ministerstvem dopravy

5. 10. 2022

Aktuality

142

Zlín - Během září bylo město Zlín informováno o schválení Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Zlín (SUMP Zlín), který se zpracovával již od loňského roku. Zmiňovaný dokument lze použít pro strategické podložení projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Statutární město Zlín začalo již v loňském roce spolupracovat se společností Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., na strategickém dokumentu „Plán udržitelné městské mobility města Zlína“ (dále jen „SUMP Zlín“ - Sustainable Urban Mobility Plan), který je zásadní pro zajištění financování projektů z evropských nebo národních dotačních programů.

SUMP Zlín je pro řešené území střednědobým až dlouhodobým strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro udržitelnou mobilitu lidí a podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Vychází z existujících postupů plánování, regulačních rámců a patřičnou pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám evaluace. Dokument zahrnuje všechny druhy dopravy s tím, že preferenci při dopravním plánování mají udržitelné formy dopravy, jako veřejná doprava, jízda na kole a chůze.

SUMP Zlín vyžadoval při svém zpracování vstupy od celé řady odborníků, zástupců města, dotčených organizací i široké veřejnosti. Z tohoto důvodu byly pro řízení a realizaci projektu stanoveny jednotlivé skupiny zástupců těchto uskupení, které se v rámci pravidelných jednání vypořádávaly s aktuálním děním v projektu a stanovovaly postupy pro zpracování dílčích částí SUMP Zlín.

Dne 23. 6. 2022 zastupitelstvo Statutárního města Zlín schválilo na svém jednání SUMP Zlín s výhledem rozvoje mobility města do roku 2035. Dalším krokem bylo předložení dokumentu Komisi pro posuzování dokumentů městské mobility (KPDMM) na Ministerstvu dopravy, k čemuž došlo v červenci. Žádost o posouzení spolu s kompletní dokumentací byla touto Komisí projednána na jejím jednání konaném 2. září s kladným výsledkem. O výsledku bylo město Zlín následně informováno dne 12. 9. 2022. Nyní je již schválený SUMP Zlín k dispozici i veřejnosti na webových stránkách města Zlína na https://www.zlin.eu/sump-plan-udrzitelne-mestske-mobility-mesta-zlina

„Abychom mohli čerpat evropské dotace, museli jsme vypracovat strategii SUMP. Navazujeme tak i na existující dokument generel dopravy z roku 2016. Hlavní rozdíl mezi těmito strategiemi je ten, že zatímco generel se na dopravu díval z pohledu čistě dopravního, SUMP se na dopravní řešení zaměřil převážně z pohledu obyvatel. Na vytvoření strategie se podílelo několik pracovních skupin, proběhlo dotazníkové šetření i veřejné projednání. Za intenzivní práci bych chtěl poděkovat všem, kteří se na ni podíleli,“ uvedl radní pro dopravu, Michal Čížek.

 

Foto: Jaroslav Janáč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru