Česky

Česky

English

menu
zavřít

Volby do Evropského parlamentu (7. - 8. června 2024)

Informace pro delegující do OVK

  • DELEGOVÁNÍ členů OVK

Dle § 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb. volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů může politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby (tj. do 8. 5. 2024, 16:00 hod.) 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů OVK (dle § 16 odst. 1 písm. c) - odkaz na úřední desku), jmenuje na neobsazená místa další členy komise primátor města.

 

Dle § 18 odst. 4 se delegování členů a náhradníků provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě (datová schránka).

Delegace musí být doručena nejpozději do středy 8. 5. 2024 do 16:00 hod.

Následně budou sestaveny jednotlivé okrskové volební komise a proběhne odeslání pozvánek na 1. zasedání OVK jednotlivým členům (dle 16 odst. 1).

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

Účast na školení je povinná.

V případě zvolení funkce předsedy a místopředsedy je povinná účast i na školení k vyhodnocení výsledků voleb (školení ČSÚ).

 

SEZNAM/DELEGACE dle § 18 odst. 4 musí obsahovat:

- jméno a příjmení delegovaného,
- datum narození delegovaného,
- adresa místa trvalého pobytu (příp. přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu),
- jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popř. jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.
- seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena.

Dalšími doporučenými údaji jsou:

- telefonní číslo delegovaného,
- doručovací adresa delegovaného,
- e-mail delegovaného,

- ID datové schránky delegovaného,
- údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen 
(pokud tento údaj chybí, zařadí jej do okrskových volebních komisí primátor).

Tyto doporučené údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a svoláním 1. zasedáním OVK ukládá zákon). 

Níže je k dispozici k příp. využití doporučený vzor delegování členů a náhradníků do OVK.

Z důvodu časové náročnosti technického zpracování dat členů OVK, přivítáme předání či zaslání seznamů s delegováním členů s časovým předstihem oproti zákonem stanovenému termínu.

 

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu: 
Jolana Pešková, Odbor kanceláře primátora, Zarámí 4077 (budova PSG), kanc. č. 209 (2. patro), tel.: 577 630 139.

 

  • KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 18 odst. 2)

občan ČR nebo jiného členského státu,

- který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),
- u něhož nenastala překážka volebního práva podle § 5 odst. 2 a
- který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

 

  • 1. ZASEDÁNÍ OVK

Dle § 16 odst. 2 oznámení o svolání 1. zasedání OVK primátor zasílá delegovaným a jmenovaným zástupcům:

- do datové schránky,
- případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,

- na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
- nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a
- současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce magistrátu (
odkaz zde), oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.


Termíny 1. zasedání OVK (pro město Zlín):

Místo konání: Interhotel Zlín,
pátek 17. 5. 2024,

OVK 1 – 25, od 9:30 hod.,
OVK 26 – 50, od 13:00 hod.,
OVK 51 - 74, od 15:30 hod.

Z důvodu zákonného termínu delegování členů OVK politickými stranami (nejpozději do středy 8. 5. 2024 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 13. 5. 2024.

Účast na školení je povinná.

 

 

 

  • ŠKOLENÍ ČSÚ K VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

 

Místo konání: zasedací místnost 16. etáž Krajského úřadu Zlínského kraje

OVK 1 - 25,  středa 29. 5. 2024, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 26 - 50, čtvrtek 30. 5. 2024 , 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 51 - 74,  pátek 31. 5. 2024, 9:00- 12:00 hod.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + místopředseda na 1. zasedání OVK (po vylosování funkcí).
Oznámení bude zveřejněno na úřední desce magistrátu (odkaz zde).

Účast na školení je dle zákona povinná (pro zapisovatele, předsedu a místopředsedu OVK).

 

  • ODMĚNA ČLENA OVK, REFUNDACE, PRACOVNÍ NEBO SLUŽEBNÍ VOLNO

Dle § 61 zák. č. 62/2003 Sb. má:

- člen OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.
Předseda, místopředseda a zapisovatel OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové OVK.
Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen OVK, který nesplnil povinnost zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (školení ČSÚ), ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

- člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

Výše zvláštní odměny při 100% účasti na všech jednáních OVK (dle Vyhlášky č. 409/2003 Sb.):

předseda 2200 Kč,
místopředseda a zapisovatel 2100 Kč,
člen 1800 Kč.

V případě, že se člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

 

Systém distribuce hlasovacích lístků voličům – roznos bude zajištěn Českou poštou s. p.

 

  • SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce - v sekci voleb (zákonný termín zveřejnění: 23. 4. 2024).

Dokumenty ke stažení ze složky Doporučený vzor delegování do OVK

doporučený VZOR delegování do OVK_VOLBY do EP 2024.xlsx

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru