Česky

Česky

English

menu
zavřít

Volby do Zastupitelstva města Zlína

Informace pro okrskové volební komise, přihláška pro bezpartijní zájemce o členství v OVK

 

PŘIHLÁŠKA PRO BEZPARTIJNÍ ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OVK

Dle § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů může každá volební strana (dle § 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku (dále OVK), ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.

Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK (dle § 17 odst. 2, odkaz na úřední desku), jmenuje na neobsazená místa další členy komise primátor města.

Přihlášku pro bezpartijní zájemce o členství v OVK je možné podat:

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na členství v OVK. V případě možnosti zařazení do komise, budeme přihlášené zájemce kontaktovat (možno až do volebních dnů, včetně).

Zájemci o členství v okrskových volebních komisí, kteří chtějí být delegováni politickými stranami, koalicemi a hnutími, které při daných volbách mají právo delegovat, řeší svůj zájem o členství s jednotlivými politickými subjekty.

 

SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce - v sekci voleb (zákonný termín zveřejnění: 9. 8. 2022).

 


REGISTRACE E-MAILU K ODBĚRU INFORMACE O AKTUALIZACI ON-LINE PŘIHLÁŠKY

Na www.zlin.eu/volby jsou v období cca 1,5 měsíc před volbami pravidelně aktualizovány informace k volbám včetně on-line přihlášky pro bezpartijní zájemce o členství v OVK.

V případě, že máte zájem být obesílán/a e-mailem s informací o aktualizaci on-line přihlášky, registrujte svůj e-mail na odkazu: www.zlin.eu/volby-chcidokomise.  

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 17 odst. 1)

státní občan ČR a státní občan jiného členského státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, příp. k přechodnému pobytu, jde-li o cizince (podle § odst. 1 Zák. č. 491/ 2001 Sb.), a

 • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
 • který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

1. ZASEDÁNÍ OVK

Dle § 15 odst. 2 oznámení o svolání 1. zasedání OVK primátor zasílá delegovaným a jmenovaným zástupcům:

 • do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,
 • na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
 • nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince dle § 4 odst. 1,
 • současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce magistrátu (odkaz zde), oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Termíny 1. zasedání OVK (pro město Zlín):

Místo konání: Interhotel Zlín,
pátek 2. 9. 2022,

OVK 1 – 25, od 9:30 hod.,
OVK 26 – 50, od 13:00 hod.,
OVK 51 - 74, od 15:30 hod.

Případné změny, např. z důvodu aktuálně platných mimořádných opatření MZČR, apod. budou zveřejněny.

Z důvodu zákonného termínu delegování členů OVK politickými stranami (nejpozději do středy 24. 8. 2022 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu –
tzn. cca 30. 8. 2022.

Účast na školení je povinná. 

 

ŠKOLENÍ ČSÚ K VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Místo konání: zasedací místnost 16. etáž Krajského úřadu Zlínského kraje

OVK 1 - 25, středa 14. 9. 2022, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 26 - 50, čtvrtek 15. 9. 2022, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 51 - 74, pátek 16. 9. 2022, 9:00- 12:00 hod.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + místopředseda na 1. zasedání OVK (po vylosování funkcí).
Oznámení bude zveřejněno na úřední desce magistrátu (odkaz zde).

Účast na školení je dle zákona povinná.

 

ODMĚNA ČLENA OVK, REFUNDACE, PRACOVNÍ NEBO SLUŽEBNÍ VOLNO

Dle § 62 zák. č. 491/2001 Sb. má:

 • člen OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové OVK.
  Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen OVK, který nesplnil povinnost zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (školení ČSÚ), ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.
 • člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

Výše zvláštní odměny (dle Vyhlášky MV ČR č. 59/2002 Sb.):

předseda 2200 Kč,
místopředseda 2100 Kč,
člen 1800 Kč.

V případě schválení zvláštního způsobu hlasování předpoklad navýšení částky o 500 Kč.

V případě, že se člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

Systém distribuce hlasovacích lístků voličům – roznos bude zajištěn Českou poštou s. p.

 

DALŠÍ INFORMACE A ODKAZY K VOLBÁM

naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz – odkaz Informační servis – Volby: Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - Volby (mvcr.cz).

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise:
Jolana Pešková, Odbor kanceláře primátora, kancelář č. 119, tel. 577 630 139.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru