Česky

Česky

English

menu
zavřít

Volba prezidenta republiky (13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo 27....

Informace pro delegující do OVK

   

DELEGOVÁNÍ členů OVK

Dle § 18 odst. 2 zákona č. 491/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě (datová schránka).

Delegace musí být doručena nejpozději do středy 14. 12. 2022 do 16:00 hod.

Následně budou sestaveny jednotlivé okrskové volební komise a proběhne odeslání pozvánek na 1. zasedání OVK jednotlivým členům (dle 14 odst. 2).

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

Účast na školení je povinná. Nedostaví-li se člen na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka, popř. jmenuje nového člena OVK.

V případě zvolení funkce předsedy a místopředsedy je povinná účast i na školení k vyhodnocení výsledků voleb (školení ČSÚ).

 

SEZNAM/DELEGACE dle § 18 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. musí obsahovat:

- jméno a příjmení delegovaného,
- datum narození delegovaného,
- adresa místa trvalého pobytu
(příp. přechodného pobytu),
- jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popř. jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží,
- seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.

Dalšími doporučenými údaji jsou:

- telefonní číslo delegovaného,
- doručovací adresa delegovaného,
- e-mail delegovaného,

- ID datové schránky delegovaného,
- údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen 
(pokud tento údaj chybí, zařadí jej do okrskových volebních komisí primátor).

Tyto doporučené údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a svoláním 1. zasedáním OVK ukládá zákon). 

Níže je k dispozici k příp. využití doporučený vzor delegování členů a náhradníků do OVK.

Z důvodu časové náročnosti technického zpracování dat členů OVK, přivítáme předání či zaslání seznamů s delegováním členů s časovým předstihem oproti zákonem stanovenému termínu.

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu: Jolana Pešková, Odbor kanceláře primátora, tel.: 577 630 139.

 

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 18 odst. 1)

občan ČR

- který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),
- u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a
- který není kandidátem na prezidenta republiky.

 

 

1. ZASEDÁNÍ OVK

Dle § 14 odst. 2 oznámení o svolání 1. zasedání OVK primátor zasílá delegovaným a jmenovaným zástupcům:

- do datové schránky,
- případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,

- na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
- nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a
- současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce magistrátu (
odkaz zde), oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Termíny 1. zasedání OVK (pro město Zlín):

Místo konání: Interhotel Zlín,
středa 21. 12. 2022,

OVK 1 – 25, od 9:30 hod.,
OVK 26 – 50, od 13:00 hod.,
OVK 51 - 74, od 15:30 hod.

Případné změny, např. z důvodu aktuálně platných mimořádných opatření MZČR, apod. budou zveřejněny.

Z důvodu zákonného termínu delegování členů OVK politickými stranami (nejpozději do středy 14. 12. 2022 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca
16. 12. 2022.

Účast na školení je povinná. Nedostaví-li se člen na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka, popř. jmenuje nového člena OVK.

 

 

ŠKOLENÍ ČSÚ K VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Místo konání: zasedací místnost 16. etáž Krajského úřadu Zlínského kraje

OVK 1 - 25, pondělí 2. 1. 2023, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 26 - 50, středa 4. 1. 2023, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 51 - 74, pondělí 9. 1. 2023, 9:00- 12:00 hod.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + místopředseda na 1. zasedání OVK (po vylosování funkcí).
Oznámení bude zveřejněno na úřední desce magistrátu (odkaz zde).

Účast na školení je dle zákona povinná.

 

 

ODMĚNA ČLENA OVK, REFUNDACE, PRACOVNÍ NEBO SLUŽEBNÍ VOLNO

Dle § 60 zák. č. 275/2012 Sb. má:

- člen OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.
Předseda, místopředseda a zapisovatel OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové OVK.
Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen OVK, který nesplnil povinnost zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (školení ČSÚ), ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

- člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

Výše zvláštní odměny při 100% účasti na všech jednáních OVK (dle Vyhlášky č. 294/2012 Sb.):

předseda 2200 Kč,
místopředseda 2100 Kč,
člen 1800 Kč.

V případě konání 2. kola volby se odměna navýší pro člena o 700 Kč a pro předsedu, místopředsedu o 1000 Kč.

V případě, že se člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

Systém distribuce hlasovacích lístků voličům – roznos bude zajištěn Českou poštou s. p.

 

 

SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce - v sekci voleb (zákonný termín zveřejnění: 29. 12. 2022).

Dokumenty ke stažení ze složky Informace pro delegující do OVK

doporučený VZOR delegování do OVK_VOLBU prezidenta republiky 2023.xlsx

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru