Česky

Česky

English

menu
zavřít

Volba prezidenta republiky (13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo 27....

Informace pro členy okrskových volebních komisí, přihláška pro bezpartijní zájemce o členství v OVK

   

PŘIHLÁŠKA PRO BEZPARTIJNÍ ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OVK

Dle § 18 odst. 2 zákona č. 491/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů OVK (dle § 14 odst. 1 písm. c) - odkaz na úřední desku), jmenuje na neobsazená místa další členy komise primátor města.

Přihlášku pro bezpartijní zájemce o členství v OVK je možné podat:

elektronicky vyplněním formuláře,
- popř. osobně vyplněním přihlášky: kancelář č. 119, nám. Míru 12, Zlín.

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na členství v OVK. V případě možnosti zařazení do komise, budeme přihlášené zájemce kontaktovat (možno až do volebních dnů, příp. vč. II. kola volby).

Zájemci o členství v okrskových volebních komisí, kteří chtějí být delegováni subjekty, které mají právo delegovat, řeší svůj zájem o členství s nimi.

 

SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce - v sekci voleb (zákonný termín zveřejnění: 29. 12. 2022).

 

 

REGISTRACE VAŠEHO E-MAILU K ODBĚRU INFORMACE O AKTUALIZACI ON-LINE PŘIHLÁŠKY

Na www.zlin.eu/volbyweb v sekci akt. voleb jsou v období cca 1,5 měsíc před volbami pravidelně aktualizovány informace k volbám včetně on-line přihlášky pro bezpartijní zájemce o členství v OVK.

V případě, že máte zájem být obesílán/a e-mailem s informací o aktualizaci on-line přihlášky, registrujte svůj e-mail na odkazu: www.zlin.eu/volby-chcidokomise .

  

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 18 odst. 1)

občan ČR

- který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),
- u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a
- který není kandidátem na prezidenta republiky.

 

 

1. ZASEDÁNÍ OVK

Dle § 14 odst. 2 oznámení o svolání 1. zasedání OVK primátor zasílá delegovaným a jmenovaným zástupcům:

- do datové schránky,
- případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,

- na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
- nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a
- současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce magistrátu (
odkaz zde), oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

Termíny 1. zasedání OVK (pro město Zlín):

Místo konání: Interhotel Zlín,
středa 21. 12. 2022,

OVK 1 – 25, od 9:30 hod.,
OVK 26 – 50, od 13:00 hod.,
OVK 51 - 74, od 15:30 hod.

Případné změny, např. z důvodu aktuálně platných mimořádných opatření MZČR, apod. budou zveřejněny.

Z důvodu zákonného termínu delegování členů OVK politickými stranami (nejpozději do středy 14. 12. 2022 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 16. 12. 2022.

Účast na školení je povinná. Nedostaví-li se člen na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka, popř. jmenuje nového člena OVK.

 

 

ŠKOLENÍ ČSÚ K VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Místo konání: zasedací místnost 16. etáž Krajského úřadu Zlínského kraje

OVK 1 - 25, pondělí 2. 1. 2023, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 26 - 50, středa 4. 1. 2023, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 51 - 74, pondělí 9. 1. 2023, 9:00- 12:00 hod.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + místopředseda na 1. zasedání OVK (po vylosování funkcí).
Oznámení bude zveřejněno na úřední desce magistrátu (
odkaz zde).

Účast na školení je dle zákona povinná.

 

 

 

ODMĚNA ČLENA OVK, REFUNDACE, PRACOVNÍ NEBO SLUŽEBNÍ VOLNO

Dle § 60 zák. č. 275/2012 Sb. má:

- člen OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.
Předseda, místopředseda a zapisovatel OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové OVK.
Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen OVK, který nesplnil povinnost zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (školení ČSÚ), ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

- člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

Výše zvláštní odměny při 100% účasti na všech jednáních OVK (dle Vyhlášky č. 294/2012 Sb.):

předseda 2200 Kč,
místopředseda 2100 Kč,
člen 1800 Kč.

V případě konání 2. kola volby se odměna navýší pro člena o 700 Kč a pro předsedu, místopředsedu o 1000 Kč.


V případě, že se člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

Systém distribuce hlasovacích lístků voličům – roznos bude zajištěn Českou poštou s. p.

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE A ODKAZY K VOLBÁM

naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz – odkaz Informační servis – Volby: Volba prezidenta republiky (mvcr.cz).

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise:
Jolana Pešková, Odbor kanceláře primátora, kancelář č. 119, tel. 577 630 139.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru