Česky

Česky

English

menu
zavřít

Volby do Zastupitelstva města Zlína

Informace pro delegující do OVK

  • DELEGOVÁNÍ členů OVK

  Dle § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů může každá volební strana (dle § 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku (dále OVK), ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.


  Delegování
   členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě (datová schránka).

  Delegace musí být doručena nejpozději do středy 24. 8. 2022 do 16:00 hod.

  Následně budou sestaveny jednotlivé okrskové volební komise a proběhne odeslání pozvánek na 1. zasedání OVK jednotlivým členům (dle 15 odst. 2).

  Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

  Členové OVK jsou povinni zúčastnit se všech zasedání OVK (1. zasedání OVK + v případě zvolení funkce předsedy a místopředsedy - účast na školení k vyhodnocení výsledků voleb).


  SEZNAM/DELEGACE
  dle § 17 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. musí obsahovat:

  - jméno a příjmení delegovaného,
  - datum narození delegovaného,
  - adresa místa trvalého pobytu
  (příp. přechodného pobytu),
  - jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popř. jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží,
  - seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoby, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.

  Dalšími doporučenými údaji jsou:

  - telefonní číslo delegovaného,
  - doručovací adresa delegovaného,
  - e-mail delegovaného,

  - ID datové schránky delegovaného,
  - údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen 
  (pokud tento údaj chybí, zařadí jej do okrskových volebních komisí primátor).

  Tyto doporučené údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a svoláním 1. zasedáním OVK ukládá zákon). 

  Níže je k dispozici k příp. využití doporučený vzor delegování členů a náhradníků do OVK.

  Z důvodu časové náročnosti technického zpracování dat členů OVK, přivítáme předání či zaslání seznamů s delegováním členů s časovým předstihem oproti zákonem stanovenému termínu.

  Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu: Jolana Pešková, Odbor kanceláře primátora, tel.: 577 630 139.

   

  • KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 17 odst. 1)

  státní občan ČR a státní občan jiného členského státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce a

  - který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),
  - u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
  - který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

   

  • ZASEDÁNÍ OVK

  Dle § 15 odst. 2 oznámení o svolání 1. zasedání OVK primátor zasílá delegovaným a jmenovaným zástupcům:

  - do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,
  - na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
  - nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince dle § 4 odst. 1,
  - současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce magistrátu (
  odkaz zde), oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.


  Termíny 1. zasedání OVK (pro město Zlín):

  Místo konání: Interhotel Zlín,
  pátek 2. 9. 2022,

  OVK 1 – 25, od 9:30 hod.,
  OVK 26 – 50, od 13:00 hod.,
  OVK 51 - 74, od 15:30 hod.

  Případné změny, např. z důvodu aktuálně platných mimořádných opatření MZČR, apod. budou zveřejněny.

  Z důvodu zákonného termínu delegování členů OVK politickými stranami (nejpozději do středy 24. 8. 2022 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 30. 8. 2022.

  Účast na školení je povinná.

   

  • ŠKOLENÍ ČSÚ K VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

  Místo konání: zasedací místnost 16. etáž Krajského úřadu Zlínského kraje

  OVK 1 - 25, středa 14. 9. 2022, 9:00 - 12:00 hod.,
  OVK 26 - 50, čtvrtek 15. 9. 2022, 9:00 - 12:00 hod.,
  OVK 51 - 74, pátek 16. 9. 2022, 9:00- 12:00 hod.

  Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + místopředseda na 1. zasedání OVK (po vylosování funkcí).
  Oznámení bude zveřejněno na úřední desce magistrátu (odkaz zde).

  Účast na školení je dle zákona povinná.

   

  • ODMĚNA ČLENA OVK, REFUNDACE, PRACOVNÍ NEBO SLUŽEBNÍ VOLNO

  Dle § 62 zák. č. 491/2001 Sb. má:

  - člen OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové OVK.
  Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen OVK, který nesplnil povinnost zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (školení ČSÚ), ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

  - člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK.

  Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

  Výše zvláštní odměny (dle Vyhlášky MV ČR č. 59/2002 Sb.):

  předseda 2200 Kč,
  místopředseda 2100 Kč,
  člen 1800 Kč.

  V případě schválení zvláštního způsobu hlasování předpoklad navýšení částky o 500 Kč.

  V případě, že se člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

   

  • SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

  Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce - v sekci voleb (zákonný termín zveřejnění: 9. 8. 2022).

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru